Konverzacija I

Aida Korajac, prof.

Lektorat je namijenjen temeljnim i samostalnim korisnicima hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika (A2+ i B1 prema ljestvici referentnih stupnjeva Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike). Cilj je lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske jezične kompetencije polaznika. Nastava će obuhvaćati razvijanje vještina razumijevanja slušanih i pisanih tekstova te usmenoga i pismenoga izražavanja, odnosno rad na djelatnostima recepcije (slušanje i čitanje), produkcije (govorenje i pisanje) te interakcije uz primjenu jezičnih funkcija i određenih govornih činova. Kao nastavni materijali koristit će se odabrani udžbenički tekstovi i prilagođeni novinski članci koji obuhvaćaju lekseme, kolokacije i frazeme primjerene temeljnom, odnosno prijelaznom stupnju prema ZEROJ-u s ciljem stjecanja komunikacijske, gramatičke i kulturološke kompetencije. Program lektorata predviđa ove gramatičke teme: ponavljanje i usustavljivanje padežnih funkcija, ponavljanje imeničke i učenje pridjevske deklinacije, glagolsku rekciju, ponavljanje i proširivanje prezentskih vrsta, uvod u problematiku glagolskoga vida te stupnjevanje pridjeva i priloga.