7. 10. 2010.

Stjepan Damjanović

Hrvatski srednjovjekovni tekstovi: tri pisma i tri jezika

U velikoj seobi naroda u srednjem vijeku počeli su preci današnjih Hrvata stizati na prostor starih rimskih provincija Dalmacije i Panonije i u VII. st. zauzeli znatan dio toga prostora. U Panoniji su se miješali s domorodačkim ilirsko-keltskim, kasnije i s mađarskim stanovništvom, a u Dalmaciji s priobalnim romaniziranim stanovništvom i s »Vlasima« u unutrašnjosti. Sreli su se s kršćanstvom i s latinskim i grčkim natpisima uklesanim u kamen te latinskim jezikom u rukopisima.

1. Najstariji hrvatski latinitet

Do u naše vrijeme sačuvalo se preko 500 epigrafskih spomenika s latinskim tekstovima nastalih na današnjim hrvatskim prostorima od VIII. do XV. stoljeća: vladarski natpisi i natpisi drugih dostojanstvenika (najčešće kao dio sakralnih objekata) sačuvali su nam imena, titule, datacije.1 No ne samo u kamenu nego su i u rukopisima slavenski pridošlice počeli ostavljati svoje tragove, među njima i hrvatski knezovi Trpimir, Mutimir, Branimir i drugi.

U Čedadski evanđelistar (Cividale del Friuli, Italija, V/VI. st.) potpisivali su se ugledni hodočasnici, u IX. st. i hrvatski knezovi Braslav sa suprugom, Trpimir i njegov sin Petar, knez5 Branimir i njegova žena Maruša i drugi. Knez Trpimir (845–864) povukao je odlučujući potez za usmjerenje hrvatske kulture: doveo je u Rižinice (pod Klisom) benediktince, tj. članove onoga katoličkoga reda koji je odigrao temeljnu ulogu u procesu oblikovanja kulture koju zovemo europskom. Na njegovu je dvoru djelovao benediktinac Gottschalk koji je prognan iz Njemačke jer je propovijedao vjeru u predodređenje (predestinaciju). U svome djelu De Trina Deitate spominje svoj boravak u Hrvatskoj i opisuje kako su konji Trpimirove vojske veselo poigravali prije bitke s Bizantincima (tj. s vojskom dalmatinskih gradova), što je bio znak buduće pobjede. Natpisi s imenima knezova Trpimira i Branimira, kralja Stjepana Držislava i drugih dragocjeni su spomenici hrvatske povijesti.

Među latinski pisanim hrvatskim epigrafima ističe se Krstionica kneza Višeslava (VIII/IX. st.). Na mramornom zdencu s križem i troprutastim pleterom nalazi se natpis koji govori o tome kako čovjek krštenjem urasta u kršćansku zajednicu i koji nam već svjedoči o problemima prilagodbe latiničkoga pisma hrvatskom fonološkom sustavu (ime kneza Višeslava napisano je VVISSASCLAVO), problemima koji će trajati do u XIX. stoljeće. Veliko značenje ima i Nadgrobni natpis kraljice Jelene (976) koji je od krhotina sastavio don Frane Bulić (1898) i pročitao latinski tekst u kojem se Jelenu, ženu kralja Mihajla i majku kralja Stjepana, naziva »majkom kraljevstva i zaštitnicom siročadi i udovica«. Spomenimo i Natpis biskupa Donata na sarkofagu Svete Stošije (Zadar poslije 804. godine), Natpis prokonzula Grgura (Zadar, XI. st.) sastavljen u stihovima, Natpis na nadgrobnoj ploči Petra Crnoga (Sumpetar kod Splita, XI. st., u stihovima i s leoninskim srokom) itd.

Vjerojatno je starija od svih spomenutih spomenika jedna knjiga – znameniti Evangeliarium Spalatense (Splitski evanđelistar) za koji se obično kaže da je iz VIII, a neki drže čak iz VI. st. To je najstarija sačuvana rukopisna knjiga s hrvatskih prostora, pisana u Splitu kurzivom, karolinom i goticom te svjedoči o visokoj razini latinske pismenosti u splitskoj crkvi, a početak Evanđelja po Ivanu u toj latinskoj knjizi pisan je grčkim jezikom.

S početka je IX. st. tzv. Rižanski pravorijek (Placitum Risanum) – po rijeci Rižani kraj Kopra – isprava o pritužbama istarskih romanskih građana protiv kneza Ivana koji je naselio Slavene sve do gradova uz morsku obalu.

Posebno značenje ima tzv. Časoslov opatice Čike (Zadar, XI. st.), opatice benediktinskoga samostana Svete Marije u Zadru, koju kralj Krešimir u jednoj ispravi zove svojom sestrom. To je prvi europski molitvenik za osobne potrebe. I Čikina kći Većenega obnašala je istu dužnost i ostavila traga u latinskoj pismenosti s naših prostora: poznat je tzv. Većenegin evanđelistar (XI. st.), veliki kodeks od 199 listova (=398 stranica) s dodacima iz XIV. st. Uz crkvu Svete Marije u Zadru podignut je, uz pomoć kralja Kolomana, zvonik i u njemu komorica sa svodovima te se tamo nalazi Natpis opatice Većenege (1111). U Osoru, Dubrovniku, Trogiru i drugdje uz hrvatsku obalu nastaju sve bogatija i brojnija djela na latinskom jeziku, ali se utemeljenjem Zagrebačke biskupije (1094) uključuje i hrvatski sjever jer se novo državno i vjersko središte opskrbljuje knjigama iz poznatih europskih skriptorija, ali će se ubrzo pojaviti i vlastite pisarnice. U njima se pišu lekcionari, sakramentari, graduali, kasnije misali i brevijari beneventanom, karolinom, knjižnom minuskulom. No ne pišu se samo liturgijski, nego i povijesni, pravni, prirodoznanstveni tekstovi, brojni gradovi dobivaju svoje statute, a plodovi latinski pisane europske beletristike također ne zaobilaze Hrvatsku. Teško bi bilo i pobrojiti najvažnije naslove bogatoga srednjovjekovnoga hrvatskoga latiniteta, a kako je zadatak našega izlaganja prikazati što znamo o hrvatskom jeziku u srednjem vijeku, i ovoliko će biti dovoljno da ne zaboravimo, opisujući tekstove na hrvatskom, da uz njih živi jedna druga tradicija koja hrvatsku kulturu snažno uključuje u europsku maticu.

Neki drže da je prvom zagrebačkom biskupu Duchu pripadala i tzv. Radonova Biblija koja se danas čuva u bečkoj Narodnoj biblioteci. Napisana je na prijelazu VIII. u IX. stoljeće i u njoj se na stranicama 237v–247v između redaka i sa strane nalaze glose na nekom slavenskom sustavu: neki misle na češkom, drugi na kajkavskom, a treći (Josip Hamm) drže da ih je pisao prvi zagrebački biskup Čeh Duch pripremajući se za propovijedi svojim zagrebačkim kajkavskim vjernicima. I u pravnim spisima na latinskom jeziku ulaze hrvatski termini i toponimi pa možemo pročitati npr. ovakve rečenice: Laguste pleno sboro ili Donja Blata ogradam. Tako počinje bilježenje hrvatskoga jezika latinicom, ali prve veće tekstove latinicom i hrvatskim jezikom imamo tek od XIV. stoljeća.

2. Glagoljična sastavnica

Mada je latinica najstarije pismo kada je riječ o hrvatskim prostorima, najstariji hrvatskim jezikom pisani tekstovi ostvareni su glagoljicom. Povijesni dokumenti potvrđuju da je takvih tekstova bilo sigurno u X. stoljeću mada se ni jedan nije sačuvao, a od XI. do polovice XVI. stoljeća glagoljica je premoćno pismo u bilježenju hrvatskoga jezika. Sve naše »najstarije« i »prvo« ostvareno je njome: kultni tekst Bašćanske ploče (već se uobičajilo reći »od Bašćanske ploče do danas«), najstariji hrvatski zakonik, Vinodolski (1288), najstarija hrvatska tiskana knjiga – Misal po zakonu rimskoga dvora (1483), najstarija hrvatska početnica (1527) itd. Neki su hrvatskoglagoljski tekstovi najstariji slavenski predstavnici dotične obrade teme: npr. dio legende o Sv. Stilitu, apokrif Poslanica o poštovanju nedjelje, gotovo svi su među najstarijima. Osim toga, dobro je neprekidno upozoravati, za neke se najstarije hrvatske tekstove pisane ćirilicom i latinicom može pokazati da su prepisani s još starijih glagoljičnih matica. (Najpoznatija latinična hrvatska inkunabula Lekcionar Bernardina Splićanina iz 1495. ima svoje uzore u glagoljičnim tekstovima. Poslije je taj lekcionar doživio svoje ćirilične i latinične, svoje kajkavske i štokavske stilizacije i njegova sudbina vrlo rječito govori o tome da je tadašnja čitateljska/slušateljska publika sva ta pisma i sve te jezične stilizacije doživljavala kao različite stilizacije jednoga jezika.)

Korpus glagoljičnih tekstova započinju epigrafski spomenici. Najstariji su iz XI. stoljeća: Plominski natpis s likom ilirsko-rimskoga božanstva životinja i raslinja Silvana kojega je kršćanska tradicija poistovjetila sa Svetim Jurjem pa se reljef našao u zidu crkve Sv. Jurja u Plominu – na njemu je jedna nepotpuna rečenica (se e pisъlъ s...); Valunska ploča (Valun je na otoku Cresu) s istom rečenicom na latinskom (naravno, latinicom) i na hrvatskom jeziku (glagoljicom) pa se doimlje kao simboličan uvod u suživot romanske i slavenske kulture na hrvatskim prostorima; Krčki natpis važan zbog bilježenja imena opata koja su slavenska. S razmeđa je stoljeća (XI/XII) poznata Bašćanska ploča koja sa svojih 13 redaka i 100 riječi prenosi i pjesnički stilizira obavijest iz samostanskoga kartulara da je hrvatski kralj Zvonimir darovao zemlju samostanu i crkvi Svete Lucije u Jurandvoru kraj Baške na otoku Krku i nudi druge podatke i brojne zagonetke.2 Iz istoga su vremena i Jurandvorski ulomci, četiri kamena ulomka koji su možda dijelovi ploče na kojoj se nastavlja tekst s Bašćanske ploče, a iz toga su razdoblja i neki epigrafski spomenici (Plastovski ulomak, Supetarski ulomak, Kninski ulomak) zanimljivi po izrazitom miješanju ćiriličnih i glagoljičnih slova.

Jedan kanonski staroslavenski tekst – Kločev glagoljaš (XI. st.) kadšto se povezuje s hrvatskim prostorima i po postanku, a posve je sigurno da je do XV. st. bio kućna relikvija knezova Frankapana koji su o tom kodeksu (imao je 1100 stranica od kojih je sačuvano samo 14) mislili da je autograf Sv. Jeronima pa su ga okovali u srebro i zlato. Najstarijim predstavnikom tzv. hrvatske redakcije staroslavenskoga jezika drže se Bečki listići (XI/XII. st.), dva lista pergamene na kojima su prijelaznim tipom glagoljice ispisani misalski tekstovi. Sve do XIV. st. vrijeme je fragmenata, tj. nije nam se sačuvao ni jedan cjelovit liturgijski ili neliturgijski kodeks. Svojedobno najbolji poznavatelj naše srednjovjekovne glagoljaške književnosti Stjepan Ivšić upozoravao je da su sačuvani nam fragmenti dijelovi velikih zbornika (velikih i po knjižnom formatu i po broju stranica) s kojima je propao vrlo obilat sadržaj. Neki se tekstovi i u ovako fragmentarno očuvanoj tradiciji javljaju po nekoliko puta, što svjedoči o njihovoj iznimnoj popularnosti (npr. Poslanica o poštovanju nedjelje desetak puta).

Četrnaesto i petnaesto stoljeće zovu se zlatnim dobom hrvatskoga glagoljaštva. Iz toga vremena imamo sačuvano tridesetak cjelovitih brevijara, dvadesetak misala i tri psaltira te još puno fragmenata. U XIII. stoljeću, točnije 1248. godine, papa Inocent IV. dopustio je senjskom biskupu Filipu da se u obavljanju liturgijskih čina izjednači sa svojim vjernicima, tj. da može misiti i obavljati druge obrede na hrvatskostaroslavenskom jeziku iz knjiga pisanih glagoljicom, a četiri godine kasnije (1252) dopustio je to i benediktincima u Omišlju na otoku Krku. Ta su papinska dopuštenja signali popustljivije rimske politike prema nelatinskim liturgijskim jezicima pa je taj blaži stav dobro djelovao i na razvoj hrvatskoglagoljske tradicije. Dopuštenja su se poklopila sa zaživljavanjem plenarnih misala i brevijara koje je pokretljivi franjevački red raznio i po Hrvatskoj. Liturgijski korpus obično se dijeli na sjeverni i južni: sjevernoj bi skupini pripadali kodeksi s kvarnerskih otoka (Krk, Cres) i iz Istre, a južnoj oni koji su nastali na zadarskom području, u Lici i Krbavi. Prilično je sigurno da se u zaleđu Zadra, oko Nina, nalazilo drugo žarište hrvatskoga glagoljaštva, da je ono slične starine kao kvarnersko i da je pred kvarnersko-istarskim područjem imalo i jednu važnu prednost, tj. glagoljaška je djelatnost na zadarskom području oduvijek imala podršku istaknutih feudalaca. Ta dva područja povezivalo je treće, tj. krbavsko-ličko. Povezno područje (to je područje današnje Ličko-senjske županije) bilo je ono na kojem su u određenim vremenima pisani vrlo lijepi glagoljični kodeksi nerijetko namijenjeni tradicionalnom glagoljaškom istarsko-kvarnerskom području. S toga je (ličkoga) područja lijepi Misal kneza Novaka iz 1368. koji se čuva u Beču. Liturgijska je knjiga i prva hrvatska inkunabula Misal po zakonu rimskoga dvora otisnut 22. veljače 1483. Na knjizi nije naznačeno mjesto tiska pa je to povremeno izazivalo žestoke polemike: starijim mišljenjima da je najvjerojatnije mjesto tiska Venecija u posljednjih su se 50 godina pridodala mišljenja da je Misal otisnut u Kosinju ili negdje drugdje u Hrvatskoj. Upozoravam: 22. veljače simboličan je datum; toga se dana u Katoličkoj crkvi slavio prêstolь svetago petra apostola, tj. slavio se autoritet Rimske stolice. Hrvatske glagoljaše često su optuživali da nisu vjerni Rimu (nisu se služili latinskim jezikom), da su na granici hereze, pa su oni i ovim odabirom datuma iskazivali vjernost Rimskoj crkvi. Po mišljenju nekih istraživača Prvotisak iz 1483. vrhunac je glagoljaškoga djelovanja i početak nazadovanja glagoljaške kulture: neki razlog vide i u pojavi tiska; dok su se knjige pisale rukom, glagoljaši su donekle držali korak, a kad su se počele tiskati, oni su se brzo uključili, ali nisu imali ni materijalnih ni ljudskih snaga da prate ubrzani napredak. Prihvaćanje takvoga mišljenja ne znači i prihvaćanje stavova dijela starije hrvatske filologije o materijalnom i duhovnom siromaštvu hrvatskih glagoljaša. Hercigonja je dokumentirano pokazao kako su u XIV. i XV. st. oni važna gospodarska i duhovna snaga pa je govor o njihovu posvemašnjem siromaštvu zapravo projiciranje kasnijih vremena nazadovanja na ukupno trajanje.3

Htio bih upozoriti da liturgijski tekstovi nipošto nisu korisni samo za jezikoslovna proučavanja i istraživanja liturgijske tradicije, nego da nude izvanredne spoznaje kulturološke vrijednosti. Kada je riječ o brevijarima, ne smije se zaboraviti da su oni bili svagdanja svećenička lektira, a da su svećenici u starijim razdobljima glavni i među autorima neliturgijskih tekstova te stoga ritam brevijarskih tekstova nerijetko odzvanja u neliturgijskom dijelu glagoljaškoga korpusa, što nije ni glagoljaška ni hrvatska specifičnost.

Druga velika skupina tekstova jesu pravni o kojima ćemo nešto više reći u odjeljku o jezičnim idiomima jer su upravo oni najbolji predstavnici tekstova u kojima posve prevladava »narodni« jezik.

U korpusu hrvatskoglagoljičnih tekstova znatan je broj onih koji su i pisani s namjerom da u njima jezična funkcija djelovanja prevladava nad funkcijom priopćavanja. To su beletristički tekstovi i oni čine treću veliku skupinu unutar hrvatskoglagoljskoga korpusa. Ti su se tekstovi najčešće nalazili u zbornicima jer su zbornici najpopularniji tip glagoljaške rukopisne knjige od XIV. do XVI. st., ali živjeli su i prije i poslije toga vremena.

Iz prvoga razdoblja (koje završava krajem XIV. st.) spomenut ćemo samo najstariju sačuvanu zbirku pučkoga duhovnoga pjesništva, tzv. Parišku pjesmaricu.

U njoj su nam sačuvane tematski i sadržajno različite pjesme, lijepa marijanska O Marija, božja mati, božićna Bog se rodi u Vitliomi, pasionska Pjesan ot muki Hrstovi, dvije pjesme koje su se pjevale na oproštaju s mrtvacom (Bratja, brata sprovodimo, Tu mislimo, bratja, ča smo), rimovana legenda o Sv. Jurju zmajoubojici koja ujedinjuje elemente hagiografske i viteške poezije te potresna, izrazito angažirana dvanaesteračka pjesma Svit se konča, pobuna protiv moralnoga posrtanja svećenstva itd. Zanimljivo je da je sedam od deset sačuvanih pjesama napisano u obliku osmeračkih distiha, što vjerojatno znači da osmerac u to vrijeme počinje prevladavati u hrvatskom pjesništvu.

S kraja toga razdoblja sačuvan nam je i Zbornik Gregora Borislavića iz 1375. On sadrži liturgijske i neliturgijske sadržaje (dijelove misala, brevijara, rituala, molitve, apokrifnu Legendu o 12 petaka, legendu o mučeništvu Sv. Margarete itd.). On je najstariji sačuvani cjeloviti zbornik glagoljaške tradicije i najavljuje puno bolje sačuvano zborničko bogatstvo s kraja XIV. te tijekom cijeloga XV. i XVI. stoljeća: iz toga razdoblja imamo više od 20 sačuvanih cjelovitih zbornika. Neki su monotematski, tj. sadrže samo jednu vrstu tekstova. Najčešće je riječ o korizmenjacima, tj. zbirkama korizmenih propovijedi (npr. Korizmenjak iz Oporta, zatim Greblov korizmenjak itd.). Velika većina korizmenjaka nudi raznolik i bogat sadržaj, a najzanimljiviji je i najbogatiji Petrisov zbornik iz 1468. koji na svojih 700 stranica predstavlja »antologiju tekstova iz raznih razdoblja i izvora obilježenu iznimnom raznovrsnošću i slojevitošću sadržaja«4. U njemu se nalaze tekstovi iz moralke, religiozno-propedeutički spisi, kazusi crkvenoga prava, crkveno govorništvo, rituali, legende, mirakuli, apokrifi, anegdote, dijelovi Lucidara, tj. srednjovjekovne enciklopedije, poezija, pripovijesti o Akiru. To je jedan cijeli dobro razveden sustav srednjovjekovnih književnih vrsta i doista se čovjek mora zapitati kako su nastajali ti voluminozni kodeksi, na kakve su se biblioteke i na kakvo obrazovanje oslanjali. Posebno naglašavam da se u tim glagoljaškim zbornicima nalaze vrijedni prijevodi s latinskoga, talijanskoga i češkoga jezika koji su znatno pomogli da književna čakavština i druge hrvatske književnojezične stilizacije razviju frazarij i rimarij, da postanu pogodno sredstvo za izražavanje svakoga sadržaja. Hrvatska srednjovjekovna književnost u tim zbornicima nudi veliku većinu najpopularnijih tekstova europskoga Zapada i to bez velikoga vremenskoga zaostatka. U tom je kontekstu zanimljivo podsjetiti da najstariji ostaci hrvatske zborničke literature nude tekstove s europskoga Istoka koji su u našu književnost ušli posredstvom staroslavenskih prijevoda, ali i tekstove s europskoga Zapada koji su upravo posredstvom glagoljičnih hrvatskih prijevoda našli put u ćirilične slavenske književnosti (npr. Nikodemovo evanđelje, kratka pasija Sv. Andrije i sl.) To je posve u skladu s položajem Hrvatske koji možemo zvati prijelaznim ili dvostruko perifernim ili kako želimo: svakako je riječ o prostoru na kojem su se dodirivale kulturne i političke silnice europskoga Istoka i europskoga Zapada.

3. Hrvatski ćirilicom

Uporaba ćirilice u hrvatskoj kulturi omeđena je XI. i XVIII. stoljećem, traje dakle osam stoljeća. Na samom početku spomenimo da su glagoljica i ćirilica kadšto jedna drugoj posuđivale imena, pa npr. stanovnici Poljica svoje ćirilično pismo zovu glagoljicom, a u dubrovačkim ispravama terminom presbyteri chiurillize imenuju se popovi glagoljaši. Već smo spomenuli da na dijelu epigrafskih spomenika s tipično glagoljaškoga područja na razmeđu XI. i XII. st. nalazimo spomenike s izrazitim miješanjem glagoljičnih i ćiriličnih grafema. Otprilike iz istoga je razdoblja (mada neki istraživači govore da je i bitno starija) i Humačka ploča (iz Humca u Hercegovini) sa spiralnim ćiriličnim natpisom (u kojem ima i nekoliko glagoljičnih slova) koji govori o gradnji crkve Sv. Mihovila. Dvanaestom stoljeću pripadaju ćirilični epigrafi Natpis Povaljskoga praga (1184), Natpis Kulina bana, Natpis omiškoga kneza Miroslava, Blagajski natpis, Natpis trebinjskog župana Grda, a još više ih je iz XIII. st., posebno ako im pribrojimo stećke koji su raspoređeni po bosanskim, hercegovačkim i dalmatinskim prostorima i koji su najčešće pisani po načelu da mislima bude prostrano, a riječima tijesno te svojom misaonom i stilski dotjeranom frazom već stoljećima oduševljavaju ljubitelje umjetnosti riječi. Korpusu hrvatskih ćiriličnih tekstova pripadaju i liturgijski tekstovi povezani s Crkvom bosanskom: takvih je tekstova više od 20 i njih se, da otklonim moguće nejasnoće, može uključivati i u druge korpuse osim hrvatskoga, što je slučaj i s nekim tekstovima koji pripadaju diplomatici (Listina Kulina bana, 1189, Povelja bana Matije Ninoslava Dubrovačkoj općini, 12321235. i 1235–1236. itd.). Najljepši je i jedan od najvažnijih tekstova Crkve bosanske Hvalov zbornik iz 1404. pisan za Hrvoja Vukčića Hrvatinića i sadrži cijeli Novi zavjet, Apokalipsu, Davidove psalme, starozavjetne pjesme i nekoliko apokrifnih tekstova. Prepisan je sa starijega glagoljičnoga predloška. Krajem XV. st. već se posve oblikovao poseban tip ćirilice (posebnosti su se počele razvijati još u XII. st.) koji se obično naziva bosančicom (termin pripada Ćiri Truhelki koji ga je upotrijebio 1889): to će pismo imati tri svoje inačice – bosansku, poljičku i dubrovačku. Proširilo se najviše zahvaljujući bosanskim franjevcima koji su ga upotrebljavali i u rukopisima i u tiskovinama. Uz naziv bosančica upotrebljavali su se i drugi: zapadna ćirilica, bosansko-hrvatska ćirilica, arvacko pismo, sarpsko pismo, poljičica itd. Posebnosti toga pisma u odnosu na druge ćirilične grafije tiču se prije svega utjecaja glagoljice. Pod tim utjecajem bosančica je napustila nefunkcionalne nadredne znakove te razvila poseban grafem kojim se bilježe fonemi /ć/ i /đ/. Uočljiva je posebnost i bilježenje suglasnika /ļ/ i /ń/: kadšto se ispred slova l i n stavlja jat ili apostrof, a kadšto se, pod utjecajem talijanske grafije stavlja slovo g ( , ).

Najstariji je tekst pisan ćirilicom na hrvatskom tlu (ako se izuzmu epigrafski spomenici) Povaljska listina, isprava benediktinskoga samostana Sv. Ivana u Povljima na otoku Braču. Njezin je najstariji dio Isprava kneza Brečka iz 1184. godine. Listina je redigirana 1250. godine, a ovjerovio ju je hvarski notar i splitski kanonik Ivan. Njome se navode potvrde samostanskih zemljišnih posjeda koje su samostanu izdali brački i hvarski knezovi, uključujući spomenutu Brečkovu ispravu. Iz 1184. je i Povaljski prag, lijepi epigrafski spomenik poznat po tome što se na njemu prvi put na južnoslavenskim prostorima na ćiriličnom tekstu spominje majstor klesar (Radonja).

U hrvatskoj ćiriličnoj tradiciji važno mjesto zauzima Poljički statut (XV. st.), zbornik zakonskih normi slobodne općine (komune, republike) Poljica, a regulira se krivično, građansko i procesno pravo. Preveden na brojne jezike, izazvao je veliko zanimanje povjesničara prava, slično kao glagoljični Vinodolski zakonik. Na posljednjim stranicama latinski pisanoga dubrovačkoga Statuta carinarnice zapisao je Junije (Džonko) Kalićević 1421. hrvatskom ćirilicom dva i pol dvostruko rimovana dvanaesterca (Sada sam ostavljen srid morske pučine, valovi moćno bjen, daž dojde s visine, kad dojdoh na kopno, mnih da sam...), što je najstariji poznati zapis najpopularnijega stiha hrvatske renesanse.

4. Hrvatski latinicom

Već smo spominjali kako u latinskim jezikom pisanim djelima nalazimo kadšto hrvatske toponime i termine, a na marginama i među recima latinskih tekstova hrvatske riječi i rečenice. No najstariji su kontinuirani latinicom i hrvatskim jezikom sačuvani tekstovi iz XIV. stoljeća. Prvi je Red i zakon od primljenja na dil dobroga činjenja sestar naših reda svetoga oca našega Dominika iz 1345. koji govori o uvjetima primanja u ženski dominikanski samostan u Zadru i propisuje svagdanje ponašanje redovnica u tom samostanu. Od toga teksta, koji ima 62 retka i ostvaren je pomoću 23 slova, možemo uspješnije pratiti prilagođavanje latinične grafije hrvatskom fonološkom sustavu. U ikavskom tekstu prevladavaju uzvične i izjavne rečenice, a tuđica je prilično malo (habit, iman, kapitul, libro, misa, priura, psalam, žežinanje). Iz sredine je XIV. st. i Šibenska molitva, stihovana pohvala Gospi pisana na način talijanskih lauda. Našla je svoje mjesto i u nekim antologijama hrvatskoga pjesništva. Pisar je poznavao finese onodobne latiničke grafije (piše gotičkim kurzivom), ali po njegovim se jezičnim pogreškama zaključuje da nije bio Hrvat. S kakvoga je predloška prepisivao (glagoljičnoga, bosaničnoga) nije dokraja jasno. Josip Vončina drži da tekst nije jedinstven i da su samo prva dva odsječka prave laude kojima je kasnije dodan tekst protiv bosanskih krstjana jer je rukopis pratio prodor Šubića u Bosnu. Tekst koji je do nas došao nastao je poslije 1347. i prepisan je iz privatnih razloga, misli Vončina.5 Vlasnik teksta koji je do nas došao bio je fra Pavao Šibenčanin (de Sibinico), a njemu je pripadao i 1979. otkriveni tekst Cantilena pro sabatho. Ta 132 osmerca pronašao je u budimpeštanskoj biblioteci Széchény poznati mađarski slavist László Hadrovics koji je utvrdio da je Šibensku molitvu i Kantilenu pisala ista ruka – ona spomenutoga fra Pavla. Četrnaestom stoljeću pripadaju i Žića svetih otaca, prijevod nekih poglavlja latinskih Verba seniorum, nastao vjerojatno u zadarskom samostanu Sv. Krševana. Pisale su ga dvije ruke pa se neki članci ponavljaju (riječ je o religioznopoučnim anegdotama i moralizatorskim sentencijama iz monaškoga života). Iz sredine je toga stoljeća i Korčulanski lekcionar koji donosi obred posvećenja vode na Vodokršće, a s kraja stoljeća Prvi vatikanski hrvatski molitvenik (170 folija), prepisan za neki ženski dubrovački samostan. Tekst je štokavski, ali je prepisan sa starije čakavsko-ikavske matice.

Četrnaesto je stoljeće, vidimo, vrijeme kada počinje sustavno bilježenje hrvatskoga jezika latinicom. U idućem vremenu, posebice u XVI. st., takvi će tekstovi snažno pogurnuti glagoljičnu sastavnicu iz središta na periferiju hrvatske pisane kulture.

5. Jezični idiomi

Svojedobno sam predložio shemu kojom se u najgrubljim crtama prikazuje kojim su jezičnim idiomima pisani glagoljični tekstovi XV. stoljeća6. Izgleda ovako:

  Liturgija Beletristika Pravo
Hrvatskostaro(crkveno)slavenski +
Čakavsko-crkvenoslavenski amalgam +
Čakavski +/ – +

Ni kada se prvi put pojavila, ta shema nije pretendirala na iscrpnost jer bi se i kod drugog i kod trećeg idioma uz čakavski mogao spomenuti i kajkavski za tekstove iz XV. stoljeća, jer se čakavski osim u pravnim tekstovima javlja i u epigrafici, grafitima, u kolofonima i rubrikama liturgijskih kodeksa te u bilješkama na marginama rukopisa, jer i u pravnim tekstovima kadšto, napose u uvodnim i završnim formulama, dolazi hrvatskostaroslavenski kao dio posvećene tradicije i kao dokaz da pisar zna svoj posao, a to znanje uključuje i nešto više od poznavanja materinskoga idioma. Ono do čega mi je (bilo) osobito stalo jest da zainteresirani uoče činjenicu kako hrvatski idiomi zajedno s hrvatskostaroslavenskim (dakle s hrvatskom redakcijom crkvenoslavenskoga jezika) »udruženi« opslužuju sve civilizacijske potrebe hrvatske sredine, odnosno određenih njezinih slojeva, kao što to u istoj sredini za drugi (u pravilu »viši«) sloj čini latinski sam. Glagoljaši su »zauzeli« onaj međuprostor o kome govori Dalibor Brozović, prostor između najviših slojeva (koji se služe latinskim) i najnižih (kojima je za skromne civilizacijske potrebe dostatan njihov dijalekt). To je prostor u kome se, što se jezika pismenosti tiče, postavlja pitanje odabira između svojega i tuđega, a promatrajući takve okolnosti iz današnje perspektive, nameće nam se pitanje statusa staro(crkveno)slavenskog jezika. Kad stiže na hrvatske prostore, uostalom kao i na druge, on, barem načelno, ima status jednak latinskom, tj. i on je nadnacionalno (međunarodno) sredstvo priopćavanja, pa se u tom smislu s pravom govori o trojezičnoj (latinski-staroslavenski-hrvatski) hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi. S druge strane, u slučajevima kada je neki književni jezik strukturno jako blizak nekim govorima, govornici obično jače zapažaju podudarnosti nego razlike, barem u slučajevima kada na istom prostoru funkcionira i književni jezik strukturno dalek njihovim govorima (u ovom slučaju latinski). Tako se razložno može pretpostaviti da su srednjovjekovni hrvatski čitatelji/slušatelji staroslavenski doživljavali kao stariju stilizaciju vlastitoga književnoga jezika.

Posve ugrubo predložena shema može nešto reći o jezičnim idiomima ukupne, dakle ne samo glagoljične, hrvatske pismenosti. Razlike između tekstova ostvarenih različitim pismima tiču se najviše čestotnosti ovih ili onih jezičnih elemenata pa se npr. može reći da u glagoljičnim tekstovima ima puno više staroslavenskih elemenata nego u latiničnim.

5.1 Interferiranje

Termin »interferiranje« često se spominje kada je riječ o srednjovjekovnim glagoljičnim hrvatskim tekstovima (a može se razložno protegnuti i na ostale) pa je važno razumjeti o kakvom je jezičnom miješanju riječ. Ako pod interferiranjem podrazumijevamo »križane izraze«, tj. preklapanje jezičnih izraza iz različitih sustava na istom sadržaju (npr. leksički morfem pripada jednom, a gramatički drugom sustavu: jun-oga, mlad-ago), onda valja reći da takvih pojava ima u našim tekstovima malo. Ako pod spomenutim terminom podrazumijevamo supostojanje elemenata iz različitih sustava za isti jezični sadržaj, onda možemo reći da je interferiranje često (supostoje azъ i ja, nebeske i nebeskie, nebesi i nebu, novêi i noviji itd.). Naravno, stalno moramo imati na umu razliku između liturgijskih i neliturgijskih tekstova. Liturgijski su pisani hrvatskostaroslavenskim jezikom, tj. staroslavenskim jezikom pohrvaćenim uglavnom na razini glasova. Samo u manjem broju liturgijskih knjiga snažnije prodiru kroatizmi. Drukčije je s neliturgijskim tekstovima u kojima je odnos staroslavenskih i starohrvatskih elemenata različit od teksta do teksta i ovisi o mnogim činiteljima.

5.2 Hrvatskostaroslavenski

Kada se opisuje najstarije razdoblje hrvatske redakcije staroslavenskoga jezika (hrvatskostaroslavenski), obično se navode ove osobine: 1. zamijenjeni su nazalni samoglasnici, prednji je dao e ili a, a stražnji u; 2. samoglasnik jery zamijenjen je samoglasnikom i; 3. izjednačili su se jerovi (uslijed depalatalizacije u XI. st.), a u najstarijim hrvatskostaroslavenskim tekstovima izričito prevladava jor, koji je kasnije zamijenjen štapićem, i apostrof; 4. glagoljični grafem šta ( ) ostvaruje se u hg. tekstovima kao ć, šć i rijetko kao št. Taj šturi opis glasovne problematike uvelike je obogatio Milan Mihaljević svojom generativnom ekspertizom hrvatskostaroslavenskoga glasovnoga sustava.7

Što imamo od tekstova iz toga prvoga razdoblja? I naši i inozemni paleoslavisti navode uvijek Bečke listiće (XI/XII. st.) i dva odlomka apostola iz XII. st. (Mihanovićev, Grškovićev) te u novije vrijeme Bašćansku ploču i Splitski odlomak misala. Za kraljevsku darovnicu iz Baške već je pokazano da je riječ o tekstu koji je u cjelini napisan na besprijekornom hrvatskostaroslavenskom jeziku.8 Za druge naše epigrafske tekstove (Plominski natpis, Valunska ploča, Krčki natpis, Jurandvorski ulomci, Grdoselski ulomak, Senjska ploča, Plastovski ulomak, Kninski ulomak, Supetarski ulomak) konstatirajmo da nude vrlo ograničen broj riječi, ali se može dokumentirano tvrditi da se ni jedna u cjelini ispisana riječ ne protivi normi prve faze hrvatskostaroslavenskoga jezika. To također vrijedi i za Bečke listiće, s tim što se u njima javlja štapić, a samo bi precizno proučavanje drugih tekstova pokazalo je li taj štapić početak norme za iduće razdoblje ili se nalazi i u drugim tekstovima. Spomenut ćemo Bašćanske ostriške, Krakovski odlomak misala, Kukuljevićev odlomak misala, Birbinjski odlomak misala, Londonski odlomak brevijara, Ljubljanski homilijar itd. To nije raskošan korpus, ali je za mnoga istraživanja vrlo upotrebljiv i valjalo bi ga proučiti upravo s obzirom na uklopljenost u normu prve faze hrvatskostaroslavenskoga. Ta proučavanja pokazala bi nam kako pojedini tekst poštuje normu, ali bismo nakon njih možda dobili i neki novi kriterij, neki novi element te norme. Posljednjih smo godina dobili nova, precizna sintaktička istraživanja (Mihaljević) koja će, vjerujem, potaknuti nova. Jer baš na prijelazu u drugo razdoblje hrvatskostaroslavenskoga primjećuju se promjene u poretku riječi i u rekciji pa npr. konstrukcije ne bê iže smutilъ bi, aĉe bi ne uničižili me zamjenjuju ne bê iže bi smutilь i aĉe bi me ne uničižili, konstrukciju ne vьzdviglь bimь sulice moee konstrukcija ne vьzdviglь bimь sulicu moju itd.

Dosadašnja nam istraživanja nude dovoljno podataka da s velikom sigurnošću možemo npr. reći da se prezent glagola oblikuje morfemima -u, -ši, -t; -m, -te, -t; -vê, -ta, -te, da je stanje s aoristima slično kao i u klasičnom staroslavenskom, što vrijedi i za imperfekt uz napomenu da je stezanje gotovo redovito, sustav participa zadržao je svoju razvedenost i način tvorbe (uz promjene nazala i drukčiju realizaciju grafema šta) i sl. Imenička glavna sklonidba dobro čuva opoziciju po palatalnosti, konsonantske promjene uspješno odolijevaju utjecajima glavnih i sl. Mogli bismo nastaviti s nabrajanjem koje bi ponudilo opširniji i precizniji opis hrvatskostaroslavenskoga nego što nam nude sadašnji, pogotovo udžbenički, opisi.

Ako bismo saželi ulogu hrvatskostaroslavenskoga u srednjovjekovnoj hrvatskoj kulturi, mogli bismo reći da je do kraja XIII. st. služio kao književni jezik jer ga nalazimo i u beletristici i u pravnim tekstovima, a ne samo u liturgijskim. Od toga vremena reducirat će svoje funkcije i postat će liturgijskim jezikom, ali će se ugrađivati u hrvatsko-staroslavenski. Od XVI. st. do Drugoga vatikanskoga koncila zadržat će ulogu liturgijskoga jezika, a uloga i značenje bit će mu smanjeni zahvaljujući slabljenju materijalnih resursa hrvatskih glagoljaša. Obično se kao kraj njegova prirodnoga razvitka uzima Brozićev brevijar iz 1561. Naime, poslije toga brevijara nova glagoljska knjiga bit će otisnuta tek 1631. Bio je to Levakovićev misal otisnut u Rimu troškom Propagande »nakon mnogih traženja, diplomatskih, biskupskih i sinodalnih intervencija, pokušaja, dogovora, priprava«9. Nova je situacija uvjetovana svjetskim događajima: u Rimu je 1595. sklopljena, a u Brestu 1596. proglašena Brestovska unija kojom su Kijev i sva Rutenija sjedinjeni s Rimom. Godine 1622. utemeljena je Congregatio de propaganda fide sa zadatkom da širi katolicizam. U tim uvjetima u Rimu je velika zainteresiranost za istočnoslavenski svijet pa je odlučeno da se napravi misal za sve katoličke Slavene koji će biti po volji Ukrajincima. Oni u tom pogledu imaju odlučujuću riječ u Rimu pa iako je posao u oblikovanju misala povjeren hrvatskom franjevcu Rafaelu Levakoviću, »zadnja ruka« bila je ona Metodija Terleckoga. Rusifikacija (»ukrajinizacija«) provodila se redovitim izdavanjem novih i zabranom uporabe prijašnjih liturgijskih knjiga. Drugo izdanje svojega misala Levaković je sam priredio 1648, treće izdanje splitski kanonik Ivan Paštrić 1706. (koji nije ništa mijenjao), a četvrto Matej Karaman i Mate Sović 1741. (još radikalnije rusificirano). Izrazito su rusificirana i izdanja časoslova 1648. (Levaković – Terlecki) i 1688. (Paštrić). Hrvatski glagoljaši nisu prihvaćali objašnjenja da su potrebne jedinstvene liturgijske knjige za sav katolički slavenski svijet i ta su rusificirana izdanja izazvala njihovo nezadovoljstvo i udaljavanje puka od tradicije liturgijskoga slavenskog jezika.

5.3 Hrvatsko-staroslavenski

Dok je kod hrvatskostaroslavenskoga očita premoć staroslavenskih osobitosti, a kroatiziranje je snažnije zahvatilo samo fonetsko-fonološku razinu, kod jezičnoga idioma koji nazivamo hrvatsko-staroslavenskim udio staroslavenskih i starohrvatskih jezičnih elemenata različit je od teksta do teksta i ovisi o mnogim činiteljima (vrijeme nastanka teksta, predložak, piščev/prepisivačev stav itd.). Do XIII. st. hrvatskostaroslavenski nalazimo i u liturgijskim i u pravnim i u beletrističkim tekstovima, od toga vremena dalje on će biti sveden na liturgijski jezik. S druge strane, hrvatsko-staroslavenski (karakterističan, kao što smo rekli, po velikoj autorskoj slobodi u tome koliko će staroslavenskih, a koliko starohrvatskih elemenata upotrijebiti) potpuno će ovladati beletrističkim tekstovima i počet će se širiti teritorijalno i funkcionalno. Naravno, moguće je uvijek naći srednjovjekovni hrvatski tekst u kome (gotovo) nema staroslavenskih elemenata, ali gledajući korpus u cjelini, možemo s pravom tvrditi da je miješanje staroslavenskih i starohrvatskih elemenata prevladavajuća tendencija i da će to miješanje poslužiti kao uzor miješanju čakavskih, kajkavskih i štokavskih elemenata na različitim mjestima i u različitim oblicima, uvijek s namjerom da se stvori književni jezik prihvatljiv na što širem terenu. Nema, naravno, puno smisla raspravljati o tome »što bi bilo kad bi bilo«, ali nema sumnje da su osmanlijski naleti i njima izazvane migracije stanovništva uvelike poništile književnojezični razvoj star nekoliko stoljeća i da se u XVI. st. moralo početi gotovo iz početka. Funkcionalno širenje koje smo spomenuli tiče se činjenice da se osim beletrističkih tekstova tim idiomom sve više ostvaruju i funkcionalno drukčiji tekstovi, dosta često i liturgijski.

Pažljivo zagledanje u glagoljične i ćirilične tekstove dovodi nas do spoznaje da je staroslavenskih elemenata u njima manje nego što to izgleda na prvi pogled: mnoštvo jerova, apostrofa, nerijetko pisanje in continuo i odsutnost pravopisnih znakova na koje smo navikli posljedica su naslanjanja na staroslavenske uzore i nisu uvijek bili funkcionalni. U mnoštvu različitih rješenja ipak se mogu prepoznati težnje prema usustavljivanju, a spretniji autori različite izraze za isti sadržaj koriste u stilističke svrhe: – ot’ sirotь, ali ot’ vdovic, od’ opĉine, ali od’ gospodina (Kolunićev zbornik, 1486).

Na fonetsko-fonološkoj razini kao staroslavenske elemente možemo označiti poneki jer u sredini riječi, neke ekavizme, povremeno javljanje fonema žd i sl. Ni jedan od tih elemenata ne dolazi jako često i gotovo se redovito nalazi u biblijskom kontekstu (stьza, roždenie i sl.).

Staroslavenski udio u deklinaciji imenica vidljiv je u gramatičkom morfemu za lokativ jednine gdje jako često nalazimo jat (glag-jat), češće nego i, e i u zajedno (npr. na mêstê, na mêste, na mêsti, na mêstu). Nije prihvatljivo neprekidno nastojanje da se ustanovi jesu li taj glagoljični grafem čitali kao i ili kao e jer glagoljica ima slova za i i e pa ih je pisac/prepisivač mogao napisati i kadšto ih je napisao. Kad ih je napisao, govorimo o prodoru govornoga jezika u knjigu, a kad nije, govorimo o poštovanju književnojezične tradicije i postojanju pravila koje je nalagalo kako da se taj gra­fem realizira. Kod imeničke deklinacije možemo spomenuti i dativno -ovi/-evi (npr. petrovi umj. petru, cesarevi umj. cesaru), instrumentalno -oju/-eju (ženoju, kraliceju) i nulti gramatički mor­fem u akuzativu jednine muškoga roda za živo (npr. sin’ ljubit’ otac’). Primjeri kao što su p’tice nebeskie i ribe morskie (gen. jednine), v carstvo nebeskoe, na goru maslinskuju, o desnuju tebe po­kazuju uporabu određenih pridjeva koji su oblikovani hrvatskostaroslavenskim morfemima jer hrvatski idiomi na tim mjestima nemaju morfemskih razlika između određenih i neodređenih pridjevskih oblika. Zbog brojnosti primjera u kojima dolaze, genitivni oblici s gramatičkim mor­femima -ago, -ego uzimaju se kao osobito markantan »import« iz staroslavenskoga jezika koji se javljaju usporedo s hrvatskim morfemima -oga, -ega i s morfemom -ogo koji predstavlja otklon od obiju normi (sladkogo sina, dobrogo otca). Morfem -ogo može se tretirati i kao utjecaj zamje­ničke na pridjevsku deklinaciju. Kao o elementima staroslavenskoga jezika možemo govoriti o uporabi participa (neki su tekstovi vrlo zasićeni participijalnim konstrukcijama), o supostojanju gramatičkih morfema -m i -u u prvom licu jednine prezenta itd. O takvim je primjerima hrvat­ska paleoslavistika puno pisala posljednjih desetljeća.

5.3.1 Kajkavsko naslojavanje

U potrazi za što stabilnijim književnim jezikom kojim će se služiti na sve većem teritoriju i koji će se graditi izborom iz već postojećih knjiga te osvježavanjem iz govornoga jezika glagoljaši su u hrvatsku knjigu uveli i kajkavštinu. Posve je krivo tvrditi da je miješanje čakavskih i kajkavskih osobina (+ hrvatskostaroslavenske) posljedica stanja na nekim terenima gdje se ta narječja dodiruju. Miješanje je posljedica stava, što se vidi po rečenicama kao što je ona iz Petrisova zbornika:

I reku emu anĵeli vraž´i ki ga budu držali. čto se žalostiš ubogi človeče. i kai se meĉeš. i zač trepeĉeš.

Jasno je da nije riječ o zapisu spontanoga govora, nego o promišljenom postupku miješanja sustava. U glagoljične tekstove u kojima ima kajkavizama, mada ni izdaleka u svima jednako, ubrajaju se: Vinodolski zbornik (s početka XV. stoljeća), Petrisov zbornik (1468), Kolunićev zbornik (1486), Greblov Kvarezimal (1498), Korizmenjak IIIa19 HAZU (XV/XVI. st.), Homilijar na Matejevo evanđelje (kraj XV. st.), Antoninov konfesional (XV/XVI. st.), Kvadriga duhovnim zakonom (XV/XVI. st.), Tkonski zbornik (poč. XVI. st.), Žgombićev zbornik (pol. XVI. st.), Grškovićev zbornik (druga polovica XVI. st.). Tim zborničkim tekstovima valja dodati znatan broj pravnih listina u kojima su kajkavizmi vrlo zamjetni.

Kajkavizmi u glagoljičnim tekstovima dobro su opisani u novijoj literaturi10 pa ću ovdje samo pobrojiti uočene kajkavske osobitosti: protetsko v (vuskimi, vulici), prefiks s u primjerima sopet, spametiti se, pojednostavljivanje suglasničkih skupina (lasi, trdi, storiti itd.), disimilacija inicijalnoga mn- (vnogi), pojava fonema č umjesto ć (obečanja, zločudna), formanti -š-, -kš- za stupnjevanje pridjeva (vekši, manši), trenutni prezent bumь, bušь, gram. morfem -me u 1. licu množine prezenta (hočeme), čuvanje tematskoga morfema u 3. licu množine prezenta (želiju), imperativno -e- (privezete), vokativ jednak nominativu (zdrava morska zvezda) i brojni kajkavizmi na leksičkoj razini: uz amblematsko kai tu su npr. bantovati, bruma, faitina, hračka, potulen i brojni drugi.

5.4 Hrvatski

Kroatistima su iznimno važni pravni spomenici jer je ono što zovemo »lingua vernacula«, dakle narodni jezik, ušlo u pisanu praksu najranije upravo u tim, pravnim glagoljičnim tekstovima. Ovdje je ponajprije riječ o čakavštini, ali i kajkavštini i štokavštini. Još je 1867. Vatroslav Jagić isticao »... razborit način pravnog raspravljanja, krasno u narodnom duhu a opet juridičkom punoćom pripoviedanje stvari, te obilat i razgovietan jezik«11 i naglašavao da su ovi spomenici važni ne samo za pravnu hrvatsku povijest nego i za književnu i kulturnu.

Pravne tekstove pisane ćirilicom i latinicom spominjali smo u odgovarajućim poglavljima, a ovdje ćemo više reći o glagoljičnima.

Iz razdoblja od Bašćanske ploče pa do kraja XIV. stoljeća možemo izbrojiti više od dvadeset primjera uporabe glagoljice u privatno-pravne svrhe. Najstarija sačuvana građa uglavnom govori o podizanju i darivanju crkava. Takav je sadržaj listine »slavnoga Dragoslava« što ju je 1. siječnja 1100. u Dobrinju (na otoku Krku) sastavio »Kirin, sin Radonjin, pisac od komuna Dobrinja« u povodu gradnje crkve Sv. Vida u tom mjestu i darivanja »slavnoga Dragoslava«. Iz XIII. stoljeća sačuvana je (u kasnijem prijepisu) još jedna isprava iz Dobrinja te jedna isprava modruškoga biskupa Stjepana o posvećenju crkve Sv. Luke kod Trsata. Za hrvatske historiografe posebno je vrijedna skupina isprava koje možemo pratiti od XIV. do XVI. st., a koje pokazuju istinsku sklonost velikaša iz obitelji Frankapana prema glagoljaškoj pismenosti. Iz njihovih kancelarija izlaze isprave sastavljene posve u skladu sa srednjovjekovnim diplomatičkim normama po kojima su pisane europske vladarske isprave. Jednostavnije su strukturirane privatne isprave koje su pisali pisari za potrebe pučkih općinskih zajednica na glagoljaškom području.

Osobine koje je Jagić isticao dobro se vide u Vinodolskom zakoniku, najstarijem hrvatskom zakonskom tekstu i, poslije Ruske pravde, najstarijoj kodifikaciji tradicionalnoga praslavenskoga običajnog prava. Taj je zakonik sastavljen 6. siječnja 1288. u Novom Vinodolskom, zapravo je tada sazvan skup koji je trebao promijeniti pravne norme u skladu s novim odnosima koje je nametnuo novi feudalni sustav.

Spomenut ćemo i Razvod istarski notara Mikule, redigiran prije 1395. godine, spoj dokumenata iz raznih razdoblja (s najstarijim slojem iz 1275. godine) sjedinjen u javnopravnu ispravu kojom se reguliraju međe između akvilejske patrijaršije, Venecije i pazinskih grofova. Tekst je napisan latinskim, njemačkim i hrvatskim jezikom, a sačuvala se samo hrvatska glagoljična verzija. U jezično-stilskom pogledu taj je spis zanimljiv jer se »više doima kao putopis ili reportaža nego kao pravni tekst«12. Opisuje se tijek pravnoga postupka, svečani ophod istarskom zemljom, utvrđivanje međa i s tim u vezi živi prizori sukoba, pogađanja, mirenja, sastanaka odmora, blagovanja... »S književnopovijesnoga gledišta tekst je zanimljiva prozna struktura, svojevrsna fikcija u kojoj se stvarnost iz nekoliko vremenskih razina povezuje i konstituira u realnost sinkronoga čina«13. Događa se stoga da te tekstove koji nisu pisani s namjerom da ih se prima kao književne danas doživljavamo kao književne i lijep broj tih isprava postao je predmetom ne samo povijesnojuridičkoga i povijesnojezičnoga nego i književnopovijesnoga studija.

U jezičnom smislu osim već spomenute tvrdnje da upravo u pravnim tekstovima najviše prostora ima »narodni« jezik valja istaknuti da »narodni« ovdje ne znači samo čakavski, nego i kajkavski i štokavski jer najstariji svjedoci štokavske stilizacije hrvatskoga književnoga jezika upravo su pravni tekstovi s bosanskoga tla. Tomu valja dodati da i u pravnim tekstovima nerijetko nalazimo staroslavenizme, posebice u uvodnim i završnim dijelovima teksta, kao neki dokaz da pisar zna još nešto više od onih za koje piše. Npr.

Mi Tomaš i Butko, krbavski, lički, buški i pročaja knezi, vsim i vsakomu ta list ki bi vidili, činimo otvoreno, da prišadši pred nas Dujam Mlničević i Mrmonja bratučed njegov i Juraj Slavenić ispovidili jesu živim jezikom ... (1393)

Velik broj pravnih listina objavio je Ivan Kukuljević 1863. u Acta croatica – Listine hrvatske (donosi listine od početka do 1599. godine), a dopunio ga je Đuro Šurmin 1898. u 6. knjizi serije Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium.

Izabrana literatura

 • Bratulić, Josip: Istarski razvod, Pula, 1978.
 • Bratulić, Josip: Leksikon hrvatske glagoljice, Zagreb, 1995.
 • Bratulić, Josip – Stjepan Damjanović: Hrvatska pisana kultura, I. svezak: VIII–XVII. stoljeće; II. svezak: XVIII. i XIX. stoljeće; III. svezak: XX. i XXI. stoljeće, Križevci – Zagreb, 2005–2008.
 • Damjanović, Stjepan: Slovo iskona, Staroslavenska/starohrvatska čitanka, Zagreb, 22004.
 • Damjanović, Stjepan: Jezik hrvatskih glagoljaša, Zagreb, 2008.
 • Fučić, Branko: Glagoljski natpisi, Djela JAZU 57, Zagreb, 1982.
 • Fućak, Jerko: Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara, Zagreb, 1975.
 • Grubišić, Vinko: Grafija hrvatske lapidarne ćirilice, Barcelona, 1978.
 • Hamm, Josip: »Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika«, Slovo 13, Zagreb, 1963, str. 43–67.
 • Hercigonja, Eduard: Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb, 22006.
 • Hercigonja, Eduard: Na temeljima hrvatske književne kulture, Zagreb, 2004.
 • Hercigonja, Eduard: Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Zagreb, 2009.
 • Jagić, Vatroslav: Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga, Knjiga prva, Staro doba, Zagreb, 1867.
 • Jurčević, Ivan: Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara, Osijek, 2002.
 • Katičić, Radoslav: Litterarum studia, Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja, Zagreb, 1998.
 • Malić, Dragica: Na izvorima hrvatskoga jezika, Zagreb, 2002.
 • Matasović, Ranko: Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 2008.
 • Matijević-Sokol, Mirjana: Latinski natpisi, Hrvatska i Europa, knj. 1: Rano doba hrvatske kulture, Zagreb, 1997, str. 239–256.
 • Mihaljević, Milan: Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskoga jezika, Zagreb, 1991.
 • Nazor, Anica: The Glagolitic script of Croatia, u katalogu Discovering the Glagolitic script of Croatia – Trinity College Library, Dublin, 2000–2001.
 • Petrović, Ivanka: Hrvatska i europska hagiografija, u: Hrvatska i Europa II, Zagreb, 2000, str. 321–347.
 • Runje, Petar: O knjigama hrvatskih glagoljaša, Zagreb, 1998.
 • Runje, Petar: Školovanje glagoljaša, Zagreb, 2003.
 • Raukar, Tomislav: Hrvatsko srednjovjekovlje – prostor, ljudi, ideje, Zagreb, 1997.
 • Šimić, Marinka: Kajkavizmi u »Tkonskom zborniku«, Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb, 2007, 343–370.
 • Štefanić, Vjekoslav: Glagoljski rukopisi otoka Krka, Zagreb, 1960.
 • Štefanić, Vjekoslav i suradnici: Hrvatska književnost srednjega vijeka, Pet stoljeća hrvatske književnosti 1, Zagreb, 1969.
 • Štefanić, Vjekoslav: Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, I–II, Zagreb, 1969–1970.
 • Tandarić, Josip: Hrvatskoglagoljska liturgijska književnost, Zagreb, 1993.
 • Vego, Marko: Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, I–IV, Sarajevo, 1964.
 • Vončina, Josip: Zagonetka Šibenske molitve, u: Jezičnopovijesne rasprave, Zagreb, 1979.
 • Zelić-Bučan, Benedikta: Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Split, 2000.
 • Žagar, Mateo: Kako je tkan tekst Bašćanske ploče?, Zagreb, 1997.
 • Žagar, Mateo: Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova, Zagreb, 2007.
 • *** Glagoljica i hrvatski glagolizam, zbornik, uredili Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić, Zagreb – Krk, 2004.
 • *** Povijest hrvatskoga jezika. I. Srednji vijek, autori priloga: J. Bratulić, S. Damjanović, A. Frančić, B. Kuzmić, J. Lisac, R. Matasović, M. Mihaljević, M. Žagar, urednik edicije: A. Bičanić, urednik knjige: S. Damjanović, Zagreb, 2009.