Lingvistički proseminar – O queer lingvistici: identiteti, žudnje, stilovi

Izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša

Kao relativno mlada lingvistička disciplina queer-lingvistika najšire određeno ispituje odnos između jezika i spolnosti, odnosno proučava složene načine na koje je ljudska spolnost konstruirana u jeziku i u diskursu. Polaznici će biti upoznati s njezinim temeljnim polazištima, perspektivama i pravcima. Na odabranim tekstovima (Cameron, Leap, Kulick, Barrett, Motchenbacher) raspravljat će se o trima temeljnim pristupima unutar ovoga područja: o odnosu između jezika i spolnosti kao identiteta, o odnosu između jezika i spolnosti kao žudnje te o odnosu između jezika i spolnosti kao stila. Sudjelovanje u proseminaru podrazumijeva viši stupanj jezične kompetencije.