Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002.

Urednik: Stipe Botica

Zagreb, 2003.

350 str. | ilustr. | 24 cm | meki uvez

ISBN 953-175-197-8

Preuzmite .pdf (9,9 MB)

Sadržaj

 • Proslov
 • I. Radovi (predavanja s 31. seminara Zagrebačke slavističke škole)
  • — iz jezikoslovlja: Hrvatski glagolski sustav
   • Ivo Pranjković: Glagolske kategorije prema imenskima
   • Josip Silić: Ustrojstvo glagolske osnove uvjetovane glagolskovidskim promjenama
   • Svein Mønnesland: Glagolski vid u hrvatskome jeziku
   • Marko Samardžija: Valentnost hrvatskih glagola
   • Mirko Peti: Broj u glagola
   • Zrinka Jelaska: Učenje jezika kao stranoga i hrvatski glagolski sustav
   • Josip Lisac: Čakavski, kajkavski i štokavski glagolski sustav
   • Ivo Pranjković: Novosti iz jezikoslovne kroatistike
  • — iz književnosti: Žena u hrvatskoj književnosti i kulturi
   • Ljiljana Marks: Nadnaravno žensko
   • Slavica Stojan: Udati kćer u starom Dubrovniku
   • Krešimir Nemec: Čuvarica ognjišta, svetica, vamp. Slika žene u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća
   • Andrea Zlatar: Kontinuitet ili diskontinuitet poetika
   • Dunja Fališevac: Žena-autorica i lik žene u hrvatskoj novovjekoj književnoj kulturi
 • II. Radovi s Međunarodnoga slavističkoga kongresa u Ljubljani
  • Živa Benčić: “Biogeografija”: Marina ili o biografiji Irene Vrkljan
  • Dalibor Blažina: Mickiewicz u Hrvata: između legende, estetike i politike
  • Josip Kekez: Istraživanje suodnosa usmene i pisane književnosti u Hrvata
  • Ljiljana Kolenić: Slavonski dijalekt prema ostalim hrvatskim dijalektima
  • Zvonko Kovač: Slavenska poredbena interkulturna povijest književnosti
  • Josip Lisac: Nastanak i razvoj jugozapadnog istarskog dijalekta
  • Mijo Lončarić: Odnosi susjednih hrvatskih i slovenskih govora
  • Mile Mamić: Novije hrvatsko pravno nazivlje (Kontinuitet, diskontinuitet, rekontinuitet)
  • Goran Novaković: Tradicijski i suvremeni usmenoknjiževni oblici
  • Mirko Peti: Brojivost i nebrojivost u opisu kategorije broja
  • Milenko Popović i Rajisa Trostinska: Još o interpretaciji nekih afiksa (na materijalu ruskoga, ukrajinskog i hrvatskoga jezika)
  • Ivo Pranjković: Izražavanje vremenskih odnosa u hrvatskome jeziku
  • Marko Samardžija: Hrvatsko sociolingvističko stanje od godine 1790. do hrvatskoga narodnog preporoda
  • Dubravka Sesar i Vesna Muhvić-Dimanovski: Frazem, fraza i parafraza u suvremenom medijskom diskurzu
  • Ivo Škarić i Gordana Varošanec-Škarić: Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na “pogrešne” naglaske
  • Branka Tafra: Dijakronijski aspekti normiranja hrvatskoga jezika
  • Marija Turk: Latentni stranojezični utjecaj na hrvatski jezik
  • Antonija Zaradija Kiš: Dva ljubljanska glagoljska odlomka
  • Ljuba Dabo-Denegri, Dragica Dragičević, Antica Menac, Anja Nikolić-Hoyt, Stefan M. Pugh, Lelija Sočanac, Orsolya Žagar-Szentesi: Adaptacija posuđenica iz šest europskih jezika u hrvatskom