Fakultativni proseminar – Svezani riječima: o značenju i uporabi sveza riječi

Dr. sc. Igor Marko Gligorić

imgligoric@gmail.com

Proseminar će se baviti svezama među riječima, slobodnim sintagmama (npr. Sjeli smo za crveni stol), kolokacijama (npr. Postavila je stol u blagovaonici), frazemima (npr. Održali smo okrugli stol o suvremenoj frazeologiji), iz uporabne perspektive. Polaznici će se upoznati s određenjima i tipovima sveza među riječima te s njihovim sintaktičkim i leksičkim statusom. Naglasak će na proseminaru biti na semantičkoj analizi te na komunikacijski funkcionalnoj kontekstualizaciji riječi u svezi u govoru i pismu. Najveći dio proseminara posvetit će se određivanju značenja leksema u svezi, uočavanju njihove polisemnosti u različitim kontekstima u govoru i pismu, prepoznavanju značenja sintagmi (crveni stol kao 'dio namještaja crvene boje s radnom površinom koja stoji na jednoj nozi ili na više njih'), kolokacija (postaviti stol kao 'prirediti dio namještaja s radnom površinom koja stoji na jednoj nozi ili na više njih za obrok'), frazema (okrugli stol kao 'konferencija ili seminar na kojima sudionici u raspravi doprinose rješavanju kojega problema') te uočavanju uloge konteksta u delimitaciji značenja leksičkih jedinica. Značenja pojedinačnih leksema i sveza promotrit će se i u kontekstu leksičko-semantičkih odnosa, sinonimije (npr. izgubiti pamet i sići s uma) i antonimije (npr. plakati kao ljuta godina i pucati od smijeha). Dio seminara posvetit će se i komparativnoj analizi sveza među riječima u hrvatskome i drugim jezicima.