Hrvatski za početnike

Ana Kodrić, prof.

Lektorat je namijenjen temeljnim korisnicima hrvatskoga jezika kao stranoga. Cilj je lektorata osposobiti polaznike za osnovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku i za snalaženje u svakodnevnim situacijama. Polaznici će ovladati osnovama jezičnih djelatnosti čitanja, pisanja, slušanja i govorenja. Obrađivat će se i uvježbavati ove gramatičke teme: upoznavanje s vrstama riječi u hrvatskom jeziku, jednina i množina imenica, lične i pokazne zamjenice, posvojni pridjevi za živo i neživo, brojevi, deklinacija imenica, pridjeva i zamjenica te konjugacija glagola u prezentu, perfektu i futuru. Komunikacijske će teme biti vezane uz predstavljanje i upoznavanje, obiteljske veze, komunikaciju u kafiću, restoranu ili trgovini, dogovaranje smještaja u hotelu, snalaženje u prostoru i vremenu, izražavanje osjećaja te upotrebu odabranih frazema. U nastavi će se koristiti pisani i slikovni materijali, dramske igre i simulacije, a polaznici će biti izloženi i stvarnim situacijama vezanima uz pojedine komunikacijske teme.