Književni proseminar – Rodna čitanja hrvatske književnosti

Dr. sc. Lana Molvarec

Proseminar će ponuditi iščitavanje artikulacije roda u izabranim tekstovima hrvatske književnosti 20. i 21. stoljeća (prvenstveno proze, ali i lirike i drame). Metodološki će se analiza u proseminaru zasnivati na suvremenoj teoriji roda, feminističkoj teoriji i studijama maskuliniteta. Također, pokušat će se različite rodne reprezentacije sagledati u dijakronijskoj, historijskoj perspektivi te imajući u vidu širi društveni, kulturni, politički i ekonomski kontekst u kojemu tekstovi nastaju, ali i kroz analizu specifične diskurzivne tvorbe mehanizama reprezetacije samoga književnog teksta. Neki od analiziranih autora su: Marija Jurić Zagorka, A. G. Matoš, Janko Polić Kamov, Milan Begović, Miroslav Krleža, Ivan Slamnig, Dubravka Ugrešić, Borivoj Radaković, Robert Perišić. S obzirom na to da rad u proseminaru uključuje samostalno čitanje književnih predložaka, a onda i analizu jezičnih i stilskih detalja te primjenu teorijskih koncepata, sudjelovanje u proseminaru podrazumijeva viši stupanj jezične kompetencije.