Konverzacija III

Doc. dr. sc. Tomislav Bogdan

Lektorat je namijenjen polaznicima koji se hrvatskim kao drugim i stranim jezikom služe na najvišem stupnju (C1 i C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike). Program lektorata uključuje, među ostalim, vježbe kojima se poboljšava sposobnost usmene i pisane komunikacije (čitanje i pisanje tekstova, pripremanje usmenih izlaganja, rješavanje problemskih testova, raspravljanje, razgovori o različitim temama). Ovaj intenzivni jezični tečaj podrazumijeva i rad na tekstovima koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima hrvatskoga standardnog jezika. Analiza tekstova omogućit će propitivanje različitih gramatičkih razina (morfološke i sintaktičke), učenje novih riječi i ovladavanje novim jezičnim konstrukcijama. Posebna pozornost bit će posvećena ovladavanju frazemskim konstrukcijama i redu riječi u rečenici. Predviđeno je također ponavljanje i uvježbavanje niza gramatičkih problema (glagolski vid, odnosne i upitne zamjenice, neodređeni i određeni oblik pridjeva, brojevne riječi, slaganje prijedloga s padežima, kongruencija općenito).