Teatrološki proseminar: Tranzicijski okvir suvremene hrvatske drame

Doc. dr. sc. Leo Rafolt

Polaznici proseminara upoznat će se s glavnim predstavnicima suvremene hrvatske dramske književnosti, prije svega s najmlađim naraštajem dramatičara, koji stvaraju u posljednjih desetak godina. Pritom će se njihovo dramsko stvaralaštvo, odnosno osobitosti njihove dramske poetike, interpretirati u kontekstu književnoantropološki relevantne problematike stereotipije, društvene i ekonomske tranzicije, ratne traume, oblikovanja etničkih i rodnih identiteta itd. Posebna će se pozornost posvetiti procesima oblikovanja lika unutar konteksta »nove drame« i postdramskog kazališta općenito. Osim primarnih, dramskih tekstova, naime, na seminaru će se obrađivati i teorijski tekstovi o epifenomenima vezanima uz hrvatsku dramu posljednjih dvadesetak godina.