8. 2. 2014.

Program 43. seminara

Osnovni su oblici posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, tematski ciklusi predavanja, fakultativni program, kulturna zbivanja i stručni izleti.

Nastavni dio programa Zagrebačke slavističke škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta i drugih hrvatskih sveučilišta.

Modul A: Obavezni lektorati/proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji.

U lektorate (jezične vježbe) polaznici se uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s time, usavršavaju pojedine gramatičke i konverzacijske vještine nužne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku.

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju, a na njima se obrađuju izabrane književne i kulturološke teme.

Studenti obavezno odabiru jedan od ukupno sedam obaveznih lektorata/proseminara:

Lektorati

1. Hrvatski za početnike (stupanj A1)
2. Konverzacija I (stupnjevi A2+, B1)
3. Konverzacija II (stupanj B2)
4. Konverzacija III (stupnjevi C1 + C2)

Proseminari

5. Hrvatska književnost I
6. Hrvatska književnost II
7. Lingvistički proseminar

Lektorat Hrvatski za početnike traje četiri sata, a svi ostali obavezni lektorati/proseminari tri sata.

Modul B: Fakultativni lektorat/proseminar

Uz odabrani obavezni lektorat/proseminar studenti mogu, ako to žele, odabrati jedan od dva ponuđena fakultativna lektorata/proseminara:

  1. Staroslavenski i starohrvatski jezik
  2. Hrvatska povijest i kultura

Fakultativni lektorati/proseminari traju jedan sat.

Modul C: Predavanja

Predavanja iz hrvatske književnosti, kulture i jezika organizirana su oko teme jezičnih, književnih i kulturnih politika. U dvanaest pozvanih predavanja vrhunskih stručnjaka iz različitih područja želi se promisliti širina i složenost pojma i koncepta politike u simboličkim praksama hrvatske književnosti, kulture i jezika u dijakronijskoj i sinkronijskoj perspektivi, pri čemu se taj pojam neizostavno promatra u pluralu i onkraj njegove uporabe unutar (samo) institucionalnog okvira . Artikulacijom problema u vidu interdisciplinarne i povijesne raznolikosti, konceptu propitivanja politika htjeli bismo pristupiti iz svježe, suvremene perspektive koja će ponuditi nove spoznaje o mogućnostima i ograničenjima koja nam razne političke prakse donose. Nadamo se da će tako artikulirana središnja tema ovoga seminara pridonijeti boljemu razumijevanju socijalnosti, povijesnosti i političnosti književnih, kulturnih, jezičnih i drugih društvenih praksi kao i naših vlastitih pozicioniranja u složenim i dinamičnim društveno-političkim tokovima.

Modul D: Fakultativni program

Fakultativni program održava se u poslijepodnevnim satima. U sklopu toga programa bit će prikazani kratki, cjelovečernji i dokumentarni hrvatski filmovi koji su povezani s temom otpora. Bit će također organizirani studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti, a polaznici zainteresirani za hrvatski film moći će se uključiti u rad filmske radionice.

Modul E: Kulturna zbivanja

Uz prigodna predavanja o hrvatskoj kulturnoj tradiciji za polaznike Zagrebačke slavističke škole bit će organizirani susreti s hrvatskim piscima, znanstvenicima, glazbene i filmske večeri. Ti će programi sudionike Škole izravno uputiti u recentna zbivanja u hrvatskoj kulturi.

Dnevni plan rada na seminaru Zagrebačke slavističke škole

Fakultativni lektorat/proseminar (modul B) 8:00–8:45
Obavezni lektorat/proseminar (modul A) 8:50–11:30
Predavanje (modul C) 11:45–12:45
Fakultativni program (modul D) 17:00–18:30
Kulturna zbivanja (modul E) 21:00

Stručni izleti

Stručni su izleti posve prirodan nastavak opisanih sadržaja. Koncipirani su tematski i izvode se uz stručno vodstvo. Bit će organiziran izlet u Cavtat i na Elafitsko otočje.