Konverzacija II

dr. sc. Ana Kodrić Gagro

Lektorat je namijenjen korisnicima čije poznavanje hrvatskoga jezika kao inoga odgovara stupnju B2 (prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike). Razvijanje komunikacijske kompetencije polaznika osnovi je cilj lektorata, kao i utvrđivanje i ovladavanje novim gradivom. Polaznici će se baviti jezičnim temama poput glagola u kontekstu, sintakse padeža, utvrđivanja pravila o automatiziranome redu riječi, deklinacije brojeva i sročnosti te konektorima i modalnim riječima. Svi će se jezični noviteti kontekstualizirati u konkretnim komunikacijskim situacijama (stvarnim i zamišljenim) kojima će polaznici biti izloženi. U nastavi će se koristiti metode čitanja, pisanja, slušanja i govorenja te dramsko-kazališni pristup učenju jezika uz čiju će se pomoć komunikacijske situacije kontekstualizirati.