Konverzacija I

Ana Ćavar, prof.

Lektorat je namijenjen temeljnom odnosno samostalnom korisniku hrvatskoga kao drugog i stranog jezika (stupnjevi A2+ i B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike). Cilj je lektorata razvijanje komunikacijske jezične kompetencije polaznika (lingvističke, sociolingvističke i pragmatične). Nastava će, uz jezične aktivnosti recepcije (razumijevanja slušanih i pisanih tekstova), produkcije (usmenog i pismenog izražavanja) te interakcije, obuhvatiti i odabrane kulturološke sadržaje kao i primjenu jezičnih funkcija.

Program lektorata predviđa sljedeće gramatičke teme: ponavljanje i usustavljivanje padeža i padežnih funkcija, glagolske rekcije, stupnjevanje pridjeva i priloga te uvod u problematiku glagolskoga vida. Frazeološki će blok, kao i komunikacijske teme, biti usmjeren na razvijanje kulturološke kompetencije polaznika. Kao nastavni materijali koristit će se odabrane cjeline iz udžbenika te izvorni tekstovi i novinski članci prilagođeni učenju na stupnjevima A2+ i B1.