14. 8. 2014.

Japan

 1. Aiki, Sachiko (2011)
 2. Harutani, Miho (2011)
 3. Hinotsume, Akane (1988)
 4. Kamata, Miho (1978)
 5. Kameda, Masumi (2008)
 6. Kobayashi, Małgorzata (1974)
 7. Kobayashi, Masanari (1972, 1974)
 8. Komatsu, Tomoko (1987)
 9. Kurihara, Sachiko (2005)
 10. Mikihiko, Sakamaki (1987)
 11. Mitani, Keiko (1997)
 12. Miyamoto, Ken (1979)
 13. Momma, Takuya (2008)
 14. Naniko, Akitsu (1984)
 15. Nishida, Naomasa (1997, 2000)
 16. Nishida, Yasuda (1988)
 17. Oshima, Chie (2009)
 18. Shiratsuki, Noriko (1989)
 19. Tamaki, Osamu (2008)
 20. Testuya, Sahar (1987)
 21. Tsuboi, Mutsuko (1980)
 22. Yamanaka, Takeshi (1981, 1982)