Hrvatski za početnike

Ana Kodrić, prof.

Cilj je lektorata (stupanj A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) osposobiti polaznike za elementarnu jezičnu komunikaciju i snalaženje u svakodnevnim situacijama poput predstavljanja i upo­znavanja, komunikacije u kafiću, restoranu i trgovini, smještaja u hotelu, stanovanja, posjeta muzeju ili kazalištu, orijentacije. Polaznici se upoznaju s osnov­nim vokabularom, aktivnostima govorenja, slušanja, pisanja i čitanja. Obrađivat će se i vježbati sljedeće gramatičke teme: jednina i množina imenica, lične i pokazne zamjenice, posvojni pri­djevi za živo i neživo, deklinacija imenica, pridjeva i zamjenica, glagoli u prezentu, perfektu i futuru, brojevi. U nastavi će se koristiti pisani, slikovni i zvučni materijali, igre i simulacije, a polaznici će biti izloženi i stvarnim situacijama vezanima uz komunikacijske teme obra­đivane na satu.