17. 10. 2009.

Branimir Belaj

Prostorna značenja na razini složene rečenice

1. Uvodne napomene

1.1. Odnos jezika i prostora, i to već od antičkih vremena, zaokupljao je u manjoj ili većoj mjeri sve teoretičare jezika, u prvom redu one usmjerene prema značenju kao temelju jezičnoga opisa, a i ne samo njih već i filozofe, antropologe, etnologe, jednom riječju znanstvenike i mislioce najšire orijentacije1. Davanje važnosti odnosu jezika i prostora u tako širokoj znanstvenoj zajednici potpuno je razumljivo i savršeno logično budući da je pitanje odnosa jezika i prostora zapravo jedno od ključnih pitanja odnosa čovjeka i prostora. Drugim riječima, i jezične kategorije i kategorija prostora, a onda i njihovo prožimanje, dva su nezaobilazna i možda najvažnija aspekta ljudskoga iskustva, mišljenja, spoznaje i konačno samoga bitka. Svoj primat prostor zahvaljuje tomu što je on temeljna ljudska kognitivna domena2, iskustvena baza i neizostavni dio svakodnevnoga života3, što mu omogućuje da, ponekad u manjoj, ponekad u većoj mjeri, služi kao podloga svim apstraktnijim vidovima kategorizacije. Stoga je njegova neosporna uloga u svim empiristički4 utemeljenim razmišljanjima i raspravama o jeziku i naravi ljudskoga znanja, a u 20. stoljeću i u većini empiristički utemeljenih lingvističkih teorija, jasna i nedvojbena. Važnost je kategorije prostora također i prediskustvenog karaktera u smislu ljudske potrebe za autolokalizacijom preko urođenoga centra za ravnotežu, o čemu govori P. Piper (1997: 17-18) citirajući neka od relevantnih neurofizioloških i neurolingvističkih istraživanja. Budući da je jezik kao najsofisticiraniji i najrasprostranjeniji semiotički sustav prototipno oruđe konkretizacije iskustva, jasno je da zanimanje lingvista različitih usmjerenja i profila za implikacije prostornih odnosa u jeziku ne jenjava već stoljećima, a intenzivnije, doduše metodološki prilično nekonzistentno, bavljenje odnosom jezika i prostora može se pratiti kroz proteklih pedesetak godina. Prostorni se odnosi u jezicima kodiraju na svim razinama opisa, od fonološke do leksičke, a istraživanja, barem zasada, još nisu pokazala da postoji neki jezik koji na ovaj ili onaj način, u manjoj ili većoj mjeri, ne bi konkretizirao prostorne odnose. Posebno zanimanje lingvista proteklih desetljeća pobuđuju padežni i prijedložni padežni izrazi, prilozi, čestice te prefiksi, posebno glagolski, kao determinatori prostornih odnosa. Unatoč svojoj već spomenutoj metodološkoj neujednačenosti, lingvističke teorije koje zastupaju tezu o prostornoj uvjetovanosti jezika te o prostornoj naravi primarno neprostornih izraza poznate su pod nazivom lokalističke teorije ili teorije lokalizma. Jedna je od prvih i najzapaženijih Andersonova (1971, 1977) lokalistička teorija padeža, pisana u tradiciji generativne gramatike kao vrlo uspio pokušaj uspostave lokalističke hipoteze prema kojoj su, a za razliku od morfološki kodiranih padeža, dubinske5, prostorne padežne relacije, u prvom redu one mjesta i smjera iskazane bilo prijedložnim padežnim izrazom bilo flektivno, univerzalne. U okviru lokalističke teorije padeža sredinom sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća objavljeno je dosta rasprava, uglavnom pojedinačnih radova, od kojih se mogu spomenuti primjerice Civjan (1973), Miller (1974), Šaumjan (1974) i Fleischmann (1983). Sredina sedamdesetih i početak osamdesetih godina također je i vrijeme prvih koraka u kognitivnoj lingvistici koja se do danas razvila u jednu od najrasprostranjenijih lingvističkih teorija i u kojoj su manifestacije prostornih odnosa u jeziku jedno od središnjih područja istraživanja te predstavljaju konstantu već tridesetak godina. U čitavom nizu radova, studija i knjiga na prvom mjestu svakako treba spomenuti kognitivnu gramatiku (Langacker 1987, 1991, 2000, 2008; Lakoff 1987; Taylor 2002) koja se u svojim prvim inačicama čak i pojavila pod nazivom prostorna gramatika (engl. space grammar, Langacker 1982). U analizi prostornih odnosa u jeziku kognitivna gramatika posebnu pozornost posvećuje prostornim prijedlozima, česticama i glagolskim prefiksima (npr. Brugman 1981; Lindner 1981; Rudzka-Ostyn 1985; Janda 1985, 1986, 1988; Lakoff 1987; Taylor 1995, a u hrvatskoj lingvistici npr. Šarić 2003, 2006a, 2006b, 2008; Belaj 2004a, 2005, 2008), a podržana teorijom konceptualne metafore i metonimije (Lakoff i Johnson 1980)6. Već i ovaj letimičan pregled teorijskih pristupa o odnosu jezika i prostora govori u prilog činjenici da je prostor jedna od rijetkih kategorija koja je bila podjednako intrigantna i u okviru formalnih i u okviru funkcionalnih pristupa gramatici, što je samo po sebi i više nego dovoljan dokaz o relevantnosti i nezaobilaznosti kategorije prostora u lingvističkim istraživanjima.

1.2. U ovom ćemo se radu posvetiti odnosu jezika i prostora na razini složene rečenice u hrvatskom jeziku, i to metodologijom lokalističkih teorija padeža i kognitivne lingvistike, uglavnom kognitivne gramatike, koja se najšire shvaćeno može smatrati jednom od inačica lokalističkih teorija7, kao i teorije konceptualne metafore i metonimije. Kako je već spomenuto, padežni i prijedložni padežni izrazi, prilozi, čestice te glagolski prefiksi kao determinatori prostornih odnosa u središtu su zanimanja svih lokalističkih teorija pa tako i kognitivne gramatike, dok je problematika odnosa jezika i prostora na razini složene rečenice vrlo slabo ili nikako rasvijetljena. Slična je situacija i u kroatistici i u serbistici, što je razlog više da se ovom, a pokazat će se vrlo zanimljivom pitanju, posveti dužna pozornost. No prije nego što se prijeđe na samu analizu, potrebno je dati nekoliko temeljnih metodoloških napomena.

Ključni koncepti svake analize prostornih odnosa u kognitivnoj gramatici svakako su pojmovi trajektora i orijentira. Trajektor i orijentir (engl. trajector i landmark) Langackerovi su nazivi koji se, kada je o prostornim odnosima riječ8, u kognitivnoj gramatici upotrebljavaju kako bi se istaknula relativna istaknutost jednoga sudionika scenarija (jedne podstrukture) – trajektora – u odnosu na drugoga sudionika (drugu podstrukturu) – orijentir – konceptualno potisnut u drugi plan, koji ima ulogu referencijske točke prema kojoj se vrednuje položaj, kretanje, veličina ili koje drugo svojstvo trajektora. Pojmovi trajektor i orijentir odgovaraju nazivima Figure i Ground koje u istom značenju upotrebljava L. Talmy (2001: 184) definirajući ih na sljedeći način:

The general conceptualization of Figure and Ground in language

The Figure is a moving or conceptually movable entity whose site, path, or orientation is conceived as a variable the particular value of which is the relevant issue.

The Ground is a reference entity, one that has a stationary setting relative to a reference frame, with respect to which the Figure's site, path, or orientation is characterized. (Talmy 2001: 184)

Budući da trajektor svojom istaknutošću odnosno profiliranošću u scenariju na konceptualnoj razini ima primat u odnosu na orijentir, L. Talmy (2001: 183) te dvije temeljne podstrukture naziva još i primarnim i sekundarnim objektom. Trajektor i orijentir odnosno primarni i sekundarni objekt nisu jedina terminološka rješenja u vezi s označavanjem i analizom prostornih odnosa u jeziku. Tako primjerice Piper (1997: 21-22) umjesto trajektora upotrebljava naziv objekt lokalizacije, umjesto orijentira naziv lokalizator, a orijentirom naziva rečenični element (najčešće prijedlog) kojim se uspostavlja odnos između objekta lokalizacije i lokalizatora, npr. u rečenici Mačka (OL) je u (OR) dvorištu (L). U ovom radu upotrebljavat će se kognitivnogramatički nazivi trajektor (TR) i orijentir (OR), a Piperov orijentir, koji u kognitivnoj gramatici nema ekvivalenta, zamijenit će se nazivom determinator lokalizacije (DL).

Kada je riječ o semantičkim padežima za označavanje prostornih odnosa, u lokalističkim se teorijama najčešće spominju četiri temeljna ili opća padeža na kojima će se i ovdje temeljiti analiza prostornih značenja u složenim rečenicama. Prvi je lokativ kao padež mjesta i on je statičan (npr. biti u nečemu / na nečemu), dok su preostala tri, ablativ i adlativ kao padeži smjera (npr. krenuti od kuće / stići do kuće) te perlativ kao padež pravca (npr. hodati ulicom / prelaziti preko ceste), padeži određeni temeljnim značenjem dinamičnosti. Perlativ se još naziva i padežom puta ili putanje (engl. Path case, npr. Benet 1975) ili itinerativom (Fillmore 1971) i upravo se iz tih alternativnih naziva jasno očitava razlika u odnosu na ablativnost i adlativnost kao značenja padeža smjera odnosno određenosti trajektora prema početnoj (prototipno od) ili završnoj (prototipno do) točci kretanja kao orijentira. Kada se kaže najčešće, ne misli se da svi lokalistički pristupi koriste isti padežni inventar. O četirima padežnim značenjima govori Piper (1997) preuzimajući naziv perlativ od Weinsberga (1973), dok primjerice Anderson (1971) najčešće operira lokativom i ablativom, a za adlativ koristi alternativni naziv alativ i spominje ga na svega nekoliko mjesta (1971: 4, 5, 119-120), najčešće u kontekstu finskoga jezika u kojem alativ i postoji kao padež kojim se, uz još neke padeže kao što su ilativ i adesiv, izražavaju prostorna i vremenska značenja. Svaki od tih temeljnih padeža, nazovimo ih ›makropadežima‹, ima nekoliko svojih podznačenja odnosno ›mikropadeža‹. Tako je recimo ekstralokalnost (npr. izaći iz kuće) podznačenje ablativa, a intralokalnost podznačenje adlativa (npr. ući u kuću) ili lokativa (nalaziti se u nečemu); translokalnost je podznačenje perlativa (npr. proći kroz prolaz); supralokalnost (biti iznad nečega) i sublokalnost (biti ispod nečega) podznačenja su lokativa itd9.

Nakon ovih uvodnih terminoloških i metodoloških napomena može se prijeći na samu analizu prostornih odnosa u hrvatskoj složenoj rečenici, pri čemu će se pokušati dokazati temeljna teza o polisemičnosti svih četiriju temeljnih prostornih značenja odnosno pokušat će se uspostaviti, prepoznati i objasniti shematična10 prostorna značenja zajednička svim specifičnijim ostvarajima utemeljenima na prostoru kao temeljnoj kognitivnoj domeni odnosno kategoriji nadređenoj svim apstraktnijim kategorijama. Na taj će se način preko prostora uspostaviti svojevrstan princip natkategorijalne lokalizacije koja u slučaju problematike složene rečenice preko veznih sredstava kao jezičnih konkretizatora funkcionira kao kognitivno semantička osnova i čime su paralelno omogućeni različiti vidovi interkategorijalne lokalizacije. Drugim riječima, jezičnim sredstvima koja prototipno funkcioniraju kao determinatori prostornih odnosa na specifičnijoj se, tj. prozirnijoj, semantičkoj razini konkretiziraju apstraktnija značenja kao što su vrijeme, način, uzrok itd., pa su tako prostorni odnosi prisutni i prepoznatljivi gotovo u svim tipovima složene rečenice, kako u zavisnosloženima tako i u nezavisnosloženima. Pokazat će se također da su s prostorom tijesno povezani i oni rečenični tipovi kod kojih se prostorna značenja ne ekspliciraju nekim prostornim veznim sredstvom, nego je riječ o apstraktnijim logičkim odnosima implicitno utemeljenima na prostornim značenjima.

2. Rasprava

2.1. Zavisnosložene rečenice

2.1.1. Raspravu ćemo započeti analizom priložnih zavisnosloženih rečenica jer su najbrojnije, a i problematika je prostornih značenja kudikamo složenija. Najprije ćemo se posvetiti mjesnim ili lokalnim rečenicama koje su, kako im i samo ime kaže, prototipne prema kriteriju uključenosti prostora u scenarij. Statična, lokativna značenja mjesnih rečenica konkretiziraju se priložnim veznikom gdje, kao u primjeru

(1) Naći ćemo se (TR) gdje (DL-OR) smo se dogovorili.

u kojemu je preko veznika gdje kompresijom konkretizirana i uloga determinatora lokalizacije i orijentira u odnosu na koji se vrednuje trajektor (subjekt) glavne rečenice, tj. smješta se na dogovoreno mjesto u bliskoj budućnosti. Da veznik gdje doista funkcionira i kao determinator lokalizacije i kao orijentir, vidi se parafraziramo li tu rečenicu rekonstrukcijom Naći ćemo se (TRi) na (hDLi) mjestu (ORi) na (DLi) kojem (ORi) smo se dogovorili (TRi) (da se nađemo (TRi)) > Naći ćemo se (TRi) tamo (ORi) gdje (DL-ORi) smo se dogovorili (TRi) > Naći ćemo se (TRi) gdje (DL-OR) smo se dogovorili (TRi), iz čega se vidi da odnosni veznički prilog gdje preuzima i funkciju prijedloga na kao determinatora lokalizacije i odnosne zamjenice kojem kao orijentira složenoga veznika na kojem u početnoj rečenici parafraze. Ono što vezniku gdje omogućuje da u sebi sažima i značenje determinatora lokalizacije i orijentira, jest činjenica da je čisto semantički gledano u mjesnim rečenicama sadržano i atributno značenje (usp. Gdje = na mjestu na kojem) bez obzira na sintaktičku razliku suodnosa zavisne rečenice prema glavnoj kao atributa i imenice u atributnim rečenicama s jedne strane i suodnosa mjesne rečenice prema glavnoj kao priložne oznake mjesta prema predikatu s druge strane, što mjesne rečenice i svrstava u priložne odnosno sintaktički različite od atributnih. Analogna je situacija i kod adlativnih, ablativnih i perlativnih značenja mjesnih rečenica u primjerima (2-4).

(2) Trči (TR) dokle (DL-OR) ti je rečeno. (adlativnost)

(3) Vrati se (TR) odakle (DL-OR) si došao. (ablativnost)

(4) Prošao je (TR) kuda (DL-OR) nije smio. (perlativnost, podznačenje etapne translokalnosti11)

Što se tiče konstelacije supstruktura scenarija, trajektora i orijentira, od mjesnih su rečenica najzanimljivije ablativne mjesne rečenice jer je kod njih vrlo često, uz profiliranu ablativnost zavisne rečenice, profilirana i adlativnost kao temeljno značenje glavne rečenice. Takve se ablativne rečenice najčešće uvrštavaju po predikatu s glagolom kretanja kao u primjeru (3) gdje je riječ o eksplicitnoj adlativnosti izrečenoj glavnom rečenicom. No ima i primjera implicitne adlativnosti kada u glavnoj rečenici nije prisutan glagol kretanja. Tako je npr. u rečenici Lopta ti je sigurno tamo odakle si ju i uzeo glavnom rečenicom eksplicirano statično lokativno značenje, ali implicitno i adlativno jer je lokativnost u takvim slučajevima rezultat prethodno provedene adlativnosti. Drugim riječima, ako je, kao u ovom primjeru s loptom, zavisnom ablativnom surečenicom označeno odvajanje lopte od mjesta na kojem se inače nalazi, a istovremeno se glavnom rečenicom konstatira da je lopta na tom istom mjestu, onda se implicitno nameće zaključak o njezinom prethodnom vraćanju na to mjesto odnosno o njezinom ponovnom adlociranju na mjesto s kojega je prethodno uzeta. Takvi i slični primjeri rezultat su iskustvom motiviranoga reverzibilnoga odnosa ablativnog i adlativnog značenja budući da udaljavanje entiteta najčešće razumijeva i njihov povratak, njihovo ponovno približavanje ili barem ostavlja tu mogućnost otvorenom. Tako npr. svaki odlazak na put razumijeva i povratak s puta, svaki odlazak recimo u kazalište i povratak kući itd.

Osim konkretnih prostornih značenja, mjesne su rečenice često obilježene i apstraktnim lokativnim, ablativnim, adlativnim ili perlativnim značenjima u kojima se apstraktni trajektor najčešće locira u odnosu na neki isto tako apstraktni orijentir, i to preko METAFORE OMEĐENOGA PROSTORA ILI METAFORE POSUDE (Lakoff i Johnson 1980: 29-32) koja omogućuje percepciju apstraktnih entiteta kao što su radnje, stanja ili događaji kao omeđenih prostora (5-8).

(5) Tražio je (AG12) sreću (TR) gdje (DL-OR) je nema. (lokativnost)

(6) Sreća (TR) se ne rađa odakle (DL-OR) obično mislimo da se rađa. (ablativnost, podznačenje ekstralokalnosti – usporedi parafrazu Sreća se ne rađa (ne nastaje iz čega obično mislimo da se rađa (da nastaje)) – OBJEKT IZLAZI IZ MATERIJE13

(7) Mržnja (TR) seže dokle (DL-OR) ne možemo ni pretpostaviti. (adlativnost)

(8) Ljubav (TR) vodi kuda (DL-OR) i ne sanjamo. (perlativnost) – LJUBAV JE PUTOVANJE

Veza između vremenskih i prostornih odnosa lingvistima je odavno poznata, a kognitivnoj je lingvistici, u prvom redu teoriji konceptualne metafore i metonimije, posebno zanimljiva jer je ona podloga velikom broju metaforičkih izraza u svim svjetskim jezicima. Vrijeme je uz prostor temeljna kognitivna domena, što ga čini sastavnim dijelom našega svakodnevnoga iskustva, pa iznimno bitna uloga koju ono ima u kognitivnim pristupima jeziku nimalo ne čudi. No kada je riječ o razlozima koji omogućuju tako čvrstu vezu između vremena i prostora, kognitivni lingvisti nisu u svemu suglasni. Tako Lakoff i Johnson (1999) smatraju da razlog treba tražiti u činjenici da vrijeme kao visokoapstraktan fenomen nije samo za sebe podložno percepciji i iskustvu, pa se stoga konceptualizacija vremena odvija preko prostora kao konkretnije domene. Nešto složenije objašnjenje, iako u osnovi isto, daje Evans (2007) koji na odnos između vremena i prostora gleda kao na odnos između vremenske ljestvice kao skupa reakcija na konceptualno dostupne i samim tim konkretnije predodžbe događaja ili stanja koje su vezane primarno uz prostor. Dakle konceptualizacija vremena kao reakcije provodi se preko koncepata koji u užem ili širem smislu razumijevaju prostorne odnose, tj. preko koncepata koji su predmet reakcije.

Budući da je vrijeme tako duboko i široko povezano s prostorom, zapravo neodvojivo od njega, širok je i spektar prostornih značenja kao temelja vremenskim značenjima na svim razinama jezičnoga ustrojstva, pa tako i u vremenskim ili temporalnim rečenicama u primjerima (9-14).

(9) Ne zaboravite (TR) se pozdraviti prije (DL-OR) nego što odete (kada budete odlazili).

(10) Nakon (DL-OR) što (Kada) završite (TR) s igrom, obavezno dođite kući.

(11) Neka se djeca (TR) igraju dokle (dokad) (DL-OR) hoće.

(12) Ponaša se (TR) tako otkad (DL-OR) zna za sebe.

(13) Nisu se osvrtali j dok (DL1-OR1) su prelazili j (AG-TR) preko (DL2) ceste (OR2).

(14) Nisu razgovarali j dok (DL1-OR1) su (AG-TR) hodali j kroz (DL2) šumu (OR2).

Primjeri (9-10) predstavljaju statična lokativna značenja koja se na vremenske odnose preslikavaju metaforama PRETEMPORALNOST JE PRELOKALNOST u (9) i POSTTEMPORALNOST JE POSTLOKALNOST u (10), točnije, riječ je o podznačenju intralokalnosti preslikanom na intratemporalnost preko metafore POSUDE ili OMEĐENOGA PROSTORA, a koje se može iščitati iz parafraza Ne zaboravite se pozdraviti u vremenu prije odlaska te U vrijeme nakon igre (u trenutku kada završite s igrom) obavezno dođite kući. Ti primjeri, a preko parafraza s kada – prototipnim i najčešćim veznikom vremenskih rečenica – također svjedoče o tome da i kada nije u pitanju izricanje vremenskih odnosa formalnim prostornim veznim sredstvima, prostorno značenje svakako sudjeluje u interpretaciji jer se kada uvijek može parafrazirati intralokativnim prijedložnim izrazom u vrijeme. Takva mogućnost motivirana je činjenicom da se različite situacije, stanja ili događaji kao apstraktni entiteti (npr. Kada je napeta situacija, on uvijek smiruje tenzije; Kada je živčan, ne diraj ga; Kada ste došli, iznenadili ste nas) prema vremenskoj domeni odnose isto kao i konkretni entiteti prema prostornoj domeni. Lyons (1977: 719) dobro primjećuje da se događaji smještaju u određenu točku vremenskoga pravca, isto kao što se konkretni predmeti nalaze u ili na nekoj prostornoj točci, dok se za stanja i procese može reći da traju kroz određeno vrijeme. Iz toga se može zaključiti da događaji mogu biti smješteni u trajanje nekoga stanja ili procesa, biti njegov dio, isto kao što je i neka prostorna točka statični dio prostornoga pravca kao pandana stanjima i procesima. Takva pak konceptualna situacija izravno utječe na manju odnosno veću prihvatljivost parafraziranja prijedložnim izrazom u vrijeme, ovisno o tome signaliziraju li se zavisnom vremenskom rečenicom s veznikom kada događaji kao statične točke na vremenskom pravcu, komplementarne statičnom intralokativnom prijedlogu u, ili situacije i stanja koja razumijevaju durativnost te zbog toga s tim prijedlogom dolaze u koliziju. Stoga će potpuno prihvatljiva i neutralna biti parafraza rečenice U vrijeme kada ste došli, iznenadili ste nas jer se njome označava događaj, a, s druge strane, rečenice ?U vrijeme kada je napeta situacija, on uvijek smiruje tenzije; ?U vrijeme kada je živčan, ne diraj ga bit će nešto obilježenije, manje prihvatljive, jer se njima označava situacija odnosno stanje s profiliranim trajanjem. Adlativna i ablativna prostorna značenja preslikavaju se na vremenska u primjerima tipa (11-12) metaforama VREMENSKA ADLATIVNOST JE PROSTORNA ADLATIVNOST i VREMENSKA ABLATIVNOST JE PROSTORNA ABLATIVNOST, dok je tumačenje perlativnih značenja u (13-14) također nešto složenije. I tu je riječ o metaforičkom preslikavanju prostornih na vremenske odnose koje se može definirati metaforama VREMENSKA PERLATIVNOST ODNOSNO SUMARNA TRANSTEMPORALNOST JE PROSTORNA PERLATIVNOST ODNOSNO SUMARNA TRANSLOKALNOST u (13) te VREMENSKA PERLATIVNOST ODNOSNO ETAPNA TRANSTEMPORALNOST JE PROSTORNA PERLATIVNOST ODNOSNO ETAPNA TRANSLOKALNOST u (14), ali prostorna značenja nisu konkretizirana nekim eksplicitnim perlativnim veznim sredstvom, nego veznikom dok koji implicira samo trajanje bez posebno označene početne i završne točke, a čemu u konkretnijoj prostornoj domeni odgovara koncept perlativnosti odnosno pravca kretanja.

No parafraze tih dviju rečenica, kao i u (9-10), ukazuju također i na lokativno značenje preko metafore OMEĐENOGA PROSTORA: Nisu se osvrtali za vrijeme (u vrijeme) dok su prelazili preko ceste i Nisu razgovarali za vrijeme (u vrijeme) dok su hodali kroz šumu, iz čega se mogu izvesti dva zaključka. Prvo, takve primjere nije pogrešno tumačiti i kao lokativne i kao perlativne jer je kategoriji vremena inherentna dinamičnost. Naime ona se kod vremena razumijeva bez dodatne formalne eksplikacije, a koja joj pak onda omogućuje odnosno, bolje rečeno, ne blokira joj konkretizaciju jezičnim sredstvima primarno statičnoga značenja kao što je u ovom slučaju prijedlog u14, budući da je riječ o sporom, perceptivno nedostupnom i neprimjetnom kretanju koje ima možda i presudnu ulogu za metaforičko poimanje vremena kao statičnoga omeđenoga prostora. To je ujedno i razlog zbog kojega i parafraze prijedložnim izrazom u vrijeme durativnih značenja rečenica s veznikom kada nisu potpuno neprihvatljive, već samo nešto obilježenije. I drugo, s obzirom na vremenu inherentnu dinamičnost, ne treba čuditi mogućnost kombiniranja s dinamičnim značenjima kao što je perlativno jer je zapravo riječ o paralelizmu aktivnosti prelaženja ili hodanja s vremenom radnje, točnije, te se radnje odvijaju u vremenu. Slično, doduše malo neobičnije, vrijedi i za također dinamična ablativna značenja jer se i primjer (12) može parafrazirati uključivanjem statičnoga lokativnoga značenja kao ?Ponaša se tako u vremenu otkad zna za sebe15, no ne vrijedi i za adlativna koja, iako također pripadaju dinamičnim prostornim značenjima, za razliku od ablativnih i perlativnih signaliziraju graničnu direktivnost koja rezultira zaustavljanjem vremena u jednoj, krajnjoj, točci direktivnosti preko koje se adlativnim značenjima već pripisuje završna, tj. rezultativna statičnost. Princip po kojemu je ustrojen odnos između trajektora, orijentira i determinatora lokalizacije u vremenskim je rečenicama, kada su u pitanju lokativna, adlativna i ablativna značenja, istovjetan njihovu odnosu u mjesnim rečenicama, što je i razumljivo s obzirom na prilično prozirno, a i obavezno, poimanje vremenskih odnosa preko prostornih. Dakle kao što subjunktori mjesnih rečenica u sebi sažimaju determinatore lokalizacije na, do i od te shematični orijentir MJESTO, subjunktori vremenskih rečenica sažimaju determinatore lokalizacije u, do i od te isto tako shematičan orijentir VRIJEME, iz čega proizlazi da se vremenske rečenice, kao i mjesne16, sa semantičkoga aspekta mogu dovesti u vezu s atributnim rečenicama: usp. Ne zaboravite se pozdraviti prije nego što odete > Ne zaboravite se pozdraviti u vremenu prije odlaska (u vremenu u kojem ćete otići) / Ponaša se tako otkad zna za sebe > Ponaša se tako od vremena otkad (od kojega) zna za sebe. Nešto je drukčije stanje kada je riječ o perlativnim značenjima vremenskih rečenica s veznikom dok. Naime u vremenskim rečenicama s perlativnim značenjem s jedne strane veznik dok također u sebi sadrži i determinator lokalizacije i orijentir, usp. Nisu se osvrtali dok su prelazili preko ceste > Nisu se osvrtali za vrijeme prelaženja ceste, no taj se shematični orijentir najčešće u takvim strukturama i dodatno, a upravo zato što je visokoshematičan, elaborira nekim specifičnijim perlativnim odnosom determinatora lokalizacije i orijentira kao što su u našim primjerima preko ceste i kroz šumu. Čak i ondje gdje perlativnoga značenja naizgled nema kao dodatne ›podrške‹ shematičnoj perlativnosti veznika dok, npr. Šutjeli su dok su jeli, perlativnost se ipak implicitno odnosno metaforički interpretira preko predodžbene sheme17 PUTA budući da se svaka radnja, pa tako i jedenje, može konceptualizirati kao PUT koji neki agentivni aktant prelazi od početka / izvora do završetka / cilja radnje.

Kategorija načina općenito, pa tako onda i načinske ili modalne rečenice, u kognitivnoj lingvistici promatra se kao kategorija utemeljena na predodžbenoj shemi PUTA, budući da se svaki način može konceptualizirati kao apstraktan put koji se prelazi prilikom provođenja neke radnje, pa se u jezicima takvi temelji semantičke kategorije načina često i eksplicitno očituju (npr. napraviti nešto drugim putem, biti na krivom putu u rješavanju recimo nekoga zadatka odnosno raditi nešto na pogrešan način itd. ili u engleskom gdje je metaforičko izricanje načina preko temeljne predodžbene sheme PUTA posebno plodno, npr. to have one's own way, the way of the world i sl.). Dakle kada se govori o prostornim značenjima u načinskim rečenicama, može se reći da svaka načinska rečenica kao kognitivnu podlogu sadrži koncept puta kao primarno prostorni fenomen. To je prvo što treba primijetiti kada se govori o povezanosti kategorija prostora i načina. Druga, nešto konkretnija, veza između tih dviju kategorija tiče se korelativnih ili suodnosnih načinskih rečenica u kojima se preko proksimalnih, medijalnih i distalnih deiktičkih priloga ovako, tako i onako uspostavlja koncept manje ili veće udaljenosti načina vršenja radnje od govornoga lica kao subjekta glavne rečenice preko konceptualne metafore NAČINSKA UDALJENOST JE PROSTORNA UDALJENOST kao u primjerima (15-17).

(15) Napravi (AG) to (TR) ovako (DL-OR) kako sam ti rekao.

(16) Napravi (AG) to (TR) tako (DL-OR) kako sam ti rekao.

(17) Napravi (AG) to (TR) onako (DL-OR) kako sam ti rekao.

U takvim i sličnim primjerima ulogu trajektora ima sam predmet radnje, a deiktički prilozi kao korelacijske riječi zajedno s veznikom kako funkcioniraju i kao determinator lokalizacije i kao orijentir, jer se rečenice (15-17), slično kao i u već opisanim mjesnim rečenicama, mogu parafrazirati Napravi to na način kako sam ti rekao odnosno Napravi to na način na koji sam ti rekao, iz čega se jasno vidi da deiktički prilozi zajedno s veznikom kako, isto kao i mjesni, u sebi sažimaju prijedlog na kao determinator lokalizacije te u ovom slučaju apstraktan i općenit način kao orijentir koji je rezultat metaforičkoga preslikavanja prostornih na načinske odnose (usp. gdje = na mjestu / ovako, tako, onako = na način). Kod načinskih se rečenica stoga preko deiktičkih priloga i njihova korelacijskog odnosa s veznikom može govoriti o eksplicitnom lokativnom značenju te o implicitnom ablativnom preko koncepta udaljenosti načina vršenja radnje od govornoga lica.

U načinskim se rečenicama deiktički prilozi vrlo često razumijevaju i onda kada nisu konkretizirani kao u (18), pa formalnu ulogu determinatora lokalizacije i orijentira preuzima samo veznik, a trajektor često ostaje implicitan.

(18) Učinio sam (TR-impl.) kako (DL-OR) si mi rekao. > Učinio sam to (TR) kako (DL-OR) si mi rekao. > Učinio sam to onako kako si mi rekao.

Također, posebno se zanimljivim čini i odnos deiktičkih priloga sa semantičkom kategorijom vremena, gramatički konkretiziranom vremenom predikata zavisne rečenice. U tom smislu postoje određena sintaktička ograničenja njihove upotrebe koja su izravno motivirana prostornom domenom kao kognitivnom podlogom za konceptualizaciju vremena i načina.

(19) Radim (ovako / ?tako / ???onako) kako mi govore.

(20) Radim (onako / ?tako / ???ovako) kako su mi rekli.

(21) Radim (onako / ?tako / ???ovako) kako pretpostavljam da će mi reći.

Interpretira li se glagol glavne rečenice u primjerima (19-21) u negeneričkom značenju (radim sada, ovdje, u ovom trenutku), vidi se da prihvatljivost rečenica s pojedinim prilozima ovisi o kompatibilnosti stupnja deiksije načinskoga priloga i vremena u zavisnoj rečenici. Drugim riječima, ovjerenost rečenice određuje usklađenost prostorne i vremenske blizine, pri čemu neutralne i najprihvatljivije rečenice čini kombinacija proksimala s prezentom kao sadašnjim vremenom najbližim iskustvu govornika te distala s perfektom i futurom kao gramatičkim konkretizatorima prošloga i budućega vremena kao iskustveno udaljenijih kategorija.

S druge strane, kada u fokusu iskaza nije toliko sam način, koliko i način i trajektor zajedno kao u (22-24)

(22) Napravio sam ovako kako si mi rekao. > Napravio sam (ovo ovdje što vidiš) ovako kako si mi rekao.

(23) Napravio sam tako kako si mi rekao. > Napravio sam (to tamo na stolu) tako kako si mi rekao.

(24) Napravio sam onako kako si mi rekao. > Napravio sam (ono o čemu smo jučer govorili) onako kako si mi rekao.

odabir načinskoga korelacijskoga priloga ovisit će o stupnju deiksije implicitne pokazne zamjenice kao trajektora, a koja je opet uvjetovana širim komunikacijskim kontekstom odnosno svojom blizinom ili udaljenošću kako od govornoga lica tako i od sugovornika.

Načinskim su rečenicama vrlo slične i usporedne, poredbene ili komparativne rečenice, i to one s veznikom kao što i kako kojima se izriče usporedba po jednakosti18. Kao i kod načinskih rečenica, i kod usporednih prostor ima vrlo važnu ulogu jer je također moguća uspostava načinskih korelacijskih priloga kao nositelja i pokazatelja prostornih značenja.

(25) Djeca se danas više ne igraju (TR-impl.) kao što (DL-OR) smo se mi igrali. > Djeca se danas više ne igraju onako kao što smo se mi igrali. > Djeca se danas više ne igraju na način na koji smo se mi igrali.

Kao što se i vidi iz primjera (25), što se tiče konstelacije supstruktura scenarija, situacija je analogna načinskim rečenicama, a analogan je opisanom stanju kod načinskih rečenica i utjecaj prostora na gramatičnost rečenica preko uspostave korelacijskih zamjeničkih priloga.

Kod usporednih rečenica kojima se izriče usporedba po jednakosti vrlo su brojna i generička značenja s malom, rekao bih i nikakvom, mogućnošću dinamične interpretacije vezane uz sadašnjost.

(26) Priča kao što (kako) i misli. > Priča onako kao što (kako) i misli. > Obično priča onako kao što (kako) i misli. / *Priča ovako kao što (kako) i misli.

U takvim slučajevima gradacija ovjerenosti rečenica kreće se od distalnoga zamjeničkoga priloga prema medijalu odnosno proksimalu kao potpuno neprihvatljivom (usp. Priča onako kao što (kako) i misli / ?Priča tako kao što (kako) i misli / *Priča ovako kao što (kako) i misli). Razlog upotrebe distalnoga oblika korelativnoga zamjeničkoga priloga kao najprihvatljivijega rješenja leži u tome što se generičnošću referira na svevremenost, a prvenstveno na prošlost i budućnost. Kada se kaže Priča kao što i misli, takav se iskaz prije svega interpretira kao da je uvijek pričao ono što misli, što je i sasvim logično jer uobičajenost proizlazi iz protekloga iskustva, ali sekundarno i da će uvijek pričati ono što misli jer se to percipira kao nepromjenjiva i trajna osobina onoga o kojemu se govori. Budući da sadašnjost ni u kojem slučaju nije fokusirana, iako je uključena u generičko značenje, vremenska se udaljenost od govornoga lica (fokusirana prošlost i budućnost) mora uskladiti s prostornom udaljenošću konkretiziranom distalnim oblikom zamjeničkoga priloga.

Prostorna značenja kao temelj uzročnim ili kauzalnim rečenicama nisu među najzastupljenijima iako se u cjelini gledajući, odnosno kada su u pitanju druga gramatička sredstva za izricanje uzročnosti, kategorija uzroka na shematičnoj razini po principu interkategorijalne lokalizacije vrlo često konkretizira prostornim značenjima, u prvom redu ablativnim. Zbog toga se u lokalističkim teorijama19, a što je, barem kao temeljna ideja, nasljedovano i u kognitivnoj gramatici, na kategoriju uzroka i gleda kao na vid ablativnosti jer se uzroci, AGENTIVNI AKTANTI, preko koncepta PUTA poimaju kao IZVORI iz kojih proizlaze njihovi EFEKTI prelazeći određeni put do CILJA odnosno ciljne domene i pri tom zahvaćajući nekakav šire shvaćeni PACIJENS. Kao što se iz primjera (27-29) i vidi, značenja uzročnih rečenica interpretiraju se samo preko dvaju temeljnih prostornih značenja – lokativnoga, složenim subjunktorima na osnovi toga što i po tome što i ablativnoga s podznačenjem ekstralokalnosti složenim subjunktorom iz razloga što.

(27) Povjerovali smo (AG-TR-naše vjerovanje) mu na (DL) osnovi toga (OR) što nikada nije lagao. (lokativnost)

(28) Shvatili smo (AG-TR-naše shvaćanje) da laže po (DL) tome (OR) što je počeo zamuckivati. (lokativnost)

(29) Nije položio ispit iz (DL) razloga što nije učio (TR-OR). (ablativnost, ekstralokalnost)

Kada je u pitanju uzročnost, takva je konstelacija prostornih značenja sasvim razumljiva, jer adlativnost i perlativnost svojom temeljnom semantičkom vrijednošću razumijevaju konkretnije ili apstraktnije kretanje trajektora u obrnutom smjeru od smjera kretanja trajektora koji kao uzrok zahvaća neki entitet odnosno ablativnoga smjera, što je i razlog da se uzročnost najčešće i tumači preko ablativnosti. Stoga ćemo se prvo posvetiti primjeru (29) koji je s obzirom na to temeljno značenje puno prozirniji, no odnos između supstruktura scenarija, trajektora i orijentira nešto je složeniji, posebno stoga što je u tom primjeru riječ o apstraktnim entitetima. Kod svih se uzročnih značenja, pa onda i kod uzročnih rečenica, trajektorom može smatrati nastalo stanje koje se kreće od konkretiziranoga entiteta prema entitetu u ciljnoj domeni, kao npr. u konkretnijem primjeru Poginuo je od metka, gdje je trajektor smrt kao stanje (apstraktni uzrok efektor 1) koje je zahvatilo subjekt (pacijens), a došlo je do subjekta, i potom ga obuzelo, od metka kao orijentira (konkretni uzrok efektor 2). Analogna je, samo puno apstraktnija i teže shvatljiva, situacija i u primjeru (29) gdje su trajektor i orijentir također neodvojivi entiteti, no također su i konceptualno teško razlučivi od subjekta glavne rečenice kao ciljne domene uzročnoga procesa. Dakle apstraktan je orijentir u (29) lijenost iz koje proizlazi neučenje kao trajektor te zahvaća subjekt glavne rečenice uzrokujući neuspjeh na ispitu.

S obzirom na tip prostornoga značenja kojim se označava uzrok, puno su zanimljiviji primjeri (27-28) kod kojih se uzročnost tumači preko lokativnosti kao značenja teško povezivoga sa značenjem uzroka, jer kao što je već rečeno, uzročnost je vid ablativnosti, pa se stoga svako uzročno značenje mora moći dovesti u vezu s ablativnošću kao shematičnom prostornom protolokalizacijom. Tu je sada ključno pitanje kako dovesti u vezu lokativno i ablativno značenje, a mora ih se povezati ukoliko se govori o uzročnosti kao površinskom odnosno specifičnom značenju. Odgovor na postavljeno pitanje leži u tome da je ekspliciranim lokativnim vezničkim sredstvima u semantičkoj podlozi zapravo implicitna ablativnost, a evo i zašto. Primjeri (27-28) mogu se parafrazirati na sljedeći način: To što nikada nije lagao, dakle njegovo uobičajeno govorenje istine, uzrokovalo je da mu i sada povjerujemo i Njegovo zamuckivanje u nama je prouzročilo sumnju u istinitost njegovih tvrdnji, pa konačno i shvaćanje da ne govori istinu, iz čega je jasno da je površinsko statično lokativno značenje utemeljenosti vjerovanja u primjeru (27) i shvaćanja u primjeru (28) zapravo rezultat prethodno provedenoga dinamičnoga ablativnoga procesa. Drugim riječima, lokativnost je u takvim i sličnim primjerima posljedica uzročnosti ablativne naravi, pa je onda i statična površinska konstelacija supstruktura scenarija, imenice osnova i pokazne zamjenice to kao orijentira, vjerovanja i shvaćanja kao trajektora – sastavnih dijelova agensa – te prijedloga na i po kao determinatora lokalizacije, zapravo rezultat već opisanoga dinamičnoga odnosa između tih supstruktura u primjeru (29).

Posljednji su tip priložnih zavisnih rečenica kod kojih se prostorni odnosi jezično konkretiziraju preko veznih sredstava uvjetnodopusne ili kondicionalnokoncesivne rečenice kao podtip dopunskih rečenica. Kao što se iz primjera (30-35) i vidi, u uvjetnodopusnim rečenicama postoji mogućnost konkretiziranja svih tipova prostornih značenja, kako temeljnih tako i njihovih podznačenja – lokativnoga i prelokalnoga u (30-31), adlativnoga i intralokalnoga u (32-33), ablativnoga i ekstralokalnoga u (34-35) te perlativnoga sa svojim podznačenjima sumarne i etapne translokalnosti u (36-38).

(30) Gdje (DL-OR) god bili (OL), mislit ćemo na vas.

(31) Pred kime god govorio, ne bi osjećao tremu.

(32) Dokle (DL-OR) god hodali (OL), nećemo vidjeti ono što smo namjeravali.

(33) U koju god kuću ušli, bili su dobro primljeni.

(34) Odakle (DL-OR) god krenuli (OL), stići ćemo na cilj.

(35) Iz koje god čaše pili, nećete se otrovati.

(36) Kojim god putom (OR) išli (OL), stići ćemo na cilj.

(37) Preko (DL) kojega god mosta (OR) prelazili (OL), bojat ćemo se.

(38) Kroz (DL) koje god nevolje (OR) prolazili (OL), nećemo odustati.

Kategorija uvjeta tijesno je povezana s kategorijom uzroka. Zbog povezanosti s uzrokom neki ga gramatičari slikovito nazivaju i »upitnim uzrokom« (Silić-Pranjković 2005: 347), a zbog neizvjesnosti ostvarivanja radnje u zavisnoj rečenici. Stoga prostornu motiviranost uvjetnih rečenica u prvom redu treba tražiti u njihovoj vezi s uzročnošću, tj. ako se uzrok smatra vidom ablativnosti, onda se za uvjet odnosno uvjetne rečenice može reći da su one vid veće ili manje potencijalne ablativnosti, ovisno o tome je li riječ o realnim, potencijalnim ili irealnim uvjetnim rečenicama. Uvjetnim ćemo se rečenicama još vratiti u nastavku rasprave, a sada treba vidjeti koja je uloga prostora kada se uvjet kombinira sa značenjem dopuštanja. Kao što primjeri (30-38) i pokazuju, prostorni se odnosi u uvjetnodopusnim rečenicama prije svega očituju na specifičnijoj, površinskoj razini preko prototipno prostornih veznih sredstava s vrlo jasnom konstelacijom trajektora i orijentira, no puno je zanimljivije pitanje njihove implicitne prisutnosti u samim semantičkim temeljima iskaza. To se najbolje vidi iz rekonstrukcije značenja parafrazama recimo primjera (34) i (35), pri čemu se u (34a) Ukoliko krenete s bilo kojega mjesta, stići ćete na predviđeni cilj > Budući da sva polazišna mjesta vode prema predviđenom cilju, svejedno je s kojega krenuli jer ionako ćete stići tamo gdje namjeravate > Dakle možete slobodno izabrati odakle ćete krenuti, stići ćete na cilj zavisnom surečenicom dopušta ostvarenje sadržaja glavne, a u (35a) Ukoliko budete konzumirali tekućinu iz bilo koje od ponuđenih čaša, nećete se otrovati > Budući da tekućina nijedne od ponuđenih čaša nije otrovna, ne možete se otrovati koju god da izaberete > Dakle možete slobodno izabrati bilo koju od ponuđenih čaša jer sve su sigurne odnosno konzumacija sadržaja bilo koje od njih neće vam uzrokovati nikakve probleme dopušta se njegovo neostvarenje.

Semantičke parafraze (34a-35a) vrlo jasno pokazuju vezu među kategorijama uzroka, uvjeta i dopuštanja. Stoga se u prvom slučaju (34a), kada se uzrok isprepliće s uvjetom i dopuštanjem ostvarenja sadržaja glavne rečenice, može govoriti o afirmativnodopusnoj potencijalnoj ablativnosti, a u drugom slučaju (35a), kada se uzrok isprepliće s uvjetom i dopuštanjem neostvarenja sadržaja glavne rečenice, o negacijskodopusnoj potencijalnoj ablativnosti.

Kod afirmacijskodopusne ablativnosti potencijalni će uzrok ukoliko se uvjet ostvari, rezultirati posljedicom, dok kod negacijskodopusne neće. Uvjetnodopusne rečenice s prostorom su također povezane i preko vremenske domene metaforom POTENCIJALNA PRETEMPORALNOST JE POTENCIJALNA PRELOKALNOST budući da kao potencijalni uzrok prethode isto tako potencijalnoj posljedici izrečenoj glavnom rečenicom.

Raspravu o priložnim zavisnim rečenicama završit ćemo napomenama o ulozi prostora kod onih tipova rečenica kod kojih prostorni odnosi nisu konkretizirani jezičnim sredstvima, ili barem nisu u prototipnim slučajevima, ali se razumijevaju, štoviše, kod kojih prostor također ima iznimno bitnu ulogu. Budući da smo raspravu o priložnim zavisnim rečenicama s konkretiziranim prostornim odnosima završili uvjetnodopusnim rečenicama, ovaj ćemo dio započeti njima bliskim uzročnodopusnim odnosno kauzalnokoncesivnim rečenicama. Uzročnodopusne rečenice prototipno se uvode neprostornim veznicima iako, premda, makar i mada, kao npr. u

(39) Iako (premda, makar, mada) je kasnio, ipak je stigao na vlak.

Kako im i sam naziv kaže, taj je tip dopusnih rečenica izravno povezan s uzrokom, no temeljno je značenje dopusno. Drugim riječima, uzrok impliciran zavisnom rečenicom ne rezultira posljedicom, već se dopušta sadržaj glavne rečenice kao svojevrsna suprotnost očekivanoj posljedici, što se najbolje vidi iz parafraze Budući da je kasnio, mogao je zakasniti na vlak, ali ipak nije ili Kašnjenje je moglo prouzročiti da ne stigne na vlak nasuprot uzročnoj rečenici Budući da je kasnio, nije stigao na vlak gdje se posljedica izrečena glavnom rečenicom ostvaruje. Ako smo uvjetnodopusne rečenice, kada su u pitanju implicitni, dubinski, prostorni odnosi, podijelili na afirmativnodopusne i na negacijskodopusne potencijalnoablativne rečenice, onda uzročnodopunske rečenice prema tako postavljenim kriterijima možemo nazvati aktualnoablativnim afirmacijskodopusnim i aktualnoablativnim negacijskodopusnim rečenicama jer je riječ o tome da je uzrok postojao, no nije rezultirao posljedicom budući da je posljedica neutralizirana dopuštanjem ili nedopuštanjem sadržaja glavne rečenice. Potencijalna odnosno aktualna uzročna ablativnost kao temeljna razlika između uvjetnodopusnih i uzročnodopusnih rečenica izravno utječe i na slobodnu distribuciju negacije u glavnoj rečenici. Dok je distribucija negiranja sadržaja glavne rečenice slobodna (npr. Iz koje god čaše pili, nećete se otrovati / Iz koje god čaše pili, otrovat ćete se) ili relativno slobodna (npr. Koliko god ekonomsko stanje bilo teško, naši će ljudi uvijek imati novaca / ??Koliko god ekonomsko stanje bilo teško, naši ljudi neće imati novaca), u uvjetnodopusnim rečenicama, u uzročnodopusnim rečenicama ona nije slobodna, npr. Iako je kasnio, stigao je na vlak / *Iako je kasnio, nije stigao na vlak ili obratno Iako je puno učio, nije položio ispit / *Iako je puno učio, položio je ispit, a zbog kolizije značenja dopuštanja zavisne rečenice i ostvarene posljedice u glavnoj rečenici kao rezultata uzroka zavisne. Drugim riječima, gramatičnost rečenice kod uzročnodopusnih rečenica, i to zbog aktualizirane uzročne ablativnosti, uvjetovana je nepoklapanjem uzroka i posljedice jer je u suprotnom riječ o uzročnim, a ne o dopusnim značenjima (usp. *Iako je kasnio, nije stigao na vlak = Budući da je kasnio, nije stigao na vlak). U našem primjeru kašnjenje je uzrok nestizanja na vlak kao posljedice, pa su moguće jedino varijante koje aktualizirani uzrok suprotstavljaju posljedici: Iako je kasnio, stigao je na vlak; Iako nije kasnio, nije stigao na vlak. S druge strane, u uvjetnodopusnim rečenicama upitnost uzroka, potencijalna ablativnost, naglašava se intenzifikatorskom česticom god. Čak i kada je riječ o vrlo čvrstim uzročno-posljedičnim vezama tipa teško ekonomsko stanje > neimaština, primjeri tipa ??Koliko god ekonomsko stanje bilo teško, naši ljudi neće imati novaca, gdje nije riječ o očekivanom nepoklapanju implicitno izrečenoga uzroka u zavisnoj dopunskoj rečenici i posljedice u glavnoj, nisu potpuno negramatični kao u uzročnodopusnim rečenicama (usp. *Iako će ekonomsko stanje biti teško, naši ljudi neće imati novaca) jer je preko intenzifikatora god omogućeno stupnjevanje sadržaja zavisne rečenice. Stoga se rečenice tipa ??Koliko god ekonomsko stanje bilo teško, naši ljudi neće imati novaca mogu interpretirati i kao Iako ekonomsko stanje baš i neće biti toliko teško, naši ljudi neće imati novaca. Takva je interpretacija, naravno, manje vjerojatna, što te primjere i čini manje prihvatljivima, no nije nemoguća kao u slučaju uzročnodopusnih rečenica20.

Uzročnodopusne rečenice mogu se uvrštavati, doduše rjeđe, i složenim veznicima čiji su pojedini dijelovi primarno prostornog značenja, a takve su rečenice prema Siliću i Pranjkoviću (2005: 350) svojstvene uglavnom administrativnom stilu:

(40) Bez obzira na to što nije učio, položio je ispit.

(41) Ni pored toga što je puno učio, nije položio ispit.

Slično kao i uvjetnodopunske, i uzročnodopunske rečenice s prostorom su povezane i preko vremenske domene metaforom PRETEMPORALNOST JE PRELOKALNOST budući da nerezultativni aktualizirani uzrok izrečen zavisnom rečenicom također prethodi radnji glavne rečenice.

Osim u kontekstu analize uvjetnodopusnih rečenica već spominjane potencijalne ablativnosti kao temeljnoga prostornoga značenja uvjetnih ili kondicionalnih rečenica, prostorna je motivacija također i kod njih prepoznatljiva posredno preko vremenske sukcesivnosti

(42) Ako budeš učio, položit ćeš ispit.

metaforom POTENCIJALNA PRETEMPORALNOST JE POTENCIJALNA PRELOKALNOST budući da uzrok prethodi posljedici. Potencijalna ablativnost uvjetnih rečenica bit će većega ili manjega stupnja, ovisno o tome je li riječ o realnim, potencijalnim ili irealnim uvjetnim rečenicama.

Kada se govori o implikacijama prostornih odnosa u posljedičnim ili konsekutivnim rečenicama, opet je nezaobilazna kategorija uzroka. Naime u gramatičkim je teorijama, a i u hrvatskim gramatikama, veza između uzročnoga i posljedičnoga značenja, pa onda i između uzročnih i posljedičnih rečenica, dobro poznata i to ne treba posebno objašnjavati. No ako su ta dva značenja povezana, a kategorija je uzroka, kao što smo vidjeli, itekako vezana uz prostor, dapače, ona se na interkategorijalnoj razini i tumači kao vid ablativnosti, onda se sasvim logično nameće zaključak da se i uzroku blisko značenje posljedičnosti mora barem na neki način moći dovesti u vezu s kategorijom prostora. Pokušat ćemo to objasniti na jednom prototipnom primjeru posljedične rečenice:

(43) Pjevala je da je oduševljavala svakoga.

Neke se posljedične rečenice, kao npr. ova u (43), mogu parafrazirati i upotrebom intenzifikatora tako (Tako je pjevala da je oduševljavala svakoga), pa se na prvi pogled može činiti da se na taj način u posljedičnim rečenicama veza s prostorom uspostavlja preko deiktičnosti. No u posljedičnim rečenicama nije paralelno moguća i upotreba zamjeničkih priloga ovako i onako (usp. *Ovako je pjevala da je oduševljavala svakoga; *Onako je pjevala da je oduševljavala svakoga), što dokazuje da tako ovdje ne ukazuje ni na kakvu udaljenost odnosno da nema nikakve veze s prostorom, tim više što on u nekim posljedičnim rečenicama ne funkcionira ni kao intenzifikator, već kao sastavni dio veznika srastao s da (Nije dovoljno učio tako da je pao na ispitu / *Tako nije dovoljno učio da je pao na ispitu). No kako i preko čega onda posljedične rečenice dovesti u vezu s prostorom? Kao što je već istaknuto, prostorna su značenja kada je riječ o posljedičnosti prepoznatljiva upravo preko bliske joj uzročnosti, i to, prvo, posredno preko kategorije vremena, točnije metaforom POSTTEMPORALNOST JE POSTLOKALNOST preko vremenske sukcesivnosti uzročno povezanih događaja gdje posljedica kao rezultat slijedi uzrok, i drugo, konceptualizacijom uzročno-posljedične veze metaforom PUTA, pri čemu uzrok odgovara izvoru, a posljedica cilju. Isto vrijedi čak i kada je riječ o irealnim posljedičnim rečenicama, odnosno onima u kojima se posljedica ne ostvaruje, npr.

(44) Bio je prezasićen poslom da bi više išta radio.

Budući da se posljedica koja se objektivno neće ostvariti kao potencijalna mogućnost opet smješta u budućnost, irealne posljedične rečenice tipa (44) preko parafraze Trebao je još nešto uraditi (predstojalo mu je da još nešto uradi), ali nije jer je bio prezasićen poslom pokazuju da bez obzira na to ostvaruje li se posljedica ili ne, ona svakako stoji u posttemporalnom odnosu prema uzroku izrečenom glavnom rečenicom, a utemeljenom na prostornoj shemi PUTA koja uključuje sukcesivnost.

Posljednja vrsta priložnih zavisnih rečenica koja je implicitno vezana uz prostor jesu namjerne ili finalne rečenice, za koje se kada govorimo o odnosu s prostorom može reći da predstavljaju elaboraciju temeljnoga značenja adlativnosti jer svaka namjera pretpostavlja značenje usmjerenosti prema nekom željenom cilju. Da je to tako, formalno potvrđuju glagolski predikati glavne rečenice koji su često prototipni glagoli temeljnoga značenja usmjerenosti kao u primjerima (45-48).

(45) Vratio se da obavi još neke poslove.

(46) Otišao je do njih da se pozdravi prije odlaska.

(47) Majka ga je poslala da kupi kruh.

(48) Prišao mu je da vidi je li sve u redu.

a čak i kada nije riječ o prototipnim glagolima kretanja kao npr. u

(49) Intenzivno je učio da bi položio ispit.

svakako je također riječ o usmjerenosti, no apstraktnije naravi koja se interpretira preko fokusiranosti odnosno usmjeravanja pažnje i energije na nešto, na neki namjeravani, željeni cilj.

2.1.2. Kada se govori o mogućnostima izricanja prostornih odnosa u odnosnim ili relativnim rečenicama, najzanimljivije su atributne i raščlanjene (u kojima se veznik odnosi na cijelu glavnu rečenicu) odnosne rečenice koje ćemo zbog njihove sličnosti prema kriteriju očitovanja prostornih značenja analizirati kao jednu cjelinu. Odnosne rečenice nisu toliko zanimljive s obzirom na dubinsku (logičku) prostornu motivaciju budući da one samo relacijski konkretiziraju druga značenja, koliko s obzirom na iznimno širok spektar prostornih prijedloga i priloga kao veznih sredstava. U njima su prepoznatljiva sva temeljna prostorna značenja sa svojim podznačenjima, tj. ulogu veznoga sredstva mogu imati uglavnom svi prostorni prijedlozi i prilozi koji su podjednako zastupljeni kako prilikom izricanja konkretnih tako i prilikom izricanja apstraktnih, metaforičkih, prostornih značenja. To se u prvom redu odnosi na atributne rečenice kod kojih su primjerima (50-54) predstavljena konkretna prostorna značenja, a primjerima (55-60) apstraktnija, »proizvedena« značenja drugoga reda, no ne zaostaju puno ni neraščlanjene odnosne rečenice u (61-64).

(50) Ponovno smo se našli na mjestu gdje (DL-OR) smo se rastali (TR) prije deset godina. (lokativnost)

(51) Napokon smo ugledali kućicu do (u) (DL) koje(u) (OR) smo željeli stići (TR). (adlativnost, intralokalnost)

(52) Kućica od (iz) (DL) koje (OR) smo krenuli (TR) na uspon bila je trošna i neugledna. (ablativnost, ekstralokalnost)

(53) Most preko (DL) kojega (OR) smo prešli (TR) zamalo se srušio. (perlativnost, sumarna translokalnost)

(54) Tunel kroz (DL) koji (OR) smo prošli (TR) bio je jako dugačak.

(55) Situacija u (DL) kojoj (OR) se nalaziš (TR) poprilično je nezavidna. (lokativnost) – STANJA I DOGAĐAJI SU POSUDE

(56) Izgubio sam prijatelja do (DL) kojega (OR) mi (TR) je bilo iznimno stalo. (adlativnost) – EMOCIONALNA BLIZINA JE PROSTORNA BLIZINA

(57) Obuzela me je tuga od (DL) koje (OR-TR) sam se loše osjećao. (ablativnost, unutarnja uzročnost, unutarnji efektori)

(58) Našli smo metak od (DL) kojega (OR-TR) je stradao. (ablativnost, izvanjska uzročnost, izvanjski efektori)

(59) Susreo sam čovjeka preko (DL) kojega (OR) sam upoznao (TR) svoju suprugu. (perlativnost, sumarna translokalnost)

(60) Nevolje kroz (DL) koje (OR) smo godinama prolazili (TR) sada su konačno iza nas. (perlativnost, etapna translokalnost) – STANJA I DOGAĐAJI SU OMEĐENI PROSTORI / PROLAZAK KROZ STANJA I DOGAĐAJE JE PROLAZAK KROZ OMEĐENI PROSTOR / EMOCIONALNE PREPREKE SU PROSTORNE PREPREKE

(61) Donio je djeci puno igračaka, na (DL) čemu (OR) smo mu poslije zahvalili (TR-zahvala). (lokativnost)

(62) Pomirio se s djecom, do (DL) čega (OR) mu je bilo iznimno stalo (TR). (adlativnost) – EMOCIONALNA USMJERENOST JE PROSTORNA USMJERENOST

(63) Previše je jeo, od (DL) čega (TR-OR) mu je poslije bilo muka. (ablativnost, uzročno-posljedično značenje)

(64) Iznevjerio ga je po treći put, preko (DL) čega (OR) ovaj (TR) nikako nije mogao prijeći. (perlativnost, sumarna translokalnost) – EMOCIONALNE PREPREKE SU PROSTORNE PREPREKE

(65) Mjesecima nisam mogao položiti taj ispit, kroz (DL) što (OR) si i sam (TR) prolazio. (perlativnost, etapna translokalnost) – STANJA I DOGAĐAJI SU OMEĐENI PROSTORI / PROLAZAK KROZ STANJA I DOGAĐAJE JE PROLAZAK KROZ OMEĐENI PROSTOR / MENTALNE PREPREKE SU PROSTORNE PREPREKE

Kod atributnih i raščlanjenih odnosnih rečenica u analitičkom su smislu zanimljiviji primjeri s apstraktnijim značenjima. Prvo ćemo se osvrnuti na lokativna značenja predstavljena primjerom (55). Kako je već rečeno kada je bilo riječi o vremenskim rečenicama, različite situacije i stanja razumijevaju trajanje kao vid dinamičnosti u vremenu, pa se konceptualno analogijom poistovjećuju s nekakvim pravcem koji se proteže u prostoru, ajmo reći »traje u prostoru«, dok događaji razumijevaju trenutnost preko zaustavljanja vremena u jednoj točci te se po istom principu poistovjećuju s prostornim odnosom točke na pravcu što ih čini statičnim u odnosu na vremenski tijek. Tako stvari stoje kada je profilirano samo vrijeme odnosno kada se zavisnom rečenicom referira u prvom redu na domenu vremena. No u slučajevima kada je primarni referent ono što se događa u vremenu, a to su u atributnim rečenicama vrlo često upravo nominalno iskazane situacije, stanja i događaji, onda je obrnuto jer se situacije i stanja promatraju kao statični entiteti za razliku od događaja koji su obilježeni dinamičnošću, a što se vidi iz statičnih odnosno dinamičnih glagola21 po kojima se uvode kao argumenti. Stoga su na jednoj strani statični glagoli kao biti ili nalaziti se kojima se referira na statična stanja i situacije (npr. biti u teškom stanju, nalaziti se u teškom stanju, biti u nezavidnoj situaciji, biti u neprilici), a na drugoj strani dinamični adlativni glagoli koji referiraju na događaje (npr. dovesti nekoga u nepriliku, dovesti nekoga u nezavidnu situaciju), pri čemu je u prvom slučaju riječ o intralokativnom značenju prijedloga u kao podznačenju statičnoga temeljnoga značenja lokativnosti, a u drugom slučaju o intralokalnosti kao podznačenju temeljnoga dinamičnoga značenja adlativnosti. Nije naodmet primijetiti da primjeri tipa (55) uz lokativno značenje implicitno profiliraju i adlativno značenje, što se vidi iz aproksimativno sinonimne parafraze Situacija u koju si se doveo ili u koju te je netko drugi doveo poprilično je nezavidna jer nalaženje u nekoj situaciji uključuje i dovođenje u tu situaciju.

Dakle profiliranje različitih situacija i stanja kao statičnih entiteta u atributnim rečenicama omogućuje da se ona iskazuju statičnim lokativnim značenjem prijedloga u preko ontološke metafore STANJA I DOGAĐAJI SU POSUDE kao u (55).

Budući da je o uzročnosti kao vidu ablativnosti već bilo dosta govora, u kontekstu analize odnosnih rečenica nećemo se na tom značenju posebno zadržavati, već ćemo se nakratko posvetiti perlativnim značenjima, i to u raščlanjenim odnosnim rečenicama (64-65). Naime zanimljivo je da su primjeri etapnotranslokalnoga podznačenja s prijedlogom kroz kao dijela složenoga veznika puno rjeđi od sumarnotranslokalnih s prijedlogom preko. Na prvi pogled nije sasvim jasno zašto je to tako, no pokušat ćemo dati neka objašnjenja. Logičnim se razlogom čini sama narav raščlanjenih odnosnih rečenica u kojima zavisna rečenica zastupa glavnu u cjelini, a formalna je sumarnost svakako više u suglasju sa semantičkom sumarnosti nego sa semantičkom sekvencijalnosti odnosno etapnosti. U prilog tom argumentu ide i činjenica da i kada je riječ o etapnotranslokalnim podznačenjima zavisne rečenice, u glavnoj se rečenici gotovo uvijek nalazi nekakav, najčešće vremenski, cirkumstant, adverbijal etapnoga značenja kao što je mjesecima u primjeru (65) koji praktički licencira značenjsku neutralnost rečenice jer ukoliko se on ispusti, rečenica gubi na neutralnosti približavajući se granici ovjerenosti (usp. Mjesecima / danima / godinama nisam mogao položiti taj ispit, kroz što si i sam prolazio; ?Nisam mogao položiti taj ispit, kroz što si i sam prolazio).

2.1.3. Slično kao i kod atributnih te raščlanjenih odnosnih rečenica, subjektne (66-75) i objektne (76-85) rečenice također nisu posebno zanimljive kada je u pitanju implicitna prostorna motivacija, no i u njima se brojnim prijedlozima i prilozima konkretiziraju sva temeljna prostorna značenja, kako konkretna tako i apstraktna, metaforička.

(66) Nije naznačeno gdje (DL-OR) trebamo doći (TR). (lokativnost)

(67) Nije naznačeno dokle (DL-OR) trebamo ići (TR). (adlativnost)

(68) Nije naznačeno odakle (DL-OR) trebamo krenuti (TR). (ablativnost)

(69) Nije naznačeno preko (DL) kojega (OR) se mosta ide (TR-netko) u Baranju. (perlativnost, sumarna translokalnost)

(70) Nije naznačeno kojim putem (OR) trebamo ići (TR). (perlativnost, etapna translokalnost)

(71) Zna se na (DL) čemu (OR) gradimo svoje stavove (TR). (lokativnost) – IDEJE (TEORIJE) SU GRAĐEVINE

(72) Zna se do (DL) čega (OR) držimo (TR). (adlativnost)

(73) Zna se iz (DL) koje (OR) su se pravrste razvili gmazovi (TR). (ablativnost, ekstralokalnost) – OBJEKT IZLAZI IZ MATERIJE

(74) Zna se preko (DL) čega (OR) ne možemo prijeći (TR). (perlativnost, (sumarna translokalnost) – EMOCIONALNE PREPREKE SU FIZIČKE PREPREKE NA PROSTORNOM PUTU

(75) Zna se kroz (DL) koje (OR) je sve patnje prolazio (TR). (perlativnost, etapna translokalnost) – STANJA I DOGAĐAJI SU OMEĐENI PROSTORI/PROLAZAK KROZ STANJA I DOGAĐAJE JE PROLAZAK KROZ OMEĐENI PROSTOR/EMOCIONALNE PREPREKE SU FIZIČKE PREPREKE NA PROSTORNOM PUTU

(76) Ne znamo gdje (DL-OR) se nalazimo (TR). (lokativnost)

(77) Ne znamo dokle (DL-OR) trebamo ići (TR). (adlativnost)

(78) Ne znamo odakle (DL-OR) trebamo krenuti (TR). (ablativnost)

(79) Ne znamo preko (DL) kojeg mosta (OR) moramo prijeći (TR). (perlativnost, sumarna translokalnost)

(80) Ne znamo kroz (DL) koje (OR) tunele moramo (TR) proći na putu do mora. (perlativnost, etapna translokalnost)

(81) Ne znamo gdje (DL-OR) da tražimo sreću (TR). (lokativnost)

(82) Ne znamo do (DL) čega (OR) nam (TR) je zapravo stalo. (adlativnost)

(83) Ne znamo iz (DL) čega (OR) se ljubav (TR) rađa. (ablativnost, ekstralokalnost) – OBJEKT IZLAZI IZ MATERIJE

(84) Ne znam preko (DL) koga (OR) smo se upoznali (TR). (perlativnost, sumarna translokalnost)

(85) Ne znamo kroz (DL) kakve ćemo (TR) sve neprilike (OR) proći. (perlativnost, etapna translokalnost) – STANJA I DOGAĐAJI SU OMEĐENI PROSTORI / PROLAZAK KROZ STANJA I DOGAĐAJE JE PROLAZAK KROZ OMEĐENI PROSTOR / EMOCIONALNE PREPREKE SU FIZIČKE PREPREKE NA PROSTORNOM PUTU

Kao što se iz rasporeda supstruktura scenarija u gornjim primjerima i vidi, semantika je prostornih značenja subjektnih i objektnih rečenica kada su u pitanju konkretna lokativna, ablativna i adlativna značenja vrlo slična odnosima koji vladaju u mjesnim rečenicama, što je i posve razumljivo jer vezna sredstva uvodeći subjektnu rečenicu također sažimaju i općeniti, shematični orijentir MJESTO kao potencijalni subjekt / objekt glavne rečenice, antecedent koreferentan s odnosnom zamjenicom restriktivne odnosne rečenice, i prijedlog kao determinator lokalizacije (usp. Nije naznačeno gdje trebamo doći / Nije naznačeno mjestoi na kojei trebamo doći // Zna se dokle trebamo ići / Zna se mjestoi do kojegai trebamo ići // Ne znamo odakle trebamo krenuti / Ne znamo mjestoi s kojegai trebamo krenuti).

2.2. Nezavisnosložene rečenice

Na početku rasprave o zavisnosloženim rečenicama već smo napomenuli da problematika prostornih značenja u nezavisnosloženim rečenicama nije toliko složena, iz jednostavnog razloga što se prostorna značenja u njima ne izriču eksplicitnim vezničkim sredstvima. No kao što će se i vidjeti, implicitno je prostorna domena preko značenjskoga odnosa surečenica prisutna i u svim tipovima nezavisnosloženih rečenica odnosno, bolje rečeno, kategorija prostora čini samu značenjsku srž velikoga dijela koordiniranih rečeničnih struktura služeći kao podloga apstraktnijim značenjskim elaboracijama. Prvo ćemo se posvetiti sastavnim ili kopulativnim rečenicama u primjerima (86-89).

(86) Otišao je u Francusku i (te se, pa se) oženio se.

(87) U Francuskoj je proveo tri godine te (pa, i) se vratio u Hrvatsku.

(88) Jako je puno učio te (pa, i) je završio fakultet u rekordnom roku.

(89) Budi pristojan i (te ćeš, pa ćeš) postići ćeš što god budeš htio.

U primjeru (86) riječ je o mjesno-vremenskom odnosu jer rečenica se može parafrazirati na nekoliko načina iz kojih se vidi da odnos između surečenica uspostavljen sastavnim veznikom, komprimiran sastavnim veznikom, razumijeva i mjesno i vremensko značenje čija je interpretacija, kao što je već objašnjeno, najuže vezana uz prostor, u ovom slučaju preko metafore POSTTEMPORALNOST JE POSTLOKALNOST, tj. riječ je o metaforički elaboriranom lokativnom značenju: Otišao je u Francusku i tamo se oženio; Otišao je u Francusku i potom se oženio; Nakon što je otišao u Francusku, tamo se i oženio. Istom se metaforom preko prostorne domene vremensko značenje tumači i u primjeru (87) U Francuskoj je proveo tri godine te se potom vratio u Hrvatsku. Prostorna je motivacija vremenskih značenja u sastavnim rečenicama posebno dobro vidljiva u rečeničnim nizovima kao, primjerice, u rečenici Stigli su u Zagreb vrlo kasno, požurili su kući, skinuli odjeću, otuširali se te legli u krevet gdje supostavljanje više događaja u vremenskom slijedu jače asocira na supostavljanje konkretnih entiteta u nekom prostornom nizu. Primjerom (88) ostvaruju se dva značenja – načinsko i posljedično – (usp. Jako je puno učio te je tako (na taj način, time) završio fakultet u rekordnom roku / Jako je puno učio tako da (pa) je završio fakultet u rekordnom roku). Veza između načina i prostora u sastavnim se rečenicama ne uspostavlja preko kategorije deiksije jer medijalni zamjenički prilog tako nije ni u kakvom odnosu s proksimalnim i distalnim prilozima ovako i onako (usp. *Jako je puno učio te je ovako / onako završio fakultet u rekordnom roku), nego preko metafore PUTA koja je semantička podloga svakom izricanju načina. Preko metafore PUTA te opet preko metafore POSTTEMPORALNOST JE POSTLOKALNOST s prostorom se povezuje i posljedično značenje za koje možemo ponoviti da se s prostorom dovodi u vezu preko vremenske sukcesivnosti uzročno povezanih događaja, pri čemu posljedica kao rezultat slijedi uzrok, a preko metafore PUTA odgovara cilju, završetku PUTA, nasuprot uzroku koji se konceptualizira kao izvor, početak PUTA. I konačno, veza se s prostorom u sastavnim rečenicama uspostavlja i preko uvjetnoga značenja predstavljenoga primjerom (89) koji se može parafrazirati Ako budeš pristojan, postići ćeš što god budeš htio, pa za takve sastavne rečenice također vrijedi sve što je o vezi kategorija uvjeta i prostora rečeno u kontekstu analize uvjetnih rečenica odnosno riječ je u prvom redu o potencijalnoj ablativnosti te sekundarno o vezanosti uz prostor preko kategorije vremena metaforom POTENCIJALNA PRETEMPORALNOST JE POTENCIJALNA PRELOKALNOST.

Suprotne ili adverzativne rečenice semantički odgovaraju uzročnodopusnim rečenicama, pa sve što je rečeno o implikacijama prostornih odnosa u raspravi o uzročnodopusnim, vrijedi i za suprotne. Suprotstavi li se suprotna rečenica uzročnodopusnoj kao u primjeru (90), vidi se da je doista riječ o značenjskom paralelizmu.

(90) Kasnio je, ali je stigao na vlak. / Iako je kasnio, stigao je na vlak.

Dakle i u suprotnim rečenicama prostorni se odnosi prepoznaju preko kategorije uzroka kao vida ablativnosti, tj. ostvarene, aktualizirane uzročne ablativnosti jer kao i u uzročnodopusnim, uzrok postoji, ali ne rezultira očekivanom posljedicom. Zanimljivo je također preispitati u kojoj je mjeri veznik ali u tim tipovima suprotnih rečenica zamjenjiv veznicima a i no odnosno u kojoj mjeri njihovo zamjenjivanje utječe na značenje rečenice. Zamijeni li ga se veznikom no kao u (91)

(91) Kasnio je, no stigao je na vlak.

značenjski se odnosi bitnije ne mijenjaju jer je veznik no kada je riječ o dopunskim značenjima suprotnih rečenica uglavnom zamjenjiv veznikom ali, što primjećuju i Silić i Pranjković (2005: 326). No zamijeni li se veznik ali veznikom a kao u (92)

(92) Kasnio je, a stigao je na vlak.

značenjski se odnosi bitno mijenjaju jer se osjetno više naglašava suprotnost što kao posljedicu ima svijest o izrazito snažnoj vezi uzroka i posljedice. Drugim riječima, rečenicom Kasnio je, a stigao je na vlak ističe se da je riječ o vrlo neobičnoj situaciji jer se na osnovi širega pozadinskoga znanja, na osnovi iskustva, pretpostavlja da kašnjenje kao uzrok uvijek ili gotovo uvijek rezultira nestizanjem na vlak odnosno da vlakovi kreću u točno voznim redom predviđenom vremenu. S druge strane, rečenicom Kasnio je, ali (no) stigao je na vlak također se ističe veza kašnjenja kao uzroka i nestizanja na vlak kao posljedice, ali kao dio pozadinskoga znanja aktivira se i iskustvo o tome da vlakovi često ne kreću u predviđenom vremenu, već da i oni uglavnom kasne nekoliko minuta, što rečenicu s veznikom ali čini neutralnom jer nije ništa čudno ako netko malo zakasni, a ipak stigne na vlak. Takva semantičko-pragmatička konstelacija također se može dovesti u vezu s prostorom. Budući da je i dopusnim i suprotnim rečenicama neostvarenje uzročno-posljedične veze svojevrsna značenjska konstanta te ako se posljedične rečenice s prostorom dovode u vezu preko metafore PUTA gdje uzrok konkretiziran glavnom rečenicom odgovara izvoru, a ostvarena posljedica u zavisnoj cilju putovanja, onda se suprotne rečenice, a to, naravno, vrijedi i za dopusne, s prostorom mogu dovesti u vezu i preko neostvarenja zacrtane rute odnosno nestizanja na cilj jer aktualizirani uzrok / aktualizirani početak putovanja nije rezultirao posljedicom / stizanjem na odredište. U tom bi smislu semantička razlika između suprotnih rečenica s veznicima ali i no s jedne strane i onih s veznikom a s druge strane odgovarala manjem odnosno većem broju i težini prepreka na PUTU koje su rezultirale nestizanjem na cilj putovanja.

Preostalo nam je još ukratko se osvrnuti i na rastavne ili disjunktivne rečenice te vidjeti u kojem se one smislu mogu dovesti u vezu s prostorom. Uzmimo kao primjer rečenicu

(93) Ili to uradite kako treba ili nemojte uopće uraditi.

O prostornoj motivaciji kod rastavnih rečenica može se govoriti kod onih semantičkih tipova koji se mogu parafrazirati uvjetnom rečenicom, usp. Ili to uradite kako treba ili nemojte uopće uraditi / Ako to ne želite uraditi kako treba, nemojte uopće uraditi, pa je i tu preko potencijalnoga uzroka izrečenoga zavisnom rečenicom (Vaš mogući nedostatak volje da to uradite kako treba neka rezultira time da to uopće ne radite), isto kao i kod uvjetnih rečenica, riječ o potencijalnoj ablativnosti. Osim ablativnoga, prostorna se značenja u takvim rastavnim rečenicama prepoznaju i preko kategorije vremena, i to prvo posredno, preko uzroka koji prethodi posljedici, i drugo, preko pragmatičke namjere govornika da sadržaj jedne surečenice nametne sugovorniku kao prvu varijantu koju treba uzeti u obzir. Drugim riječima, sadržaj se prve surečenice kao pretpostavka postavlja u pretemporalni odnos prema sadržaju druge surečenice budući da se pragmatička pozadina interpretira otprilike kao Bilo bi dobro da to napravite kako treba (dakle prvo razmotrite tu mogućnost), a ako nemate volje, onda (dakle poslije razmatranja prve mogućnosti) bi bilo najbolje da odustanete od posla, što se iz parafraze i vidi upotrebom distalnoga priloga onda.

3. Zaključak

Analiza prostornih odnosa na razini složene rečenice pokazala je da kategorija prostora ima izrazito važnu ulogu i kada su u pitanju složene rečenične strukture, budući da ne postoji gotovo niti jedan, bilo koordinacijski bilo subordinacijski, rečenični tip čija se semantička komponenta ne može ni na koji način dovesti u vezu s prostornom domenom. Time se pokazala opravdanom i u uvodu istaknuta temeljna teza o polisemičnosti četiriju temeljnih prostornih značenja odnosno pokazalo se da se preko prostora i na razini složene rečenice može uspostaviti princip shematične natkategorijalne lokalizacije kojim se omogućuju različiti vidovi interkategorijalne lokalizacije. Dapače, pokazalo se da u semantičkoj interpretaciji većine nezavisno i zavisnosloženih rečenica prostor ima čak i presudnu ulogu, ne samo zbog svoga neospornoga utjecaja na značenje nego i stoga što prostorni odnosi kao temelj semantičke interpretacije u velikom broju slučajeva izravno utječu i na sintaktičku, formalnu, komponentu rečenice, pa čak ju i determiniraju kao recimo u nekim načinskim ili dopusnim rečenicama. Odnos prostora i složene rečenice u lingvističkim je teorijama, pa čak i u kognitivnoj gramatici koja prostoru posvećuje punu pozornost, prilično zanemaren i ostao je, da tako kažemo, u sjeni proučavanja odnosa prostora i drugih gramatičkih kategorija, u prvom redu padežnih i prijedložno-padežnih izraza, prefiksa i priloga. U ovoj je raspravi, bez sumnje, ostalo mnogo otvorenih pitanja, što je i razumljivo prije svega zbog metodoloških razloga, a i zbog toga što je kategorija prostora kao najvažnija iskustvena i kognitivna domena neiscrpan izvor podataka u semantičkoj analizi. No mislim da je i ovo što je rečeno sasvim dovoljno da se vidi koliko su prostor i odnosi koji iz njega proizlaze važni i kada je u pitanju kategorija složene rečenice te da se na prostor još jednom skrene pozornost kao na nezaobilazan čimbenik svakoga na značenju utemeljenoga pristupa jeziku.

Literatura

 • Anderson, J. M. (1971). The Grammar of Case, Towards a Localistic Theory. Cambridge University Press
 • Anderson, J. M. (1977). On Case Grammar: Prolegomena to a Theory of Grammatical Relations. London: Croom Helm
 • Barcelona, A. (2000). On the plausibility of claiming a metonymic motivation for conceptual metaphor. Metaphor and Metonymy at the Crossroads, A Cognitive Perspective. A. Barcelona (ed.), Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 31-59
 • Barić, E. i dr. (1995). Hrvatska gramatika. Treće, dopunjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb
 • Belaj, B. (2004a). Značenjska analiza hrvatskoga glagolskog prefiksa raz- i njegovih alomorfa ras-, raš-, raza-, ra-. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 30, Zagreb, 1-17
 • Belaj, B. (2004b). Pasivna rečenica. Filozofski fakultet, Osijek
 • Belaj, Branimir (2005). Shematic meaning of the Croatian verbal prefix iz-, meaning chains and syntactic implications. Referat s međunarodnoga znanstvenog skupa Converging and Diverging Tendencies in Cognitive Linguistics, Dubrovnik, 18.-19. 10. 2005. (u tisku)
 • Belaj, B. (2008). Jezik, prostor i konceptualizacija, Shematična značenja hrvatskih glagolskih prefiksa. Filozofski fakultet, Osijek
 • Bennet, D. C. (1975). Spatial and Temporal Uses of English Prepositions: An Essay in Stratificational Semantics. London: Longman
 • Brdar, M. (2007). Metonymy in Grammar, Towards Motivating Extensions of Grammatical Categories and Constructions. Filozofski fakultet, Osijek
 • Brugman, Claudia M. (1981). Story of OVER. Master's thesis, Trier: LAUT University of California, Berkeley
 • Civjan, T. V. (1973). O nekotorih sposobah otraženija v jazike oppozicii »vnutrenniji / Vnešniji«, u: Strukturno-tipologičeskie issledovanija v oblasti grammatiki slavjanskih jazikov. Moskva: Nauka, 242-261
 • Croft, W. (2003). The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies. A. Barcelona (ed.), Metaphor and Metonymy at the Crossroads. Mouton de Gruyter, Berlin-NewYork, 161-207
 • Dickey, S. (2000). Parameters of Slavic Aspect, A Cognitive Approach. CSLI Publications, Stanford, California
 • Evans, V. (2007). How we conceptualise time: Language, meaning and temporal cognition. Evans, V., Bergen, B. K., Zinken, J. (ed.) The Cognitive Linguistics Reader, London, 733-765
 • Fillmore, C. J. (1968). The Case for Case, u: E. Bach, R. Harms (ed.), Universals in Linguistic Theory. New York: Holt, 1-88
 • Fillmore, C. J. (1971). Some problems for case grammar, u: Richard J. O'Brien (ed.), Report Of the Twenty-Second Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 35-56
 • Fleischman, E. (1983). Der semantische Lokativ: Eine Untersuchung an Hand russischer Wortfugungen. Zeitschrift für Slawistik, 1, 1-8
 • Grady, J. (1999). A typology of motivation for conceptual metaphor, u: Gibbs R. W. i Steen G. J. (ed.) Metaphor in Cognitive Linguistics, Amsterdam, 79-100
 • Hall, E. T. (1975). Proxemics. Current Antropology, 9, 83-95
 • Janda, L. (1985). The Meaning of Russian Verbal Prefixes: Semantics and Grammar.
 • The Scope of Slavic Aspect. UCLA Slavic Studies 12, Columbus, Ohio: Slavica, 26-40
 • Janda, L. (1986). A semantic Analysis of the Russian Verbal Prefixes ZA-, PERE-, DO-, and OT-. Slavistische Beitrage, Band 192, Munich: Sagner
 • Janda, L. (1988). The Mapping of Elements of Cognitive Space onto Grammatical Relations: An Example from Russian Verbal Prefixation. Topics in Cognitive Linguistics. Brygida Rudzka-Ostyn (ed.), John Benjamins: Amsterdam-Philadelphia, 327-344
 • Johnson, M. (1987). The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago-London: The University of Chicago Press
 • Katičić, R. (1991). Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Drugo, ponovljeno izdanje, Globus, Zagreb
 • Kövecses, Z., Radden, G. (1998). Metonymy: developing a cognitive linguistic view. Cognitive Linguistics 9. 1, 37-77
 • Kövecses, Z. (2000). The scope of metaphor. Metaphor and Metonymy at the Crossroads, A Cognitive Perspective. A. Barcelona (ed.), Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 79-93
 • Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford-New York: Oxford University Press
 • Kövecses, Z. (2005). Metaphor in Culture, Universality and Variation. Cambridge University Press
 • Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. The University of Chicago Press, Chicago-London
 • Lakoff, G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind. Chicago University Press, Chicago
 • Lakoff, G., Turner, M. (1989). More than cool reason: a field guide to poetic metaphor. Chicago: Cambridge University Press
 • Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. Ortony, Andrew, izd. Metaphor and Thought. (2. izdanje). Cambridge: Cambridge University Press, 202-251
 • Lakoff, G., Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh, New York
 • Langacker, R. W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. vol. 1, Stanford University Press, Stanford, California
 • Langacker, R. W. (1991). Foundations of Cognitive Grammar. vol. 2, Stanford University Press, Stanford, California
 • Langacker, R. W. (1982). »Space grammar, analysability, and the English passive«. Language, 58, 1, 22-80 Langacker, R. W. (2000). A dynamic usage-based model. Barlow, Michael, Suzanne
 • Kemmer, (ed.) Usage-based models of language. Stanford: CSLI Publications, 1-63
 • Langacker, R. W. (2008). Cognitive Grammar, A Basic Introduction, Oxford University Press
 • Lindner, S. J. (1981). A Lexico-Semantic Analysis of English Verb-Particle Constructions with UP and OUT. Doctoral dissertation, Trier: LAUT, University of California, San Diego
 • Lyons, J. (1977). Semantics. vol. 2, Cambridge University Press: Cambridge
 • Miller, J. (1974). A localist account of the dative case in Russian, u: Slavic Transformational Syntax, Brecht, E. D. i Chvany (ed.), C., V., 244-261
 • Palić, I. (2008). Izražavanje načina (kvalitete). Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih. Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 15-26
 • Piper, P. (1997). Jezik i prostor. Biblioteka XX vek, Beograd
 • Pranjković, I. (1993). Hrvatska skladnja. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 • Radden, G., Kövecses, Z. (1999). Towards a theory of metonymy. K. U. Panther, G. Radden, (ed.) Metonymy in Language and Thought. (Human Cognitive Processing 4), Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 17-61
 • Radden, G. (2000). How metonymic are metaphors. Metaphor and Metonymy at the Crossroads, A Cognitive Perspective, A. Barcelona (ed.), Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 93-109
 • Rudzka-Ostyn, B. (1985). Metaphoric Procasses in Word Formation. The Case of Prefixed Verbs. The Ubiquity of Metaphor. W. Paprotte, R. Dirven (ed.), Amsterdam: John Benjamins, 209-241
 • Rudzka-Ostyn, B. (1988). Semantic Extensions into the Domain of Verbal Communication. Topics in Cognitive Linguistics. B. Rudzka-Ostyn (ed.), John Benjamins: Amsterdam-Philadelphia, 507-555
 • Ruiz de Mendoza, F. J. (2000). The role of mappings and domains in understanding metonymy. A. Barcelona (ed.) Metaphor and Metonymy at the Crossroads, A Cognitive Perspective. Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 109-133
 • Ruiz de Mendoza, F. J., Diez Velasco, O. I. (2003). Patterns of conceptual interaction. R. Dirven, R. Pörings (ed.) Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 489-533
 • Silić, J., Pranjković, I. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Školska knjiga, Zagreb
 • Šarić, Lj. (2003). Prepositional categories and prototypes: Contrasting some Russian, Slovenian, Croatian, and Polish examples. Jezikoslovlje, 4. 2, Osijek, 187-204
 • Šarić, Lj. (2006a). A preliminary semantic analysis of the Croatian preposition u and its Slavic equivalents. Jezikoslovlje, 7. 1-2, Osijek, 1-43
 • Šarić, Lj. (2006b). On the meaning and prototype of the preposition pri and the locative case: A comparative study of Slavic usage with emphasis on Croatian. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, 225-248
 • Šarić, Lj. (2008). Spatial Concepts in Slavic, A Cognitive Linguistic Study of Prepositions And Cases, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden
 • Šaumjan, S. K. (1974). Applikativnaja grammatika kak semantičeskaja teorija estestvenih Jazikov, Moskva: Nauka
 • Talmy, L. (2001). Toward a Cognitive Semantics. Typology and Process in Concept Structuring. (vol. 1). Cambridge, Massachusetts-London, England: The MIT Press
 • Taylor, J. R. (1995). Linguistic Categorization, Prototypes in Linguistic Theory. Oxford University Press, Second Edition, New York
 • Taylor, J. R. (2002). Cognitive Grammar. Oxford University Press, New York
 • Vendler, Z. (1957). Linguistics in philosophy. Ithaca: Cornell University Press
 • Weinsberg, A. (1973). Przymki przestrzenne w jęziku polskim, niemieckim i rumuńskim. Wroclaw: Polska Akademia Nauk