Konverzacija IV

Doc. dr. sc. Tomislav Bogdan

Lektorat je namijenjen polaznicima koji se hrvatskim kao drugim i stranim jezikom služe na najvišem stupnju (C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike). On predviđa vježbe kojima se poboljšava sposobnost usmene i pisane komunikacije na hrvatskom jeziku (čitanje, pisanje tekstova, rješavanje problemskih testova, pripremanje usmenih izlaganja, raspravljanje, razgovori o različitim temama). Ovaj intenzivni jezični tečaj podrazumijeva i rad na tekstovima koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima hrvatskoga standardnog jezika. Analiza tekstova omogućit će propitivanje različitih gramatičkih razina (morfološke i sintaktičke), učenje novih riječi i ovladavanje novim jezičnim konstrukcijama. Posebna pozornost bit će posvećena ovladavanju frazemskim konstrukcijama hrvatskog jezika te redu riječi u rečenici. Program lektorata uključuje ponavljanje i uvježbavanje različitih gramatičkih problema (npr. problematika glagolskog vida, odnosne i upitne zamjenice, neodređeni i određeni oblik pridjeva, brojevne riječi, slaganje prijedloga s padežima i kongruencija općenito).