Konverzacija III

Dr. sc. Tatjana Pišković

Cilj je lektorata razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije polaznika čije poznavanje hrvatskoga jezika odgovara stupnju C1 (prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike). Osnovne su metode rada konverzacija s polaznicima, čitanje, slušanje i prepričavanje neprilagođenih tekstova različitih žanrova i tipova diskursa te sastavljanje vlastitih tekstova problemski i jezično povezanih s temama otvorenima na nastavi. Kao predložak za konverzaciju i uočavanje jezičnih osobitosti odabrani su tekstovi aktualne tematike iz multimedijalnoga, publicističkoga, razgovornoga i književnoumjetničkoga diskursa. Od pojedinačnih jezičnih tema oko kojih će se razvijati rad na lektoratu valja izdvojiti sljedeće: sročnost predikata s više subjekata, sa subjektima kolebljiva roda i s drugim nekanonskim kontrolorima; glagoli u kontekstu; kondicionalne rečenice; sintaksa padeža; utvrđivanje pravila o automatiziranome redu riječi; osnove tvorbe riječi i pravopisna kolebanja u pisanju sraslica i složenica; konektori i modalne riječi – korak prema suprasintaksi; kontrastivna analiza odabranih hrvatskih frazema.