Lektorati/proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji. U njima se obrađuju izabrane lingvističke, književne i komparatističke teme, kao i pojedina područja nacionalne povijesti. Polaznici se u lektorate uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s time, usavršavaju pojedine gramatičke, konverzacijske ili pak druge vještine neophodne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku. Riječ je zapravo o intenzivnim jezičnim vježbama različitih stupnjeva.

Lektorata će biti pet: četiri obvezna (početnički i tri konverzacijska) te jedan fakultativni (glagoljica).

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju. Oni će biti problemski koncipirani i posvećeni različitim aspektima jezikoslovne i književne kroatistike. Proseminara će također biti pet - četiri obvezna (o starijoj i novijoj hrvatskoj književnosti, teatrološki i filmološki) te jedan fakultativni (historiografski).

Svaki polaznik upisuje jedan obvezni lektorat ili proseminar i, želi li to, jedan fakultativni. Obvezni lektorati i proseminari traju 3 sata dnevno (ukupno 30 sati), a fakultativni 1 sat dnevno (ukupno 10 sati). Iznimka je jedino lektorat za početnike koji traje 4 sata dnevno (ukupno 40 sati).