Konverzacija II

Dr. sc. Ana Kodrić Gagro

Lektorat je namijenjen korisnicima čije poznavanje hrvatskoga jezika kao inoga odgovara stupnju B2 (prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike). Cilj je lektorata ponajprije razvijanje komunikacijske kompetencije polaznika, ali i utvrđivanje i ovladavanje novim gradivom. Polaznici će se baviti jezičnim temama poput glagola u kontekstu, sintakse padeža, utvrđivanja pravila o automatiziranome redu riječi, deklinacije brojeva i sročnosti te konektora i modalnih riječi. Svi će se jezični noviteti rabiti u konkretnim komunikacijskim situacijama (stvarnim i zamišljenim) kojima će polaznici biti svakodnevno izloženi. U nastavi će se koristiti metode čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, kao i dramsko-kazališni pristup učenju jezika s pomoću kojega će se komunikacijske situacije kontekstualizirati. Dramsko-kazališni pristup među ostalim podrazumijeva dramske igre i simulacije te rad prema kazališnoj metodi Augusta Boala.