Lingvistički proseminar – Jezične biografije

Izv. prof. dr. sc. Kristian Novak

knovak2@ffri.hr

Na proseminaru će se predstaviti jezičnobiografska metoda na primjerima istraživanja s područja kontaktne lingvistike te suvremene i povijesne sociolingvistike. Polaznici će se upoznati s načelima i izazovima kvalitativne paradigme u humanistici općenito te, konkretno, s metodom polustrukturiranog narativnog intervjua i višerazinskom analizom jezičnoga materijala. U interakciji s drugim polaznicima proseminara izrađivat će skice za vlastite i tuđe jezične biografije te dobiveni jezični materijal analizirati, između ostaloga, na razini diskursa i konstrukcije narativnog identiteta. U jednom će se smjeru tema proširiti i na diskusiju o načelima raznih oblika naracije i autorefleksije, a u drugom na suvremena jezičnobiografska istraživanja hrvatskih migranata i remigranata s kraja 20. i početka 21. stoljeća te ilirskog pokreta i sociolingvističke situacije u hrvatskim zemljama u prvoj polovici 19. stoljeća. Te će studije slučaja poslužiti i za usporednu analizu koncepata naroda, nacije, domovine, materinskog jezika u dvama razdobljima hrvatske povijesti. Sudjelovanje u proseminaru podrazumijeva viši stupanj jezične kompetencije.