Predavači od 2002. do danas

Ovdje se donosi popis predavača i održanih predavanja počevši od 31. seminara održanog 2002. godine. Predavanja koja nisu održana unutar jezikoslovnog i književnoznanstvenog ciklusa označena su zvjezdicom.

Popis svih predavača i njihovih predavanja u razdoblju 1972–2001. vidjeti u: Zbornik Zagrebačke slavističke škole: Trideset godina rada (1972–2001), Zagreb, 2001, str. 31–64.

Marin Andrijašević

 • Pidžinizacija hrvatskoga jezika (2012)*

Lada Badurina

 • Stilistika zamjenica (2003)
 • Raslojavanje jezika i tipovi diskursa (2006)
 • Standardizacijski procesi u 20. stoljeću (2009)
 • Od sintakse prema suprasintaksi i dalje (2010)
 • Hrvatski slovopis i pravopis u predstandardizacijskome razdoblju (2011)
 • Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta (2012)
 • Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im godinama 20. stoljeća (2014)

Natka Badurina

 • “Ključ od velikih vrata” Hinka Gottlieba ‒ kanon, žanr i interpretacija humorističnog romana o holokaustu (2023)

Krešimir Bagić

 • Figurativnost reklamnoga diskurza (2005)
 • Postoji li jezik fikcije? (2006)
 • Pjesnički koncepti pedesetih (2007)
 • Uvod u sedamdesete (2009)
 • Sretne ulice, filigranski pločnici i SL (2010)
 • Uvod u nulte (2012)
 • Kako je Matoš plijevio književni vrt? Abeceda hrvatske književne polemike (2014)
 • Ujevićeva metafora i njezina jeka (2018)
 • Tekuće hrvatsko pjesništvo – na prvi pogled (2022)

Branimir Belaj

 • Prostorna značenja na razini rečenice (2008)
 • Vremenska značenja u hrvatskome jeziku (2012)

Mislava Bertoša

 • Diskurs i Drugi: potvrđena i neispunjena očekivanja (2015)
 • Luđakovo tijelo između nadzora i skrbi: semiotička analiza psihijatrijskih tekstova konca devetnaestog stoljeća (2016)
 • Molitvenik, gumi pete i prijateljstvo s Amerikankom: rodne mrvice u psihijatrijskom tekstu s početka 20. stoljeća (2017)
 • Suprotnosti i binarnosti u ranom diskursu hrvatske psihijatrije (2021)

Ozren Biti

 • Što je donijela tranzicija u sportskom polju: razmjeri politizacije hrvatskog nogometa (2014)
 • Sport – tijelo – igra (2016)

Vladimir Biti

 • Upletanje nerečenog: alegorija u krugovaškoj prozi šezdesetih godina (2008)

Zrinka Blažević

 • Tijelo roba: transkulturni maskulinitet u autobiografiji Osman-age Temišvarskog (1670–1725) (2016)

Tomislav Bogdan

 • Kratki spojevi: zamke kontekstualizacijskih pristupa renesansnoj književnosti (2011)*
 • Metafora u predmodernoj hrvatskoj književnosti (2018)

Damir Boras

 • Hrvatska rječnička baština (2012)*

Etami Borjan

 • Prikaz Drugoga u novom hrvatskom filmu (2015)

Tomislava Bošnjak Botica

 • Jedan, dva ili tri oblika ‒ o morfološkom preobilju u hrvatskome (2023)

Dubravka Botica

 • Kulturna baština Dubrovnika (2004)*

Ivan Botica

 • Na križištu civilizacija ‒ Prožimanje latinice, glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru (2023)

Stipe Botica

 • 300. obljetnica Kačićeva rođenja (2004)*

Zrinka Božić Blanuša

 • Književnost – politika – estetika (2014)

Josip Bratulić

 • Iz povijesti hrvatskih kulturnih ustanova (2002)*
 • Istra i Kvarner i hrvatska književnost (2003)*

Mario Brdar

 • Metafore i metonimije u interakciji (2018)

Vinko Brešić

 • Slavonija i hrvatska književnost (2003)
 • Europski kontekst hrvatske književnosti 19. stoljeća (2004)
 • Medijska slika hrvatske književnosti (2011)*

Ivana Brković

 • Emocije i književnost: koncept ljubavi u hrvatskoj ranonovovjekovnoj pastorali (2019)

Tomislav Brlek

 • Pedesete: literarnost vs. linearnost (2007)
 • Modernost nasuprot historiji: uvid književnog teksta i nevid književne povijesti (2021)

Željka Brlobaš

 • Sustav glagolskih vremena u hrvatskome jeziku (2012)

Jadranka Brnčić

 • Referencijalnost metafore (2018)

Maciej Czerwiński

 • Od konceptualizacije do demonizacije. Oblici drugog u hrvatskom jeziku i književnosti (2015)
 • Slika Drugoga svjetskog rata u hrvatskom i srpskom povijesnom imaginariju (2021)

Morana Čale

 • „Gdje nam je dokaz da naše ja traje“: Arsen, Filip, Melkior (2015)
 • Tijelo u tekstu, tijelo teksta: Marinkovićev Kiklop i njegovi prethodnici (2016)

Lada Čale Feldman

 • Korčulanska moreška: povijest, ritual, drama (2006)
 • Teatar, svečanost, igre – misao Branka Gavelle (2007)
 • Kazalište šezdesetih i »hrvatska mlada kritika« (2008)
 • Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih (2009)
 • Ekonomija u agoniji: Krležina Laura kroz glumačka desetljeća (2017)

Jasna Čapo Žmegač

 • Identitet i drugi u hrvatskoj kulturi: kulturnoantropološki pristup (2015)

Željka Čorak

 • Dubrovački kulturni krajolik (2004, 2006)*
 • Jedan mali Dubrovnik (2005)*
 • Kulturni krajolik otoka Šipana (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)*

Ana Ćavar

 • Novosti iz jezikoslovne kroatistike (2010)*
 • Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta (2022, s Lahorkom Plejić Poje)

Dragan Damjanović

 • Od Držića do guslara ‒ Bukovčev oslik dubrovačkog kazališta (2023)

Stjepan Damjanović

 • Imenička sklonidba u povijesti hrvatskoga jezika (2003)
 • Hrvatski srednjovjekovni tekstovi: tri jezika i tri pisma (2009)
 • Predstandardna razdoblja hrvatskoga jezika (2011)

Igor Duda

 • Svakodnevica pedesetih: od nestašica do privrednog čuda (2007)

Davor Dukić

 • Osmanizam u hrvatskoj književnosti od 15. do sredine 19. stoljeća (2006)

Dunja Fališevac

 • Žena i slika žene u hrvatskoj novovjekoj književnoj kulturi (2002)
 • Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad (2005)*
 • Dubrovnik kao izazov hrvatskim liricima 20. stoljeća (2007)*

Igor Fisković

 • Vizualno u kulturi (2002, 2004)*

Anđela Frančić

 • Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću (2009)
 • Antonimija u hrvatskoj onimiji (2021)

Darko Fritz

 • Od Novih Tendencija do Gorgone – pluralitet likovne scene šezdesetih u Hrvatskoj (2008)

Karmen Gagro

 • Renesansni nakit (2009)*

Nikica Gilić

 • Suvremeni hrvatski film (2005)*
 • Modernizam i autorski film šezdesetih (2008)
 • Subverzivnost i utecaj dokumentarizma u hrvatskom filmskom modernizmu (2013)
 • Rajko Grlić i Zoran Tadić – politika hrvatskog filma 1980-ih (2014)
 • Prožimanja dokumentarnoga i fikcijskoga u suvremenom hrvatskom filmu (2023)

Vedrana Gjukić-Bender

 • Knežev dvor – srce Dubrovačke Republike (2010)*

Igor Marko Gligorić

 • Izražavanje emocija i male riječi u hrvatskome jeziku (2019)

Zrinjka Glovacki-Bernardi

 • Od gospođe učiteljice do pilotkinje (2017)

Maša Grdešić

 • Veze književnosti i interneta u tekstovima suvremenih hrvatskih autorica (2023)

Dolores Grmača

 • Evine kćeri: žene o ženama u predmodernoj hrvatskoj književnosti (2022)

Lana Hudeček

 • Hrvatski jezik i jezik književnosti (2005)

Tvrtko Jakovina

 • Iz povijesti Dubrovačke Republike (2009, 2010, 2011, 2012)*
 • Zašto se Hrvati boje prošlosti? (2010)*
 • Zakasnjeli put na Zapad: Hrvatska na kraju 20. stoljeća (2011)
 • Između Istoka i Zapada, između europskog i neeuropskog svijeta: čudan slučaj Titove Jugoslavije u Hladnom ratu (2021)

Renata Jambrešić-Kirin

 • Neofeminizam u Hrvatskoj: nova osjećajnost i strah od jakih žena (2019)

Zdenka Janeković Römer

 • Srednjovjekovni i renesansni Dubrovnik: susretište slavenske i latinske/romanske Europe (2010)*

Dijana Jelača

 • „Imam 1000 problema, ali ljubav nije jedan“: Sponzoruša u tranziciji 21. stoljeća (2017)

Zrinka Jelaska

 • Učenje jezika kao stranoga i hrvatski glagolski sustav (2002)
 • Ini hrvatski jezik i identitet – od stranoga do nasljednoga govornika (2015)

Karel Jirásek

 • Paralelni korpus InterCorp(2022)
 • Mrežni korpus za pretraživanje slavenskih jezika (2023)

Tatjana Jukić

 • Revolucija: između biopolitike i psihoanalize (2013)
 • Austrougarska konstitucija Krležine politike (2014)
 • Hrvatski roman šezdesetih: od metafore prema parataksi (2018)

Marko Karamatić

 • Spisateljska djelatnost franjevaca Bosne Srebrene (2011)

Marina Katnić-Bakaršić

 • Akademski diskurs: dileme i izazovi (2010)

Hrvoje Klasić

 • 1968. – otpor(i) na jugoslavenski način (2013)

Maša Kolanović

 • Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji (hrvatski roman i popularna kultura u 80-ima) (2010)
 • Amerika i drug(ov)i. Zamišljanje prve zemlje kapitalizma u književnosti i popularnoj kulturi jugoslavenskog socijalizma (2015)

Nikola Košćak

 • Novosti iz književne kroatistike (2009, 2010)*

Leonida Kovač

 • Povijesni roman u obliku filma (2014)

Zoran Kravar

 • Ideološki prijepori u hrvatskoj književnosti i kulturi u prvoj polovici 20. stoljeća (2006)

Katica Krešić

 • Općehrvatsko i regionalno u kulturnome identitetu bosanskohercegovačkih Hrvata (2023)

Branko Kuna

 • Gramatička kategorija broja i drugi načini izražavanja količinskih značenja (2007)

Barbara Kunzmann-Müller

 • Veznici (2004)

Boris Kuzmić

 • Suodnos dijakronije i sinkronije u gramatičkome opisu riječi u hrvatskome standardnom jeziku (2022)

Tanja Kuštović

 • Prostorni prilozi (2008)
 • Novosti iz jezikoslovne kroatistike (2009)*
 • Čarolija u hrvatskom jeziku i književnosti od srednjega vijeka do danas (2022)

Stanko Lasić

 • Počeci hrvatske političke autobiografije (Ante Starčević: Nekolike uspomene, 1870) (2006)

Ivana Lazarević

 • Povijest Sponze – povijest u Sponzi (2009, 2010)*

Josip Lisac

 • Čakavski, kajkavski i štokavski glagolski sustav (2002)
 • Stjepan Ivšić (2012)*

Ivan Lozica

 • Moreška (2003)*

Ivo Lučić

 • Pogled u dušu zemlje (2005)*

Danijela Lugarić

 • Izvedba grada / izvedba roda u ruskoj i hrvatskoj (urbanoj) prozi 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća (2017)
 • Emocije i prostor književnosti, ili „Na desnu sam ruku / stavila rukavicu s lijeve ruke” (2019)

Katarina Luketić

 • Balkan i(li) Europa. Kompleks pripadnosti i identitetska neuroza hrvatske kulture u 1990-ima (2015)

Ivan Lupić

 • Hanibal Lucić i Dubrovnik (2022)
 • Piligrinov otpor (2013)

Mladen Machiedo

 • Primjena književnog zemljopisa Carla Dionisottija (1908–1998) na hrvatsku književnost (2004)*

Zvonko Maković

 • Pedesete u Hrvatskoj: likovne umjetnosti, politika, društvo (2007)
 • Nova umjetnička praksa: postobjektna umjetnost (2009)

Marija Malnar Jurišić

 • Tijelo u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji (2016)

Leszek Małczak

 • Hrvatski odjeci u Poljskoj – problemi recepcije prijevodne književnosti u nacionalnoj književnosti i kulturi (2022)

Stanislav Marijanović

 • Kroatistika u svijetu (2002)*

Suzana Marjanić

 • Životinja kao Drugi/druga/drugo u hrvatskoj etnotradiciji i popularnoj kulturi (2015)
 • Tijela otpora – umjetnost performansa u Hrvatskoj (2016)
 • Feministički performans u Hrvatskoj i Jugoslaviji: od vokoperformansa Katalin Ladik do danas (2017)

Ljiljana Marks

 • Nadnaravno žensko (2002)
 • Zagreb i hrvatska književnost (2003)

Tonko Maroević

 • More u hrvatskoj poeziji (2003)

Julijana Matanović

 • Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači (2012)*

Ivana Matas Ivanković

 • Izražavanje prostornih značenja prijedložno-padežnim izrazima (2008)

Ranko Matasović

 • Gramatički rod od indoeuropskoga do hrvatskoga (2017)

Krešimir Mićanović

 • Hrvatski jezik i jezični varijeteti (2005)
 • Novosti iz jezikoslovne kroatistike (2006, 2007, 2008)*
 • Protostandardizacijski procesi u 18. stoljeću (2011)
 • Pravopisne politike (2013)
 • Hrvatski u socijalističkoj Jugoslaviji. Jezik i politika (2014)
 • Hrvatski književni jezik – jezična politika 1970-ih i 1980-ih (2022)

Aleksandar Mijatović

 • Novosti iz književne kroatistike (2008)*

Milan Mihaljević

 • Pitanja u hrvatskome jeziku (2010)

Željka Miklošević

 • Konstrukcija roda u ilustriranim reklamnim oglasima u hrvatskom tisku 20. stoljeća (2017)

Borislav Mikulić

 • Poietički pojam prakse u filozofiji (2008)

Vesna Miović

 • Diplomatske lukavštine (2009)*

Lana Molvarec

 • Heroj na putu: mitologija, kontrakultura, self-help (2018)

Svein Mønnesland

 • Nešto o glagolskom vidu (2002)

Mira Muhoberac

 • Žena u dramama Iva Vojnovića, Milana Begovića i Miroslava Krleže (2002)

Iva Nazalević Čučević

 • Minus i minus daju plus ‒ o dvostrukoj negaciji u hrvatskome (2021)

Krešimir Nemec

 • Novosti iz književne kroatistike (2002, 2003, 2004, 2005)*
 • Čuvarica ognjišta, svetica, vamp. Slika žene u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća (2002)
 • S otoka na kopno i natrag (2003)
 • Hrvatska i bečka moderna (2004)
 • Od feljtonskih romana i »sveščića« do »sapunica« (2005)
 • Pravaštvo i hrvatska književnost (2006)

Mary Neuburger

 • The Consuming Body: Narratives on Food, Drink, and Tobacco in Socialist Bulgaria (2016)

Anja Nikolić Hoyt

 • Simbolički aspekti uporabe suvremenoga engleskog jezika: konstruiranje prestižnih i poželjnih identiteta (2015)
 • Tezaurusni diskurs o tijelu (2016)

Darko Novaković

 • Secunda Roma. Hrvatski latinizam u europskom kontekstu (2004)

Dubravka Oraić Tolić

 • Virtualni realizam – hrvatski postmodernizam (2004)
 • Popularna kultura i suvremena hrvatska književnost (2005)

Žarko Paić

 • Medijska konstrukcija događaja: subverzija kao spektakl i sloboda bez moći (2013)

Ismail Palić

 • Izražavanje načina (kvalitete) (2007)

Luko Paljetak

 • Dubrovnik i hrvatska književnost (2003)

Pavao Pavličić

 • Hrvatska književnost sjevera i juga (2003)
 • Hrvatski i europski barok (2004)
 • »Visoko« i »nisko« u starijoj književnosti (2005)

Svetan Pejić

 • Povijest i sadašnjost Solane Ston (2006)*
 • Solana Ston jučer, danas, sutra (2007)*
 • Solana Ston od rimskoga doba do naših dana (2008)*
 • Solana Ston – prošlost i sadašnjost (2009, 2010, 2011, 2012)*

Katarina Peović Vuković

 • Književnost i remedijacija (2012)

Benjamin Perasović

 • (Sub)kulturne prakse i otpor u suvremenom hrvatskom društvu (2013)

Zoran Perović

 • Sponza: priča o povijesti (2011, 2012)*

Mirko Peti

 • Broj u glagola (2002)

Bernardina Petrović

 • Leksičko izražavanje poredbenih i količinskih značenja (2007)
 • Jedno, a suprotno: enantiosemija u hrvatskome jeziku (2021)

Tanja Petrović

 • Zašto je nostalgija važna? Emocije i politička subjektivnost posle socijalizma (2019)

Tatjana Pišković

 • Sintaktička narav gramatičke kategorije roda (2010)
 • Vremenska značenja na leksičkoj razini (2012)
 • Feministički otpor rodnoj asimetriji u jeziku i jezikoslovlju (2013)
 • Jezične rodne ideologije u hrvatskim ženskim časopisima prve polovice 20. stoljeća (2017)
 • Leksička sinegdoha u hrvatskome jeziku (2022)

Lahorka Plejić Poje

 • Staro i novo, lako i teško i drugi binarizmi u opusu Ignjata Đurđevića (2021)
 • Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta (2022, s Anom Ćavar)

Ivo Pranjković

 • Novosti iz jezikoslovne kroatistike (2002, 2004, 2005)*
 • Glagolske kategorije prema imenskima (2002)
 • Kategorijalna svojstva hrvatskih riječi (2003)
 • Suznačne riječi i njihove vrste (2004)
 • Hrvatski jezik i biblijski stil (2005)
 • Gramatika stilskih figura (2006)
 • Načinski i poredbeni odnosi (2007)
 • Prostorna značenja u hrvatskome jeziku (2008)
 • Hrvatski jezik u 19. stoljeću (2009)
 • Red riječi (2010)
 • Franjevački prinosi hrvatskome jezikoslovlju (2011)
 • Izražavanje vremenskih odnosa padežnim oblicima i prijedložno-padežnim izrazima (2012)
 • Hrvatska jezičnopolitička situacija u prvoj polovici 20. stoljeća (2014)

Ivica Prlender

 • Povijesni i kulturni identitet Dubrovnika (2002, 2003, 2004, 2006, 2007)*
 • Povijesni identitet Dubrovnika (2005)*

Marina Protrka Štimec

 • Kanon: norma i kontingencija (2014)
 • Heretici i sanjari. Opreke i binarnosti na prijelomu stoljeća (2021)

Petar Radosavljević

 • Romi Bajaši u Hrvatskoj (2015)

Katja Radoš-Perković

 • Hrvatski operni libreto u 19. stoljeću (2023)

Ida Raffaelli

 • Metafora u tvorbi i leksikalizaciji (2018)
 • Izražavamo li glagolima emocija doista emocije? (2019)

Leo Rafolt

 • Zabilješke o jednome poglavlju suvremene hrvatske znanosti o književnosti: nove tendencije i interpretativne paradigme /2005–2006/ (Novosti iz književne kroatistike) (2006)*
 • Tektonsko pomicanje interesa (Novosti iz književne kroatistike) (2007)*
 • Ideološki kontekst Vojnovićeva dramskog stvaralaštva (2009)*
 • Nemreš pobjeć od tranzicije (2011)
 • Leo Rafolt: Otpor i metoda – dvadesetostoljetna držićologija (2013)
 • Režija baštine i njezini političko-metaforički dispozitivi: studija slučaja (2018)

Vlasta Rišner

 • Prijedlozi nekad i danas (2004)

Tea Rogić-Musa

 • Metafora u lirskoj pjesmi (2018)

Evelina Rudan

 • Od straha do žanra: emocije i priča (2019)
 • Oko ili uho, pismo ili glas: binarni kodovi i nebinarne prakse (2021)
 • Intermedijalnost, citatnost i usmeni intertekst pisane književnosti (2023)

Anera Ryznar

 • Novo fikcijsko ruho stvarnosne proze: tri priče o žanru (2012)

Marko Samardžija

 • Valentnost hrvatskih glagola (2002)
 • Pridjevsko-imeničke veze u novelama Antuna Šoljana (2003)
 • Novosti iz jezikoslovne kroatistike (2003)*
 • Hrvatska pravopisna kolebanja i jezična politika u drugoj polovici 19. stoljeća (2014)

Mirko Sardelić

 • Kultura i jezik emocija: međuprožimanja hrvatske književnosti i svakodnevice (2019)

Reana Senjković

 • Nova tijela: omladinske radne akcije u Jugoslaviji (2016)

Dubravka Sesar

 • Čestice (2004)

Josip Silić

 • Morfonološko ustrojstvo glagolskovidskih odnosa (2002)
 • Prelaženje imenskih riječi u neimenske (2003)
 • Suznačne (sinsemantične) i samoznačne (autosemantične riječi) (2004)
 • Tekst i znanstveni stil (2005)
 • Funkcionalni stilovi i jezik književnosti (2006)
 • Glagolski način prema načinu općenito (2007)

Mima Simić

 • Rat, rod, klasa: diskurzivni univerzumi redateljica iz regije (2017)

Ante Stamać

 • Hrvatska kultura kao susretište četiriju superstrata (2002)*

Mateusz-Milan Stanojević

 • Hladne glave i vruća srca o tijelu i emocijama u hrvatskom (2016)
 • Metafora i osjećaji u internetskom diskursu (2018)
 • Gdje se u gramatici javljaju osjećaji? (2019)

Slavica Stojan

 • Udati kćer u starom Dubrovniku (2002)
 • U potrazi za Bokčilovom tovijernom (2004)*
 • Držićevim tragom (2005, 2006)*
 • Kamen i voda – dubrovački renesansni ljetnikovci (2010)*

Diana Stolac

 • Izražavanje prostornih značenja padežnim oblicima (2008)

Tomislav Šakić

 • Tijelo na filmu, tijelo filma: tjelesnost filma i tijelo u/na svjetskom i hrvatskom filmu (2016)

Ljiljana Šarić

 • Pristup metafori u kognitivnoj lingvistici (2018)
 • Korpusno istraživanje koncepta nade (2019)

Joško Ševo

 • Pravo stanje stvari (Kazalište u novom tisućljeću) (2012)

Dubravko Škiljan

 • Semantika figura i tropa (2006)

Goranka Šutalo

 • Zagrebačko kazalište u 18. stoljeću (2023)

Goran Tanacković Faletar

 • Između metonimije i metafore: stereotipi, predrasude i (ne)znanje o svijetu (2018)

Milovan Tatarin

 • Uloga pučkih kalendara u formiranju hrvatske čitateljske publike (2005)
 • Držić i Machiavelli. Nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma (2006)
 • Držićev obračun s pozornice – dva prologa Tirene (2008)*
 • Kamo su bježali hrvatski prozaici sedamdesetih? (2009)
 • Uskraćeni užitak: o spolnim zabranama u hrvatskoj srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj književnoj kulturi (2009)*
 • Quorum – časopis mladih za sve generacije čitatelja (2010)
 • Tri priče iz dubrovačke prošlosti (2011, 2012)*

Oksana Timko Đitko

 • Prožimanje bliskorodnih jezika (na primjeru rusinskoga jezika) (2023)

Slaven Tolj

 • Nitko nije siguran (2013)

Mirko Tomasović

 • Vila Lovorka. Kontinuitet hrvatskog petrarkizma (2004)

Nenad Vekarić

 • Nevidljive urote (2009)*

Ivana Vidović Bolt

 • Pogled na Zagrebačku slavističku školu s pedesete skaline (2022)

Jelka Vince Pallua

 • Raznoliko lice virdžine, momak-djevojke, jedinstvene običajno-pravne dosjetke (2017)

Feđa Vukić

 • Vizualna kultura osamdesetih (2010)
 • Vizualna kultura devedesetih (2011)

Petar Vuković

 • Bački Bunjevci i otpor modernizaciji (2013)

Tvrtko Vuković

 • Pjesništvo sedamdesetih (2009)
 • Pjesništvo osamdesetih (2010)
 • Pjesništvo devedesetih (2011)
 • Pjesništvo nultih (2012)
 • Nenormalni: normalizacijska kultura 19. st. i hrvatska književnost fin de siècla (2015)
 • Bolest kao metafora. Tuberkuloza, alkoholizam i ludilo u književnosti hrvatske moderne (2018)
 • Jedan i jedan su barem tri. Binaristička logika i njezin opoziv u hrvatskoj lirici od Matoša do Maleša (2021)
 • Čitanje i nečitljivo u „Povratku Filipa Latinovicza“ (2022)

Andrea Zlatar Violić

 • Kontinuitet ili diskontinuitet poetika? Hrvatska ženska proza devedesetih (2002)
 • »Chicklit« tendencije u suvremenoj ženskoj prozi: od novinskih kolumni do romana (2005)
 • Feminizam i postfeminizam u suvremenoj hrvatskoj književnosti (2006)
 • Proza devedesetih: mehanizmi književnog i kulturnog pamćenja (2011)
 • Hrvatske kulturne politike i mediji: stanje i perspektive 2014. (2014)
 • Kada rod nestaje? Bolest i poništenje rodnih razlika u suvremenoj hrvatskoj književnosti (2017)

Marija Znika

 • Pridjevi i kategorija (ne)određenosti (2003)

Mateo Žagar

 • Ćirilica: komu mati, kome maćeha? (2021)

Ivo Žanić

 • Hrvatski jezik danas (2009)
 • Kome se dijalekt opire – konzervativizmu ili modernizmu (2013)