Konverzacija III

Doc. dr. sc. Kristian Novak

Cilj je lektorata razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije polaznika čije poznavanje hrvatskoga jezika odgovara stupnju C1 (prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike). Osnovne su metode rada: konverzacija s polaznicima, čitanje, slušanje i prepričavanje neprilagođenih tekstova različitih žanrova i tipova diskursa te sastavljanje vlastitih tekstova problemski i jezično povezanih s temama otvorenima na nastavi. Kao predložak za konverzaciju i uočavanje jezičnih osobitosti odabrani su tekstovi aktualne tematike iz multimedijalnoga, publicističkoga, razgovornoga i književnoumjetničkoga diskursa. Od pojedinačnih jezičnih tema oko kojih će se razvijati rad na lektoratu valja izdvojiti sljedeće: osnove hrvatske morfonologije, glagoli u kontekstu, komparacija pridjeva, sintaksa padeža, osnove tvorbe riječi, sinonimi u hrvatskome jeziku, konektori i modalne riječi – korak prema suprasintaksi te kontrastivna analiza odabranih hrvatskih frazema.