Pravilnik o Zagrebačkoj slavističkoj školi

(Pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama iz 2024.)

Na temelju članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 21. veljače 2018. donijelo je Pravilnik o Zagrebačkoj slavističkoj školi (Hrvatskom seminaru za strane slaviste).

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada Zagrebačke slavističke škole, ciljevi djelovanja, načini financiranja i druga pitanja važna za rad Škole.

Članak 2.

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je aktivnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

II. Ciljevi djelovanja

Članak 3.

Ciljevi djelovanja Zagrebačke slavističke škole jesu:

  • promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture među inozemnim studentima, stručnjacima i prevoditeljima;
  • uspostava stručnih i znanstvenih veza sa stranim znanstvenicima;
  • suradnja s lektoratima hrvatskoga jezika na stranim sveučilištima i u znanstvenim ustanovama;
  • pomoć pri izradi disertacija stranih kroatista;
  • pokretanje kapitalnih stručnih, izdavačkih, prevoditeljskih i drugih projekata za promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u inozemstvu.

Članak 4.

Središnji oblik djelovanja Zagrebačke slavističke škole je organizacija godišnjega Hrvatskog seminara za strane slaviste.    

Godišnji seminar nudi svojim polaznicima kroatističke sadržaje, organizira lektorate i proseminare, prevodilačke, filmske i glazbene radionice, tematske cikluse predavanja, kulturna događanja i stručne izlete.    

Polaznici su seminara studenti kroatistike i slavistike na inozemnim sveučilištima, inozemni znanstvenici kojima je kroatistika glavno ili jedno od područja znanstvenoga bavljenja te prevoditelji s hrvatskoga jezika.    

U ostvarivanju programa sudjeluju ugledni hrvatski kroatisti, slavisti, povjesničari, etnolozi, povjesničari umjetnosti, književnici, glumci, redatelji, glazbenici i dr.

Članak 5.

Internetske stranice Zagrebačke slavističke škole nude servisne informacije o Školi i njezinim programima, znanstvene članke, eseje i informacije o povijesti i suvremenome stanju hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Članak 6.

Izdavačka djelatnost Zagrebačke slavističke škole obuhvaća tiskanje

  • godišnjega zbornika predavanja,
  • promidžbenih i radnih materijala za pojedini seminar (plakat, programska knjižica, anketni list, red predavanja…) i
  • propedeutičkih, nastavnih i kapitalnih izdanja iz područja hrvatske filologije (jezikoslovni i književni priručnici, pregledi, antologije, leksikoni i sl.)

Na svim izdanjima Zagrebačke slavističke škole stoji njezin logotip.

Sva izdanja Zagrebačke slavističke škole tiskaju se u okviru nakladničke djelatnosti FF pressa.

Članak 7.

Program pojedinoga seminara predlaže voditelj Škole Stručnome vijeću. Na prijedlog Stručnoga vijeća program prihvaća Vijeće Odsjeka za kroatistiku.

III. Ustrojstvo

Članak 8.

Rad Škole osmišljava, prati i potiče Stručno vijeće. Čine ga voditelj Škole, zamjenik voditelja, programski tajnik, pročelnik Odsjeka za kroatistiku i još tri člana toga odsjeka.    

Voditelj Škole upravlja radom Škole. Predlaže ga Stručno vijeće, a bira Vijeće Odsjeka za kroatistiku iz redova svojih članova. Voditelja potvrđuje Fakultetsko vijeće.    

Zamjenika voditelja i programskoga tajnika predlaže voditelj Škole, a bira Vijeće Odsjeka za kroatistiku. Zamjenik voditelja uza svoje redovite obveze iznimno obavlja neodgodive poslove u odsutnosti voditelja i pri njegovoj spriječenosti. Programski tajnik uza svoje redovite poslove vodi zapisnik sjednica Stručnoga vijeća.    

Ostale članove Stručnoga vijeća bira Vijeće Odsjeka za kroatistiku iz redova svojih članova.

Članak 9.

Mandat voditelja, zamjenika voditelja, programskoga tajnika i članova Stručnoga vijeća traje dvije godine. Izbor se može uzastopce ponoviti još jedanput.

IV. Financiranje rada

Članak 10.

Zagrebačka slavistička škola financira se iz posebne stavke Državnog proračuna, sredstava sponzora, vlastitih sredstava Odsjeka za kroatistiku i drugih izvora.

Članak 11.

Sredstva Škole vode se na zasebnoj stavci knjigovodstva Filozofskoga fakulteta i ne mogu se trošiti u druge svrhe.

Članak 12.

Stručno vijeće na prijedlog voditelja Škole predlaže Financijski plan za sljedeću fiskalnu godinu do 30. studenoga tekuće godine te ga upućuje dekanu na odobrenje. Odobren Financijski plan koji supotpisuju dekan i voditelj Škole šalje se nadležnome ministarstvu.

Financijski plan treba sadržavati sve prihode i rashode Škole. Kada dolazi do promjene voditelja Škole, financijski plan za sljedeću fiskalnu godinu izrađuje novoizabrani voditelj Škole te je za nj odgovoran. U tome slučaju financijski plan supotpisuje i novoizabrani voditelj Škole.

U rashode Škole uključene su i naknade organizatorima i djelatnicima Škole, a visinu naknada utvrđuje Stručno vijeće Škole.

Članak 13.

Pečat Škole, memorandum i svi službeni dokumenti nose naslov: Filozofski fakultet u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste).

V. Nagrada Zagrebačke slavističke škole

Članak 14.

Nagrada Zagrebačke slavističke škole dodjeljuje se jednom godišnje tijekom Hrvatskoga seminara za strane slaviste inozemnim kroatistima, slavistima, znanstvenicima, književnicima, publicistima, prevoditeljima i(li) kulturnim djelatnicima ili pravnim osobama u jednoj od dviju kategorija:    

- za ukupni doprinos proučavanju i(li) promicanju hrvatskoga jezika i(li) književnosti i(li) kulture u inozemstvu    

ili   

- za izniman pojedinačni ostvaraj u proučavanju i(li) promicanju hrvatskoga jezika i(li) književnosti i(li) kulture u inozemstvu.    

Nagrada Zagrebačke slavističke škole iznimno se može dodijeliti i domaćim kroatistima, slavistima, znanstvenicima, književnicima, publicistima, prevoditeljima i kulturnim djelatnicima ili pravnim osobama koji su svojim radom posebno umjereni na istraživanje i promicanje hrvatskoga jezika i(li) književnosti i(li) kulture u inojezičnome kontekstu.    

Nagrađenika predlaže Stručno vijeće Škole većinom glasova, a potvrđuje ga Vijeće Odsjeka za kroatistiku.     

Nagradu Zagrebačke slavističke škole čine diploma, stilizirana skulptura glagoljičkoga slova h od bijeloga kamena hrapave površine s postoljem i pločicom na kojoj pišu naziv i godina dodjeljivanja Nagrade te iznos od €500,00 (petstotina eura) koji se uplaćuje na račun nagrađenika. Nagradu uručuje voditelj Zagrebačke slavističke škole ili njegov zamjenik.

VI. Završne odredbe

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od njegova objavljivanja na oglasnoj ploči.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zagrebačkoj slavističkoj školi (Hrvatskom seminaru za strane slaviste) Klasa:012-01/08-01/2 Urbroj:3804-850-08-1 od 24. siječnja 2008.

Pravilnik se mijenja i dopunjuje na način koji je propisan za njegovo donošenje.

Dekanica:
prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Klasa: 012-01/18-01/1
Urbroj: 3804-850-18-2
Zagreb, 21. veljače 2018.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta 21. veljače 2018. godine i stupa na snagu 8. ožujka 2018. godine.