Konverzacija II

Ranka Đurđević

Lektorat je namijenjen samostalnim korisnicima čije poznavanje hrvatskoga jezika kao inoga odgovara stupnju B2 (prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike). Osnovni je cilj lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske kompetencije polaznika, a ostvarivat će se radom na prijamnim djelatnostima (čitanju i slušanju), proizvodnim djelatnostima (pisanju i govorenju) te metodom dramsko-kazališnoga pristupa učenju jezika radi kontekstualizacije komunikacijskih situacija. Polaznici će se baviti jezičnim temama poput glagola u kontekstu, sintakse padeža, utvrđivanja pravila o tzv. automatiziranomeredu riječi, deklinacije brojeva i sročnosti te konektorima i modalnim riječima. Kao nastavni materijali koristit će se odabrani udžbenički tekstovi, novinski članci te različiti audiovizualni izvori.