Konverzacija II

Ivana Drenjančević, prof.

Lektorat je (stupanj B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) namijenjen polaznicima koji već vladaju osnovama hrvatskoga jezika i bez poteškoća komuniciraju u svakodnevnim situacijama. Cilj lektorata bit će produbljivanje prijašnjih znanja, njihovo usavršavanje i aktivno korištenje od prije poznatih konstrukcija u različitim govornim situacijama. Rad na lektoratu zasnivat će se na tekstualnim predlošcima svih funkcionalnih stilova koji će biti polazište za usmeno i pismeno izražavanje, rasprave, gramatičke vježbe i stjecanje novih jezičnih kompetencija. Poseban će se naglasak stavljati na mjesta koja stvaraju poteškoće neizvornim govornicima (mjesto enklitike i proklitike u rečenici, sročnost, pojedine skupine s osobitostima u deklinaciji ili konjugaciji i sl.), frazemske konstrukcije, značenjske nijanse u upotrebi pojedinih riječi te izražavanje u različitim funkcionalnim stilovima.